Klimaat/Nl

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Added for translation to Dutch)
 
 
(22 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Vertaling/Nl|Climate|0}}
 
 
{{Other_languages
 
{{Other_languages
|en=Climate
+
|en=Climates
|ca=
+
|de=Klima
|cs=
+
|ca=Clima
|de=
+
|el=
+
 
|es=Clima
 
|es=Clima
|fi=
 
 
|fr=Climat
 
|fr=Climat
|hr=
 
|hu=
 
|it=
 
|lb=
 
 
|nl=Klimaat
 
|nl=Klimaat
|no=
+
|pl=Klimat
|pl=
+
|pt=
+
 
|ru=Климат
 
|ru=Климат
|sk=
+
|language_page=nl
|sl=
+
|sr=
+
|tr=
+
|vi=
+
|zh=
+
|language_page=en
+
 
}}
 
}}
There are 4 '''climates''', ''Temperate'', ''Sub-tropical'', ''Arctic'' and ''Toyland'', each with its own landscape. Apart from a different set of graphics for the buildings and scenery, each one has a different set of [[vehicle]]s and [[industries]]. Most vehicles are shared between climates, and Arctic and Tropical climates have an identical set of vehicles. The climate also affects characteristics of the game such as requirements for [[town]]s to grow, and growth-rate.
+
Er zijn 4 '''klimaten''': ''Gematigd'', ''Subtropisch'', ''Subarctisch'' en ''Speelgoedland'', elk met z'n eigen landschap. Naast dat ze elk hun eigen grafische set van gebouwen en landschappen hebben, beschikt elk landschap over hun eigen set [[voertuigen/Nl|voertuigen]] en [[industrie/Nl|industrieën]]. De meeste voertuigen komen voor in verschillende klimaten, en voertuigen die voorkomen in het arctische en tropische klimaat zijn dan ook nagenoeg identiek. Het klimaat heeft ook effect op een aantal karaktereigenschappen van het spel, zoals verschillende eisen voor het groeien van [[gemeente/Nl|gemeenten]] en groeitempo.
  
==Temperate==
+
==Gematigd==
[[Image:Temperatescreenshot.png|thumb|left|300px|Temperate climate]]
+
[[Image:Temperatescreenshot.png|thumb|left|300px|Gematigd klimaat]]
  
 +
Het gematigde klimaat dateert uit de originele versie van het Transport Tycoon spel in 1994. Het klimaat is gebaseerd uit [[wikipedia:Nl:Verenigd Koninkrijk|Verenigd Koninkrijk]] waar de TTD ontwikkelaars Chris Sawyer, Simon Foster en John Broomhall leven. Dat het spel afstamt van het Verenigd Koninkrijk is te zien aan de voertuigen die soms nog te zien zijn in het echte leven en de architectuur - vele gebouwen in het spel zijn gebaseerd op echte gebouwen in Glasgow, de woonplaats van Chris Sawyer.
  
The temperate climate dates back to the original Transport Tycoon of 1994. It is based on the [[wikipedia:United Kingdom|United Kingdom]], where Chris Sawyer, Simon Foster and John Broomhall, the developers of TTD live. This is reflected in the vehicles, most of which are based on vehicles  regularly seen in the UK. It is also evident in the architecture - many buildings in the game are based on real life buildings found in Glasgow, Chris Sawyer's home.
+
Het gematigde klimaat is het meest populaire klimaat, het bevat het meeste variaties aan treinen en de snelste treinen. Het is ook te zien in de gebruikte [[NewGRF/Nl|NewGRF sets]], daar de 2 meest populaire sets (de [[UK Renewal Set|UK Renewal Set (EN)]] en [[DBSet|DBSet (EN)]]) exclusief in dat klimaat werken. Het klimaat heeft ook één van de meest waardevolle goederen: kolen, en is waarschijnlijk het makkelijkste klimaat om geld te verdienen. In tegenstelling tot het subtropische klimaat is er geen vereiste om steden te laten groeien door middel van voedsel of water en zijn er weinig restricties waarin industrieën zich mogen bevinden.
 
