Historia wersji OpenTTD/Pl

From OpenTTD
Revision as of 11:58, 7 December 2013 by Oscareczek0 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Historia wersji OpenTTD

Wersje 0.1.x

OpenTTD 0.1 (2004-03-06)
OpenTTD 0.1.1 (2004-03-14)
OpenTTD 0.1.2 (2004-03-15)
OpenTTD 0.1.3 (2004-03-18)
OpenTTD 0.1.4 (2004-03-25)

Wersje 0.2.x

OpenTTD 0.2.0 (2004-04-03)
OpenTTD 0.2.1 (2004-04-04)


Wersje 0.3.x

OpenTTD 0.3.0 (2004-04-14)
OpenTTD 0.3.1 (2004-04-26)
OpenTTD 0.3.2 (2004-05-22)
OpenTTD 0.3.2.1 (2004-05-23)
OpenTTD 0.3.3 (2004-07-14)
OpenTTD 0.3.4 (2004-09-14)
OpenTTD 0.3.5 (2004-12-24)
OpenTTD 0.3.6 (2005-01-24)


Wersje 0.4.x

OpenTTD 0.4.0 (2005-05-15)
OpenTTD 0.4.0.1 (2005-05-21)
OpenTTD 0.4.5 (2006-01-31)
OpenTTD 0.4.6 (2006-03-22)
OpenTTD 0.4.7 (2006-03-26)
OpenTTD 0.4.8 (2006-08-12)


Wersje 0.5.x

OpenTTD 0.5.0 (2007-02-27)
OpenTTD 0.5.1 (2007-04-20)
OpenTTD 0.5.2 (2007-05-29)
OpenTTD 0.5.3 (2007-09-15)


Wersje 0.6.x

OpenTTD 0.6.0 (2008-04-01)
OpenTTD 0.6.1 (2008-06-01)
OpenTTD 0.6.2 (2008-08-01)
OpenTTD 0.6.3 (2008-10-01)


Wersje 0.7.x

OpenTTD 0.7.0 (2009-04-01)
OpenTTD 0.7.1 (2009-06-09)
OpenTTD 0.7.2 (2009-08-01)
OpenTTD 0.7.3 (2009-10-01)
OpenTTD 0.7.4 (2009-12-01)
OpenTTD 0.7.5 (2009-12-23)


Wersje 1.0.x

OpenTTD 1.0.0 (2010-04-01)
OpenTTD 1.0.1 (2010-05-01)
OpenTTD 1.0.2 (2010-06-19)
OpenTTD 1.0.3 (2010-08-01)
OpenTTD 1.0.4 (2010-09-14)
OpenTTD 1.0.5 (2010-11-20)

Wersje 1.1.x

OpenTTD 1.1.0 (2011-04-01)
OpenTTD 1.1.1 (2011-06-01)
OpenTTD 1.1.2 (2011-08-14)
OpenTTD 1.1.3 (2011-09-16)
OpenTTD 1.1.4 (2011-12-05)
OpenTTD 1.1.5 (2012-01-14)

Wersje 1.2.x

OpenTTD 1.2.0 (2012-04-15)
OpenTTD 1.2.1 (2012-06-01)
OpenTTD 1.2.2 (2012-06-18)
OpenTTD 1.2.3 (2012-10-31)

Wersje 1.3.x

OpenTTD 1.3.0 (2013-04-01)
OpenTTD 1.3.1 (2013-05-31)
OpenTTD 1.3.2 (2013-07-27)
OpenTTD 1.3.3 (2013-11-29)

Wersje 1.4.x

OpenTTD 1.4.0 (2014-04-01)
OpenTTD 1.4.1 (2014-06-02)
OpenTTD 1.4.2 (2014-08-16)
OpenTTD 1.4.3 (2014-09-23)
OpenTTD 1.4.4 (2014-10-21)

Wersje 1.5.x

OpenTTD 1.5.0 (2015-04-01)
OpenTTD 1.5.1 (2015-06-01)
OpenTTD 1.5.2 (2015-09-03)
OpenTTD 1.5.3 (2015-12-03)

Wersje 1.6.x

OpenTTD 1.6.0 (2016-04-01)
OpenTTD 1.6.1 (2016-07-01)


Wersje 1.7.x

OpenTTD 1.7.0 (2017-04-01)
OpenTTD 1.7.1 (2017-06-13)
OpenTTD 1.7.2 (2017-12-24)


Wersje 1.8.x

OpenTTD 1.8.0 (2018-04-01)


(daty zostały napisane w formie ISO: rrrr-mm-dd)

Contents

Wersje 0.1.x

Wersje 0.2.x

Wersje 0.3.x

Wersje 0.4.x

Wersje 0.5.x

Wersje 0.6.x

Wersje 0.7.x

Wersje 1.0.x

Wersje 1.1.x

Wersje 1.2.x

Wersje 1.3.x

Personal tools