User:Extrazi/Preliminaries/Pl

From OpenTTD
< User:Extrazi(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(: pl , element szablonu : NFOTutorial , kategorie : Tutorials , GRF Tutorial)
 
m (Hex: obrazy)
(6 intermediate revisions by one user not shown)
Line 1: Line 1:
{{extraZi/inne strony/Pl|en=www.tt-wiki.net/wiki/Preliminaries|pl=User:Extrazi/Preliminaries}}
+
{{extraZi/inne strony/Pl|en=www.tt-wiki.net/wiki/Preliminaries|pl=User:Extrazi/Preliminaries}} {{-}}
 
<!--{{NFOTutorial}}-->{{extraZi/NFOTutorial/Pl}}
 
<!--{{NFOTutorial}}-->{{extraZi/NFOTutorial/Pl}}
  
 
'''UWAGA DLA AUTORÓW''': Przeczytaj LocalStyleGuide, w przeciwnym razie strona może zostać przywrócona do ostatniej dobrze skomentowanej edycji. (Dotyczy to wszędzie, nie tylko na stronach, które o tym wspominają.)
 
'''UWAGA DLA AUTORÓW''': Przeczytaj LocalStyleGuide, w przeciwnym razie strona może zostać przywrócona do ostatniej dobrze skomentowanej edycji. (Dotyczy to wszędzie, nie tylko na stronach, które o tym wspominają.)
  
To write:
+
Do napisania:
  
* explain GRFCodec / GRFWizard
+
* wyjaśnienie GRFCodec / GRFWizard
* explain hex codes: specific examples using Windows calculator, ideally with screenshots
+
* wyjaśnienie kodów szesnastkowych: konkretne przykłady za pomocą kalkulatora Windows, najlepiej z zrzutami ekranu
* maybe: explain DOS/Windows version and how to convert between them
+
* może: wyjaśnienie wersję DOS/Windows i sposób konwersji między nimi
* other things?
+
* inne rzeczy?
  
==What's a .GRF file?==
+
==Co to jest plik .GRF?==
  
As you probably already found out ttd can load new graphics files with help of the patch. These files have the extension .grf and are located in the newgrf folder.
+
Jak zapewne już się dowiedziałeś, ttd może załadować nowe pliki graficzne za pomocą łatki. Te pliki mają rozszerzenie .grf i znajdują się w folderze newgrf.
  
These .grf files are made by [http://dev.openttdcoop.org/projects/grfcodec GRFcodec], this program merges a [[DrawingSprites|.pcx]] file and a .nfo file. <span style='color:#808080'>(links to george his tut now, but I think on top of that page should be an explanation about pcx files and their palette)</span> In this tutorial we won't look at those 2 file types yet, at first we shall try to explain the basics.
+
Te pliki .grf są tworzone przez [http://dev.openttdcoop.org/projects/grfcodec GRFcodec] , ten program łączy plik [[DrawingSprites|.pcx]] z plikiem .nfo. <span style='color:#808080'>(linki do george jego 'tut.' teraz, ale myślę, że na górze tej strony powinno znajdować się wyjaśnienie plików pcx i ich palety)</span> W tym tutorialu nie będziemy patrzeć przy tych dwóch typach plików najpierw postaramy się wyjaśnić podstawy.
  
== The GRFCodec and the GRFWizard ==
+
== GRFCodec i GRFWizard ==
  
Like said before a .grf file is a file made by the GRFCodec. The codec is a package of 3 programs:
+
Jak powiedziano wcześniej, plik .grf jest plikiem utworzonym przez GRFCodec. Kodek to pakiet 3 programów:
  
# GRFCodec: Convert a GRF into an editable PCX file and vice versa
+
# GRFCodec: Konwertuje GRF do edytowalnego pliku PCX i odwrotnie
# GRFDiff: Compare two GRF files for differences, and write only the differences to a GRD file
+
# GRFDiff: Porównuje dwa pliki GRF dla różnic i zapisz tylko różnice w pliku GRD
# GRFMerge: Take a GRD file and merge it back into the GRF file
+
# GRFMerge: bierze plik GRD i łączy go z powrotem w plik GRF
  
In this tutorial we will only use the first program, if you want more info about the other programs look [http://www.ttdpatch.net/grfcodec/grfcodec.html here].
+
W tym samouczku użyjemy tylko pierwszego programu, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat innych programów, patrz [http://www.ttdpatch.net/grfcodec/grfcodec.html tutaj] .
  