+
The temperate climate is the most popular climate, as it features the highest variety of and fastest trains. This is also reflected in [[Newgrf]] sets, the two most popular being the [[UK Renewal Set]] and the [[DBSet]] which work exclusively in the temperate climate. The climate also has one of the highest valued goods, coal, and is arguably the easiest to make money in. Unlike the sub-climates, there are no requirements of food or water for any towns to grow and very few restrictions as to where industries can be located.
+
  
 
'''landscape = temperate''' in openttd.cfg.
 
'''landscape = temperate''' in openttd.cfg.
 
<br clear="all" />
 
<br clear="all" />
  
==Sub-arctic==
+
==Subarctisch==
[[Image:Subarcticscreenshot.png|thumb|right|300px|Sub-arctic climate]]
+
[[Image:Subarcticscreenshot.png|thumb|right|300px|Subarctisch klimaat]]
The sub-arctic climate was added in Transport Tycoon Deluxe in 1995 with Sub-Tropical and Toyland. It is based in [[wikipedia:North America|North America]], most probably [[wikipedia:Canada|Canada]]. This is shown in the style of the trains available and the fact that the town names are still British-based (since Canada is a Commonwealth country).
+
  
The most striking feature of Sub-Arctic is the snow above a certain line. Naturally, every building and tree above the snowline also appears covered in snow. There are separate graphics in the Sub-Arctic climate from Temperate and Sub-tropical, but many graphics are re-used, namely the graphics for infrastructure. In Sub-Arctic, there are new industry chains available, including the paper chain and the new food cargo which must be delivered to towns above the snowline to enable them to grow. A slight difference from the Temperate climate is the fact that Forests must be located above the snowline. Sub-Arctic is also a popular climate to play in, but not to the extent of the Temperate climate due to the low choices in [[trains]]. There are no electric trains in Sub-Arctic, and it shares its locomotives with the Sub-Tropical climate. There are replacement sets for this climate, notably the [[North American Renewal Set]].
+
Het sub-arctische klimaat werd toegevoegd in Transport Tycoon Deluxe in 1995, samen met het subtropische klimaat en speelgoedland. Het is gebaseerd op [[wikipedia:Nl:Noord-Amerika|Noord-Amerika]], waarschijnlijk [[wikipedia:Nl:Canada|Canada]]. Dit wordt duidelijk uit de stijl van de treinen die beschikbaar zijn en het feit dat de gemeentenamen nog steeds Brits-gebaseerd zijn (Canada is een land uit de Gemenebest).
 +
 
 +
Het meest opvallende kenmerk van het subarctische klimaat is de sneeuw boven een bepaalde lijn. Elk gebouw en de bomen boven de sneeuwgrens worden dus ook met sneeuw bedekt. De graphics van het subarctische klimaat zijn gescheiden van het gematigde en subtropische klimaat, maar veel afbeeldingen worden opnieuw gebruikt. Hieronder vallen o.a. de graphics voor de infrastructuur. In het subarctische klimaat zijn er nieuwe industrieketens beschikbaar, waaronder de papierketen en de nieuwe eten-lading die moet worden geleverd om de steden boven de sneeuwgrens in staat te stellen te groeien. Een klein verschil met het gematigde klimaat is het feit dat de bossen zich boven de sneeuwgrens moeten bevinden. Subarctisch is ook een populaire klimaat om in te spelen, maar niet in de mate van het gematigde klimaat vanwege de beperkte treinkeuze. Er zijn nog geen elektrische treinen in het subarctische klimaat, en het deelt zijn [[Treinen/Nl|locomotieven]] met het subtropische klimaat. Er zijn vervangende sets voor dit klimaat, met name de [[North American Renewal Set|Noord-Amerikaanse Vernieuwing Set (EN)]].
  
