FAQ 32 bit graphics

From OpenTTD
Revision as of 06:36, 27 July 2012 by 190.57.146.125

Jump to: navigation, search


en
EN


Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Answers to frequently asked questions and problems with 32 bit graphics in OpenTTD.

I upgraded to 1.2.x, why do the 32 bit graphics not work any more?

The method of providing 32 bit graphics to the game has changed from png graphics inside tar files to NewGRF. The ability to load 32 bit graphics from png/tar files is not available in OpenTTD 1.2.0 and newer.

ബ ജ ക മ ര , ത ങ കള ട ന ര ക ഷണങ ങള അല പ ര ഷ ട ര യ ച യ വ ട യ ള ളത ണ ന ന എന ക ക ത ന ന ന ന ണ ട . അത ര ന ക ഷ പക ഷമല ല എന ന തന ന പറയ ണ ട വര . ക ടത തങ ങള ട അമര ഷ ക ണ ക ക ന വ ണ ട വ ദത ത ന ടയ ല എന ത ങ ക ല പര മര ശ നടത ത ന നത ല ല വ ധ പ ല ഗ രവമ ള ളത ക ക കയ ന ങ ക ല ഇവ ട ത ത ക ടത കല ല ല മ ണ ട ത ര ന ന മ ഷ ന പ ല വ ധ പറയ ണ ട വര  ! എന ത ണ സ ഭവ ച ചത ന ന പ ന ന ട ക ടത തന ന വ യക തമ ക ക കഴ ഞ ഞ .ത ങ കള സ ന മയ ലല ല ത യഥ ര ത ത ക ടത കണ ട ട ട ണ ട ? എങ ക ല വ ദത ത ന ടക ക ജഡ ജ മ ര ട പര മര ശങ ങള ക ട ട ല അത ണ വ ധ എന ന കര ത മ ? അവര ട സ ശയങ ങള അഭ പ ര യങ ങള എല ല അവ ട പറയ . എന ന ര ന ന ല വ ധ അന ത മമ യ പറയ ന നത ണ . അത ന മ ത രമ യ ള ള വ ല.ഒര സര ക ക ര ല മ ത ത ഭരണ ന ത ത വ ഉദ യ ഗസ ഥര ര ഷ ട ര യക ക ര ഒര പ ല ക ടത വ ധ കള അവഗണ ച ച ല അല ല ങ ക ല അങ ങന ക ടത ക ക ത ന ന യ ല "ഇന പട ട ളത ത വ ള ക കണ ക ര യങ ങള നടത ത ന  ? " എന ന വ ദത ത ന ടയ ല പര മര ശ ക ക ന പ ല നമ മ ട ക ടത ക കള ക ക അധ ക രമ ല ല ? അത അത ല വ മര ശന മനസ ല ക ത ര ക ക ന ആട ന പട ട യ ക ക ന നത ? ഉടന ഇവ ട ക ടത പ ക ക സ ഥ ന ല പ പ ല പട ട ളഭരണ ക ണ ട വര ന പ ക ന ന എന ന ന ലവ ള ച ച ആള ക ക ട ട ന ശ രമ ക ക ന നത ന റ ലക ഷ യ സ ശയ ക ക ണ ട തല ല ? ഇവ ട എല ല വര സ വന ത അണ കള പ പ ല വ വരമ ല ല ത തവര ആണ ന ന വ ച ര ഒര പ ര ട ട ക ക വ ണ ട. ഇത മനസ ല ക ന ന ജനവ ഇവ ട യ ണ ട ?"ശ ഖണ ഡ "യ ന ന പ രയ ഗത ത ന ഒര വന മ ന പ ല ന ര ത ത പ റക ല ന ന ന കള ക ക ന നത ന യ പറയ റ ണ ട . ആണ പ ണ ണ ക ട ടവന എന ന മ ത രമല ല. ആ അര ത ഥത ത ല ഉദ യ ഗസ ഥര വ ച ച ള ള കള കള ക ക ഈ വ ക ക പ രയ ഗ ക ക ന നത ത റ റ പറയ ന വ ല ല എന ന ണ എന റ വ ശ വ സ .35723 ക ഴ കള ബ ക ക യ ണ ട അത 15 നക അടക ക എന ന പറയ ന ന മന ത ര യ പര വ രങ ങള ക രളത ത ന റ സ മ പത ത കതലസ ഥ നമ യ എറണ ക ള നഗരത ത ല ട ഒന ന യ ത ര ച യ യട ട . ക രളത ത ന റ മ ഖ പ ല മ ന ക ക ന കഴ യ ത തവര ട ഇന ക ന ദ രത ത വ ള ക കണ ക ഴ യടക ക ന എന ന ച ദ ച ച ല ഉടന അത ജന ധ പത യവ ര ദ ധ എന ന ക ട ട പ പ ട ന ത ടങ ങ യ ല  ?"