The GRFCodec is a command line program. This means it's option are only been set in the command line, there is no nice user interface. For the nice interface you can download the [http://www.divxland.org/ttd/ttdsolutions.htm GRFWizard] This program is really helpful. Be warned though for the GRFWizard to work you need the GRFCodec too.
+
GRFCodec to program wiersza poleceń. Oznacza to, że opcja została ustawiona tylko w wierszu poleceń, nie ma ładnego interfejsu użytkownika. Aby uzyskać ładny interfejs, możesz pobrać  [http://www.divxland.org/ttd/ttdsolutions.htm GRFWizard] Ten program jest naprawdę pomocny. Ostrzegamy jednak, że GRFWizard działa, potrzebujesz GRFCodec.
  
When you run the GRFWizard for the first time you have to point it to the codec, when you have done this everything is really straight forward, you can encode your homemade sprites (sprites are the little drawings that represent one side of a building/vehicle) or you can decode a grf from someone else.
+
Kiedy uruchamiasz GRFWizard po raz pierwszy, musisz wskazać go na kodek, kiedy to zrobisz, wszystko jest naprawdę proste, możesz zakodować domowe 'sprites' ( 'sprites'to małe rysunki przedstawiające jedną stronę budynku/pojazdu ) lub możesz zdekodować GRF od kogoś innego.
  
When you want to encode graphics you have to point the wizard which grf file you want to encode the 2nd step is to tell it in which you placed the NFO and PCX. All these file should have the same name.
+
Kiedy chcesz zakodować grafikę, musisz wskazać kreatorowi, który plik grf chcesz zakodować. Drugim krokiem jest poinformowanie go, w którym umieściłeś NFO i PCX. Wszystkie te pliki powinny mieć tę samą nazwę.
  
If you want to encode totally new graphics you have to make a "fake" grf. Just make a new txt file and rename it to the grf you want to encode.
+
Jeśli chcesz zakodować zupełnie nową grafikę, musisz stworzyć "fałszywego" <small>''(fake)''</small> GRF. Po prostu stwórz nowy plik txt i zmień jego nazwę na GRF, który chcesz zakodować.
  
If you choose to decode a grf, the nfo and pcx will be extracted to a map called sprites in the in the folder where you placed the grfcodec in.
+
Jeśli zdecydujesz się zdekodować plik grf, pliki nfo i pcx zostaną wyodrębnione do mapy o nazwie  'sprites' w folderze, w którym umieściłeś plik grfcodec.
  
 
==Hex==
 
==Hex==
  
'''Unless noted clearly (yes, there are a very few exceptions), assume that all the code on these pages is in hex.'''
+
'''O ile wyraźnie nie zaznaczono (tak, jest kilka wyjątków), załóż, że cały kod na tych stronach jest w postaci szesnastkowej.'''
  
 
hex <nowiki>[heks]</nowiki>
 
hex <nowiki>[heks]</nowiki>
# verb - to bewitch; practice witchcraft on
+
# verb - czasownik , oczarować; ćwiczyć czary na
# adjective - of or pertaining to a numbering system that uses 16 as the radix, employing the numerals 0 through 9 and representing digits greater than 9 with the letters A through F.
+
# adjective - przymiotnik , lub odnoszący się do systemu numeracji, który używa 16 jako podstawki, wykorzystując cyfry od 0 do 9 i reprezentując cyfry większe niż 9 za pomocą liter od A do F..
# adjective - relating to or encoded in a hexadecimal system, esp. for use by a digital computer.
+
# adjective - przymiotnik , związany lub zakodowany w systemie szesnastkowym, szczególnie. do użytku przez komputer cyfrowy.
  