 
'''landscape = arctic''' in openttd.cfg.
 
'''landscape = arctic''' in openttd.cfg.
  
==Sub-tropical==
+
==Subtropisch==
 +
 
 +
[[Image:Subtropicalscreenshot.png|thumb|300px|left|Subtropisch klimaat]]
  
[[Image:Subtropicalscreenshot.png|thumb|300px|left|Sub-tropical climate]]
+
Het subtropisch klimaat is ook geïntroduceerd met Transport Tycoon Deluxe. Het is gevestigd in [[Wikipedia:Nl:Centraal-Amerika|Centraal]]- / [[Wikipedia:Nl:Zuid-Amerika|Zuid-Amerika]], wat volgt uit de gemeentenamen en de [[Treinen/Nl|treinen]] die beschikbaar zijn.
The Sub-tropical climate was also introduced with Transport Tycoon Deluxe. It is based in [[Wikipedia:Central America|Central]]/[[Wikipedia:South America|South America]], according to the town names and the choice of [[trains]] available.  
+
  
This climate has lush rainforests where there is grass growing near water locations, yet barren deserts with cacti where there is no water. Towns located in the desert require food and water to grow, the first of which can be produced by [[Food Processing Plant]]s and the other by [[Water Supply|Water Sources]] in the desert which must be delivered to a [[Water Tower]]. There are quite a few restrictions as to where industries may be placed, most notably Food Processing Plants and Agriculture which must be placed in grassland, [[Lumber Mill]]s must be surrounded by Rainforest and Water Sources are only found in the desert. A peculiarity unique to the Sub-tropical is the Lumber Mill, which can only be funded by the player and cuts down trees in the vicinity. If the industry runs out of resources, trees must be replanted by the player. One of the original scenarios from Transport Tycoon Deluxe called "Megarail 1960" was a tropical scenario which taught players about networked railways.
+
Dit klimaat heeft weelderige regenwouden waar er gras groeit de buurt van water locaties, maar ook dorre woestijnen met cactussen waar er geen water is. Steden in de woestijn hebben voedsel en water nodig om te groeien. Voedsel wordt geproduceerd door [[voedselfabriek/Nl|voedselfabrieken]], en water komt uit [[Watervoorraad/Nl|waterbronnen]] in de woestijn dat vervoerd moet worden naar watertorens. Er zijn nogal wat beperkingen waar industrieën kunnen worden geplaatst, met name voedselfabrieken en landbouw die moet worden geplaatst in grasland, houtzagerijen moet worden omgeven door regenwoud en waterbronnen zijn alleen te vinden in de woestijn. Een eigenaardigheid die uniek zijn voor het subtropische klimaat is de houtzagerij, welke alleen kan worden gefinancierd door de speler en die bomen hakt in de omgeving. Als de bomen op zijn moeten ze worden geplant door de speler. Een van de originele scenario's van Transport Tycoon Deluxe genaamd "Megarail 1960" was een tropisch scenario dat spelers over een spoorwegennetwerk leerde.
  
The Sub-tropical climate is not as popular as the temperate climate as the choice of trains in Sub-tropical is the same as it was in Sub-arctic. There is also only one steam locomotive available in the sub-climates.
+
Het subtropische klimaat is niet zo populair als het gematigde klimaat omdat de keuze van treinen in het subtropische klimaat hetzelfde is als in het subarctische klimaat. Er is ook slechts één stoomlocomotief beschikbaar in deze twee klimaten.  
  
 
'''landscape = tropic''' in openttd.cfg.
 
'''landscape = tropic''' in openttd.cfg.
 