ഇത ബഹ മ ന യ വ യക ത കള കവലയ ല വന ന , ത റ പറയ ന നവന റ ന ര അത ത റ പ രയ ഗ ച ച ല ?" അത ച യ യത തത തന ന യ ണ "ശ ഭന " എന ന പ രയ ഗ കവലയ ല നടത ത യവന ഇന ന ന ഞ ച വ ര ച ച മദമ ളക നടക ക ന നത ന ക രണ .ഒര സ ശയ ക ട ... ആര ണ ജന ധ പത യത ത ന ര വച ക ക ന നത ? ഇവ ട ത ത ര ഷ ട ര യക ക ര ? ബ ജ വ ന ചങ ക ല ത ട ട പറയ ന പറ റ മ ജന ധ പത യത ത ഇവ ട ത ത ര ഷ ട ര യക ക ര മ ന ക ക ന ന വ ന ന . കയ യ ക ക ഗ ണ ട യ സവ മല ല ജന ധ പത യമ ണ നമ മ ട ര ഷ ട ര യ എന ന  ? ഇവ ട ത ത ര ഷ ട ര യക ക ര ല ല ഒര മ ച ച ല അത ജന ധ പത യമ ന ന ന കര ന ന ണ ട ? ഇവ ട വ ട ട ച യ യ ന നത പ ല 50 % ജനങ ങല യ ള ള ...അത ല തന ന എത ര ശതമ നമ ണ ട ര ഷ ട ര യക ക ര  ? അപ പ ള ഭ ര പക ഷ ജനങ ങള ന ശബ ദര ണ . അത ക ണ ട അവര ക ക അഭ പ ര യമ ല ല എന ന എപ പ ഴ ഓള യ ട ട ക ണ ട ര ക ക ന നവര ധര ക ക ന നത വ വരമ ല ല ഞ ഞ ട ട തന ന യ ണ ." of the pepole, by the pepole and for the pepole" - ഇത ണ ജന ധ പത യ .ഇത ന ടയ ല ക ടത യ ല ച ല പ ഴ ക ക ത ത കള പ ക ക ക ക ണ ട വന ന പ ഴ ക കള മ ത രമ ള ള ഇന നത ത ആഭ സ ര ഷ ട ര യത ത വ ശ ധമ ക ക ന ശ രമ ക ക ന നത ന ട ന അത ര ഗ ണമ ന ന ച യ യ ല ല. അത ഇന നത ത ക ര സ ത യന വ ദ യ ഭ യ സ കച ചവടക ക ര പഴയ മ ഷ നറ മ ര റ പ ര ഉപയ ഗ ക ക ന നത പ ല തന ന അറപ പ ളവ ക ക ന ന തന ത രമ ണ !" കഴ ഞ ഞ ല ക സഭ ഇലക ഷന ക ലത ത ണ ഒര ജഡ ജ പ രസ ത വ ച ചത , ക രളത ത ല സമ ധ ന ന ല ആക തകര ന ന എന ന ജനങ ങള ക ക രക ഷയ ല ല എന ന . മ ധ യമങ ങള ആക ഈ പര മര ശ സര ക ക ര ന ത ര ഉപയ ഗ യ ക ക കയ ത രഞ ഞ ട പ പ ല ഭരണകക ഷ യ ക ക കനത ത ത ര ച ചട ക ട ട കയ ച യ ത ." ഇത ണ ല ക ഷഭ ഇലക ഷന ല ഭരണപക ഷ കനത ത ത ര ച ചട വ ങ ങ ന ക രണ ? അങ ങന യ ണ അഭ പ ര യമ ങ ക ല ജന ധ പത യത ത ക ക ര ച ച ച മ കള ല എഴ ത യ ഇങ ങ ല ഷ വ ചക 1000 പ ര വശ യ ഇമ പ സ ഷന എഴ ത ന നത നല ലത യ ര ക ക . ക രളത ത ല ജനങ ങള അത രക ക വ ഡ ഢ കള ണ സഹ ദര  ?

I used to have many more 32 bit graphics before OpenTTD 1.2.0, where are they?

Many 32 bit graphics have not yet been converted from the old format to NewGRFs. This process takes time and is frustrated by license issues. Feel free to help out, sorting out the license stuff and converting the remaining GPL licensed graphics to NewGRF format.

If you want to keep all 32 bit graphics you had previously (including the ones with unclear or restictive licenses), you'll have to do the conversion yourself. knuckles88 has posted instructions on how to do that.

Unbelievable, how messed up this is. Their are times(atleast twice) i dntfeaiely think i did it super fast(quick refresh/quick code 7second input) not like most of you who always thinks you did it fast enough.Also why does the site fail every time the hour mark comes.

Personal tools