The guts of your computer consist of a bunch of circuits connecting processor chips, memory chips and a bunch of other stuff.
+
Wnętrzności twojego komputera składają się z kilku obwodów łączących układy procesora, układy pamięci i kilka innych rzeczy.
  
Each chip consists of a bunch of switches that are off (0) or on (1). A series of switches would look something like this: 1001 0001 1110 0101. This is called binary code. A program that you run on your PC reads and/or writes this code. Unless you are a computer genius, mathematician or a nerd, you would probably need definition 1 above to make this work. Consequently, several people from the aforementioned group devised a way for chips to understand a more manageable numbering system called hex (Definitions 2 and 3 above). They called it Assembly Language, probably because it assembles something called a program. TTDX and TTDPatch are programs. They are written in Assembly Language. This is why you need hex to code an nfo code for your new graphics.
+
Każdy układ składa się z kilku przełączników, które są wyłączone (0) lub włączone (1). Seria przełączników wyglądałaby mniej więcej tak: 1001 0001 1110 0101. Nazywa się to kodem binarnym. Program uruchamiany na komputerze odczytuje i/lub zapisuje ten kod. Jeśli nie jesteś geniuszem komputerowym, matematykiem lub kujonem, prawdopodobnie potrzebujesz 1 powyższej definicji, aby to zadziałało. W związku z tym kilka osób z wyżej wymienionej grupy opracowało sposób, w jaki układy scalone mogą zrozumieć łatwiejszy w obsłudze system numeracji o nazwie hex (Definicje 2 i 3 powyżej). Nazwali to Asembler, prawdopodobnie dlatego, że łączy coś, co nazywa się programem. TTDX i TTDPatch to programy. Są napisane w asemblerze. Dlatego potrzebujesz hex, aby zakodować kod nfo dla nowej grafiki.
  
HEX is a way of counting. You normally count from 1 till 9 and then go to 10,11 etc. In HEX it works a bit differently: you count from 0 till 9 but then you go one with A, B,C,D,E,F. So 1 till 9 is just 1 till 9, but then it gets funky A=10, B=11, C=12 and so one till F= 15. when you reach F you just do like you would do normally, you start at 0 again but now with a 1 in front thus 10 (gee that's almost like normal counting! :P) so 10=16 If you want a better understandable explanation visit [http://oss.oetiker.ch/rrdtool/tut/bin_dec_hex.en.html this] link.
+
HEX to sposób na liczenie. Zwykle liczysz od 1 do 9, a następnie przechodzisz do 10,11 itd. W trybie HEX działa to nieco inaczej: liczysz od 0 do 9, ale potem wybierasz jedną z A,B,C,D,E,F. Więc od 1 do 9 to tylko 1 do 9, ale potem robi się funky A=10, B=11, C=12, a więc jeden do F= 15. kiedy osiągniesz F, robisz to tak, jak normalnie, zaczynasz od Znowu 0, ale teraz z 1 z przodu, więc 10 (gee, to prawie jak normalne liczenie! :P), więc 10=16 Jeśli chcesz lepszego zrozumienia, odwiedź [http://oss.oetiker.ch/rrdtool/tut/bin_dec_hex.en.html ten] link.
  
Now it would be rather uneasy if you have to count it all by yourself (or at least for me being of the lazy generation) so you can use the windows calculator for that.
+
Byłoby to raczej niespokojne, gdybyś musiał to wszystko policzyć samodzielnie (a przynajmniej dla mnie leniwego pokolenia), aby do tego użyć kalkulatora systemu Windows.
  
If you open it it take any hex, so you have to go to scientific. Just open view and click on scientific mode.
+
Jeśli go otworzysz, zajmij dowolny heks, więc musisz udać się do naukowca. Wystarczy otworzyć widok i kliknąć tryb naukowy.
  