<br clear="all" />
 
<br clear="all" />
  
==Toyland==
+
==Speelgoedland==
[[Image:Toylandscreenshot.png|thumb|right|300px|Toyland climate]]
+
[[Image:Toylandscreenshot.png|thumb|right|300px|Speelgoedland klimaat]]
  
Toyland is a completely fictional climate containing surreal graphics, emulating a child's world.
+
Speelgoedland is een volledig fictief klimaat met surrealistische graphics: een beeld van een kinderwereld.
  
Candy and sweets represent buildings and trees, as well as toys replacing goods and trains. Every single graphic in Toyland is new, including roads and rail. The roads simulate a toy race track, while the railways have larger sleepers. All vehicles have silly sounds and faces drawn on them. There is very little choice of vehicles, with only basics provided with low horsepower.  
+
Snoep en zoetigheden vertegenwoordigen gebouwen en bomen, evenals speelgoed ter vervanging van goederen en treinen. Elke afbeelding in speelgoedland is nieuw, met inbegrip van wegen en het spoor. De wegen lijken op een speelgoedracebaan, terwijl de spoorwegen grotere dwarsliggers hebben. Alle voertuigen zijn rare geluiden en er zijn gezichten op getekend. Er is zeer weinig keuze in voertuigen, met alleen basis voorzien van een laag vermogen.
  
Toyland is the least liked climate of OpenTTD due to its bright and jarring colours, as well as its overall cheesyness and clichés. This has lead to numerous attempts to reform the climate into a Mars landscape (below), and it will almost certainly be omitted from 32bpp graphics versions of OpenTTD when they are released. All factories and goods are replaced with surreal ones, such as a "[[Toffee Quarry]]" and "[[Battery Farm]]".
+
Speelgoedland is het minst gespeelde klimaat van OpenTTD vanwege zijn heldere en schokkend kleuren, evenals de algemene afgezaagdheid en clichés. Dit heeft geleid tot talrijke pogingen om het klimaat naar een Marslandschap om te vormen (hieronder), en het zal vrijwel zeker worden weggelaten uit 32bpp grafische versies van OpenTTD wanneer deze worden vrijgegeven. Alle fabrieken en goederen worden vervangen door surrealistische, zoals een "[[Toffeegroeve/Nl|toffeegroeve]]" en een "[[Batterijenboerderij/Nl|batterijenboerderij]]".  
  
 
'''landscape = toyland''' in openttd.cfg
 
'''landscape = toyland''' in openttd.cfg
  
 
==Mars==
 
==Mars==
[[Image:Marsscreenshot.png|thumb|300px|left|Mars climate (Not in OpenTTD)]]
+
[[Image:Marsscreenshot.png|thumb|300px|left|Mars klimaat (Niet in OpenTTD)]]
The Martian "climate" is ''not'' in OpenTTD, as it was curiously omitted from Transport Tycoon Deluxe. It appears only in "Transport Tycoon & World Editor", as the "alternate" graphics set. While the graphics, including the UI, are radically different, the vehicles and industries are identical to the temperate climate, down to the names.
+
Het "klimaat" Mars is ''geen'' onderdeel van OpenTTD, omdat het (vreemd genoeg) geen onderdeel was van Transport Tycoon Deluxe. Het verschijnt alleen in de "Transport Tycoon & World Editor" als "alternatieve" graphics. Hoewel de graphics, met inbegrip van de UI, radicaal anders zijn, zijn de voertuigen en de industrie identiek aan het gematigde klimaat, zelfs de namen.
  
However it is possible to get a GFX file that replaces Toyland with Mars. It's mainly a graphics change but it also keeps all the new trains from Temperate.
+
Het is echter mogelijk om het ​​GFX-bestand van speelgoedland te vervangen door Mars. Het is vooral een grafische verandering, maar het behoudt wel alle nieuwe treinen van het gematigde klimaat.
  
This GRF can be found here: http://grfcrawler.tt-forums.net/details.php?do=details&id=39
+
Deze GRF kan teruggevonden worden op de [http://grfcrawler.tt-forums.net/details.php?do=details&id=39 grf crawler (EN)].
  
 
{{-}}
 
{{-}}
  
==External Links==
+
==Externe Links==
* [http://i-want-a-website.com/about-tt/ttfaq08.html Climate FAQ]
+
* [http://i-want-a-website.com/about-tt/ttfaq08.html Klimaat FAQ (EN)]
  
  
[[Category:Climates]]
+
[[Category:Klimaat/Nl]]

Latest revision as of 13:21, 19 January 2013


Er zijn 4 klimaten: Gematigd, Subtropisch, Subarctisch en Speelgoedland, elk met z'n eigen landschap. Naast dat ze elk hun eigen grafische set van gebouwen en landschappen hebben, beschikt elk landschap over hun eigen set voertuigen en industrieën. De meeste voertuigen komen voor in verschillende klimaten, en voertuigen die voorkomen in het arctische en tropische klimaat zijn dan ook nagenoeg identiek. Het klimaat heeft ook effect op een aantal karaktereigenschappen van het spel, zoals verschillende eisen voor het groeien van gemeenten en groeitempo.

Contents

[edit] Gematigd

Gematigd klimaat

Het gematigde klimaat dateert uit de originele versie van het Transport Tycoon spel in 1994. Het klimaat is gebaseerd uit Verenigd Koninkrijk waar de TTD ontwikkelaars Chris Sawyer, Simon Foster en John Broomhall leven. Dat het spel afstamt van het Verenigd Koninkrijk is te zien aan de voertuigen die soms nog te zien zijn in het echte leven en de architectuur - vele gebouwen in het spel zijn gebaseerd op echte gebouwen in Glasgow, de woonplaats van Chris Sawyer.

Het gematigde klimaat is het meest populaire klimaat, het bevat het meeste variaties aan treinen en de snelste treinen. Het is ook te zien in de gebruikte NewGRF sets, daar de 2 meest populaire sets (de UK Renewal Set (EN) en DBSet (EN)) exclusief in dat klimaat werken. Het klimaat heeft ook één van de meest waardevolle goederen: kolen, en is waarschijnlijk het makkelijkste klimaat om geld te verdienen. In tegenstelling tot het subtropische klimaat is er geen vereiste om steden te laten groeien door middel van voedsel of water en zijn er weinig restricties waarin industrieën zich mogen bevinden.

landscape = temperate in openttd.cfg.

[edit] Subarctisch

Subarctisch klimaat

Het sub-arctische klimaat werd toegevoegd in Transport Tycoon Deluxe in 1995, samen met het subtropische klimaat en speelgoedland. Het is gebaseerd op Noord-Amerika, waarschijnlijk Canada. Dit wordt duidelijk uit de stijl van de treinen die beschikbaar zijn en het feit dat de gemeentenamen nog steeds Brits-gebaseerd zijn (Canada is een land uit de Gemenebest).

Het meest opvallende kenmerk van het subarctische klimaat is de sneeuw boven een bepaalde lijn. Elk gebouw en de bomen boven de sneeuwgrens worden dus ook met sneeuw bedekt. De graphics van het subarctische klimaat zijn gescheiden van het gematigde en subtropische klimaat, maar veel afbeeldingen worden opnieuw gebruikt. Hieronder vallen o.a. de graphics voor de infrastructuur. In het subarctische klimaat zijn er nieuwe industrieketens beschikbaar, waaronder de papierketen en de nieuwe eten-lading die moet worden geleverd om de steden boven de sneeuwgrens in staat te stellen te groeien. Een klein verschil met het gematigde klimaat is het feit dat de bossen zich boven de sneeuwgrens moeten bevinden. Subarctisch is ook een populaire klimaat om in te spelen, maar niet in de mate van het gematigde klimaat vanwege de beperkte treinkeuze. Er zijn nog geen elektrische treinen in het subarctische klimaat, en het deelt zijn locomotieven met het subtropische klimaat. Er zijn vervangende sets voor dit klimaat, met name de Noord-Amerikaanse Vernieuwing Set (EN).

landscape = arctic in openttd.cfg.