If you did it correctly it will look like this:
+
Jeśli zrobiłeś to poprawnie, będzie to wyglądać następująco:
  
(sorry I had to eat, I will see this page later on again)
+
(przepraszam, że musiałem jeść, zobaczę tę stronę później)
  
(He's been out to lunch since last modification: Monday 24 of October, 2005 [20:31:32] by dmccoy. [[File:icon_eek.gif]] Meanwhile I have added a reason why you need hex to the hex section. [[File:icon_cool.gif]])
+
(Był na obiedzie od ostatniej modyfikacji: poniedziałek 24 października 2005 r. [20:31:32] autor: dmccoy. [[<!--File:icon_eek.gif-->File:Face-Glasses-120px.png|20px]] Tymczasem dodałem powód, dla którego potrzebujesz heksa do sekcji heksadecymalnej. [[<!--File:icon_cool.gif-->File:Face-Cool-120px.png|20px]])
  
 
Mamy nadzieję, że dokument na tych stronach pomoże ci zbyt często unikać definicji szesnastkowej 1.
 
Mamy nadzieję, że dokument na tych stronach pomoże ci zbyt często unikać definicji szesnastkowej 1.
 
<!--[[Category:Tutorials]][[Category:GRF Tutorial]]-->[[Category:user:extrazi/tutoriale/Pl]][[Category:user:extrazi/GRF Tutorial/Pl]]
 
<!--[[Category:Tutorials]][[Category:GRF Tutorial]]-->[[Category:user:extrazi/tutoriale/Pl]][[Category:user:extrazi/GRF Tutorial/Pl]]

Revision as of 20:48, 30 June 2020


pl
PL

UWAGA DLA AUTORÓW: Przeczytaj LocalStyleGuide, w przeciwnym razie strona może zostać przywrócona do ostatniej dobrze skomentowanej edycji. (Dotyczy to wszędzie, nie tylko na stronach, które o tym wspominają.)

Do napisania:

  • wyjaśnienie GRFCodec / GRFWizard
  • wyjaśnienie kodów szesnastkowych: konkretne przykłady za pomocą kalkulatora Windows, najlepiej z zrzutami ekranu
  • może: wyjaśnienie wersję DOS/Windows i sposób konwersji między nimi
  • inne rzeczy?

Co to jest plik .GRF?

Jak zapewne już się dowiedziałeś, ttd może załadować nowe pliki graficzne za pomocą łatki. Te pliki mają rozszerzenie .grf i znajdują się w folderze newgrf.

Te pliki .grf są tworzone przez GRFcodec , ten program łączy plik .pcx z plikiem .nfo. (linki do george jego 'tut.' teraz, ale myślę, że na górze tej strony powinno znajdować się wyjaśnienie plików pcx i ich palety) W tym tutorialu nie będziemy patrzeć przy tych dwóch typach plików najpierw postaramy się wyjaśnić podstawy.

GRFCodec i GRFWizard

Jak powiedziano wcześniej, plik .grf jest plikiem utworzonym przez GRFCodec. Kodek to pakiet 3 programów:

  1. GRFCodec: Konwertuje GRF do edytowalnego pliku PCX i odwrotnie
  2. GRFDiff: Porównuje dwa pliki GRF dla różnic i zapisz tylko różnice w pliku GRD
  3. GRFMerge: bierze plik GRD i łączy go z powrotem w plik GRF

W tym samouczku użyjemy tylko pierwszego programu, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat innych programów, patrz tutaj .

GRFCodec to program wiersza poleceń. Oznacza to, że opcja została ustawiona tylko w wierszu poleceń, nie ma ładnego interfejsu użytkownika. Aby uzyskać ładny interfejs, możesz pobrać GRFWizard Ten program jest naprawdę pomocny. Ostrzegamy jednak, że GRFWizard działa, potrzebujesz GRFCodec.

Kiedy uruchamiasz GRFWizard po raz pierwszy, musisz wskazać go na kodek, kiedy to zrobisz, wszystko jest naprawdę proste, możesz zakodować domowe 'sprites' ( 'sprites'to małe rysunki przedstawiające jedną stronę budynku/pojazdu ) lub możesz zdekodować GRF od kogoś innego.