[edit] Subtropisch

Subtropisch klimaat

Het subtropisch klimaat is ook geïntroduceerd met Transport Tycoon Deluxe. Het is gevestigd in Centraal- / Zuid-Amerika, wat volgt uit de gemeentenamen en de treinen die beschikbaar zijn.

Dit klimaat heeft weelderige regenwouden waar er gras groeit de buurt van water locaties, maar ook dorre woestijnen met cactussen waar er geen water is. Steden in de woestijn hebben voedsel en water nodig om te groeien. Voedsel wordt geproduceerd door voedselfabrieken, en water komt uit waterbronnen in de woestijn dat vervoerd moet worden naar watertorens. Er zijn nogal wat beperkingen waar industrieën kunnen worden geplaatst, met name voedselfabrieken en landbouw die moet worden geplaatst in grasland, houtzagerijen moet worden omgeven door regenwoud en waterbronnen zijn alleen te vinden in de woestijn. Een eigenaardigheid die uniek zijn voor het subtropische klimaat is de houtzagerij, welke alleen kan worden gefinancierd door de speler en die bomen hakt in de omgeving. Als de bomen op zijn moeten ze worden geplant door de speler. Een van de originele scenario's van Transport Tycoon Deluxe genaamd "Megarail 1960" was een tropisch scenario dat spelers over een spoorwegennetwerk leerde.

Het subtropische klimaat is niet zo populair als het gematigde klimaat omdat de keuze van treinen in het subtropische klimaat hetzelfde is als in het subarctische klimaat. Er is ook slechts één stoomlocomotief beschikbaar in deze twee klimaten.

landscape = tropic in openttd.cfg.

[edit] Speelgoedland

Speelgoedland klimaat

Speelgoedland is een volledig fictief klimaat met surrealistische graphics: een beeld van een kinderwereld.

Snoep en zoetigheden vertegenwoordigen gebouwen en bomen, evenals speelgoed ter vervanging van goederen en treinen. Elke afbeelding in speelgoedland is nieuw, met inbegrip van wegen en het spoor. De wegen lijken op een speelgoedracebaan, terwijl de spoorwegen grotere dwarsliggers hebben. Alle voertuigen zijn rare geluiden en er zijn gezichten op getekend. Er is zeer weinig keuze in voertuigen, met alleen basis voorzien van een laag vermogen.

Speelgoedland is het minst gespeelde klimaat van OpenTTD vanwege zijn heldere en schokkend kleuren, evenals de algemene afgezaagdheid en clichés. Dit heeft geleid tot talrijke pogingen om het klimaat naar een Marslandschap om te vormen (hieronder), en het zal vrijwel zeker worden weggelaten uit 32bpp grafische versies van OpenTTD wanneer deze worden vrijgegeven. Alle fabrieken en goederen worden vervangen door surrealistische, zoals een "toffeegroeve" en een "batterijenboerderij".

landscape = toyland in openttd.cfg

[edit] Mars

Mars klimaat (Niet in OpenTTD)

Het "klimaat" Mars is geen onderdeel van OpenTTD, omdat het (vreemd genoeg) geen onderdeel was van Transport Tycoon Deluxe. Het verschijnt alleen in de "Transport Tycoon & World Editor" als "alternatieve" graphics. Hoewel de graphics, met inbegrip van de UI, radicaal anders zijn, zijn de voertuigen en de industrie identiek aan het gematigde klimaat, zelfs de namen.

Het is echter mogelijk om het ​​GFX-bestand van speelgoedland te vervangen door Mars. Het is vooral een grafische verandering, maar het behoudt wel alle nieuwe treinen van het gematigde klimaat.

Deze GRF kan teruggevonden worden op de grf crawler (EN).


[edit] Externe Links

Personal tools