Kiedy chcesz zakodować grafikę, musisz wskazać kreatorowi, który plik grf chcesz zakodować. Drugim krokiem jest poinformowanie go, w którym umieściłeś NFO i PCX. Wszystkie te pliki powinny mieć tę samą nazwę.

Jeśli chcesz zakodować zupełnie nową grafikę, musisz stworzyć "fałszywego" (fake) GRF. Po prostu stwórz nowy plik txt i zmień jego nazwę na GRF, który chcesz zakodować.

Jeśli zdecydujesz się zdekodować plik grf, pliki nfo i pcx zostaną wyodrębnione do mapy o nazwie 'sprites' w folderze, w którym umieściłeś plik grfcodec.

Hex

O ile wyraźnie nie zaznaczono (tak, jest kilka wyjątków), załóż, że cały kod na tych stronach jest w postaci szesnastkowej.

hex [heks]

  1. verb - czasownik , oczarować; ćwiczyć czary na
  2. adjective - przymiotnik , lub odnoszący się do systemu numeracji, który używa 16 jako podstawki, wykorzystując cyfry od 0 do 9 i reprezentując cyfry większe niż 9 za pomocą liter od A do F..
  3. adjective - przymiotnik , związany lub zakodowany w systemie szesnastkowym, szczególnie. do użytku przez komputer cyfrowy.

Wnętrzności twojego komputera składają się z kilku obwodów łączących układy procesora, układy pamięci i kilka innych rzeczy.

Każdy układ składa się z kilku przełączników, które są wyłączone (0) lub włączone (1). Seria przełączników wyglądałaby mniej więcej tak: 1001 0001 1110 0101. Nazywa się to kodem binarnym. Program uruchamiany na komputerze odczytuje i/lub zapisuje ten kod. Jeśli nie jesteś geniuszem komputerowym, matematykiem lub kujonem, prawdopodobnie potrzebujesz 1 powyższej definicji, aby to zadziałało. W związku z tym kilka osób z wyżej wymienionej grupy opracowało sposób, w jaki układy scalone mogą zrozumieć łatwiejszy w obsłudze system numeracji o nazwie hex (Definicje 2 i 3 powyżej). Nazwali to Asembler, prawdopodobnie dlatego, że łączy coś, co nazywa się programem. TTDX i TTDPatch to programy. Są napisane w asemblerze. Dlatego potrzebujesz hex, aby zakodować kod nfo dla nowej grafiki.

HEX to sposób na liczenie. Zwykle liczysz od 1 do 9, a następnie przechodzisz do 10,11 itd. W trybie HEX działa to nieco inaczej: liczysz od 0 do 9, ale potem wybierasz jedną z A,B,C,D,E,F. Więc od 1 do 9 to tylko 1 do 9, ale potem robi się funky A=10, B=11, C=12, a więc jeden do F= 15. kiedy osiągniesz F, robisz to tak, jak normalnie, zaczynasz od Znowu 0, ale teraz z 1 z przodu, więc 10 (gee, to prawie jak normalne liczenie! :P), więc 10=16 Jeśli chcesz lepszego zrozumienia, odwiedź ten link.

Byłoby to raczej niespokojne, gdybyś musiał to wszystko policzyć samodzielnie (a przynajmniej dla mnie leniwego pokolenia), aby do tego użyć kalkulatora systemu Windows.

Jeśli go otworzysz, zajmij dowolny heks, więc musisz udać się do naukowca. Wystarczy otworzyć widok i kliknąć tryb naukowy.

Jeśli zrobiłeś to poprawnie, będzie to wyglądać następująco:

(przepraszam, że musiałem jeść, zobaczę tę stronę później)

(Był na obiedzie od ostatniej modyfikacji: poniedziałek 24 października 2005 r. [20:31:32] autor: dmccoy. Face-Glasses-120px.png Tymczasem dodałem powód, dla którego potrzebujesz heksa do sekcji heksadecymalnej. Face-Cool-120px.png)

Mamy nadzieję, że dokument na tych stronach pomoże ci zbyt często unikać definicji szesnastkowej 1.

Personal tools