User:Extrazi/specs.tt/Action0/Vehicles/Trains/Pl

From OpenTTD
< User:Extrazi(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (: pl , element szablonu : NFONavVehicles , link : BaseCosts , CargoTypes , Action0General ~przekierowujące na Action0/Vehicles , Action0Trains/Pl#Track type 05 ~na Action0/Vehicles/Trains#..(05))
(: ... pl ...)
Line 97: Line 97:
 
Prędkość pociągu jest wyrażona w jednostkach mph*1,6, tj. W przybliżeniu km/h.
 
Prędkość pociągu jest wyrażona w jednostkach mph*1,6, tj. W przybliżeniu km/h.
  
For wagons, this value is only used if the "wagonspeedlimit" switch is on, and it limits the speed of the train to that of the lowest wagon speed. &nbsp;This limit is ignored for wagons with a livery override for the current train, so that train sets always get their max speed from the engine's max speed.
+
W przypadku wagonów wartość ta jest używana tylko wtedy, gdy włączony jest przełącznik "ograniczenie prędkości wagonu" <small>''(wagonspeedlimit)''</small>, i ogranicza prędkość pociągu do prędkości najniższej prędkości wagonu. &nbsp;Limit ten jest ignorowany w przypadku wagonów z korektą barwy dla bieżącego pociągu, dzięki czemu zestawy pociągów zawsze uzyskują maksymalną prędkość od prędkości maksymalnej silnika.
  
For wagons, a value of 0 means "default" (which depends on cargo type and date of introduction), and FFFF means no limit.
+
W przypadku wagonów wartość 0 oznacza "domyślną" <small>''(default)''</small> (która zależy od rodzaju ładunku i daty wprowadzenia), a FFFF oznacza brak limitu.
  
 
== Power (0B) ==
 
== Power (0B) ==
Line 109: Line 109:
 
== Running cost base (0E) and factor (0D) ==
 
== Running cost base (0E) and factor (0D) ==
  
TTD calculates all costs by multiplying a 32-bit [[user:extrazi/specs.tt/BaseCosts/Pl|base amount]] with an 8-bit factor. &nbsp;Kwota podstawowa jest zmieniana zgodnie z inflacją, podczas gdy współczynnik pozostaje stały.
+
TTD oblicza wszystkie koszty, mnożąc 32-bitowy [[user:extrazi/specs.tt/BaseCosts/Pl|base amount]] przez współczynnik 8-bitowy. &nbsp;Kwota podstawowa jest zmieniana zgodnie z inflacją, podczas gdy współczynnik pozostaje stały.
  
 
Dla kosztów bieżących pojazdów kolejowych dostępne są następujące kwoty podstawowe w zależności od typu pojazdu (tutaj wartość jest wskaźnikiem do pamięci TTD, w której przechowywana jest faktyczna kwota):
 
Dla kosztów bieżących pojazdów kolejowych dostępne są następujące kwoty podstawowe w zależności od typu pojazdu (tutaj wartość jest wskaźnikiem do pamięci TTD, w której przechowywana jest faktyczna kwota):
Line 129: Line 129:
 
Poniżej przedstawiono niektóre rzeczywiste wartości kosztów utrzymania w zależności od ustawienia powyższych dwóch czynników. &nbsp;Ta wartość jest poprawna dla średnich trudności, ale zwiększa się i zmniejsza odpowiednio dla trudności trudnych i łatwych. &nbsp;Są to koszty nowej gry rozpoczynającej się w 1921 r., Ponieważ z czasem rosną wraz z inflacją (chyba że nie włączono żadnej inflacji).
 
Poniżej przedstawiono niektóre rzeczywiste wartości kosztów utrzymania w zależności od ustawienia powyższych dwóch czynników. &nbsp;Ta wartość jest poprawna dla średnich trudności, ale zwiększa się i zmniejsza odpowiednio dla trudności trudnych i łatwych. &nbsp;Są to koszty nowej gry rozpoczynającej się w 1921 r., Ponieważ z czasem rosną wraz z inflacją (chyba że nie włączono żadnej inflacji).
  
'''Running cost base 4C30 (steam)'''
+
'''Podstawa kosztów bieżących 4C30 (parowóz)'''
  
 
{| |-
 
{| |-
Line 147: Line 147:
 
|}
 
|}
  
'''Running cost base 4C36 (diesel)'''
+
'''Podstawa kosztów eksploatacji 4C36 (diesel)'''
  
 
{| |-
 
{| |-
Line 165: Line 165:
 
|}
 
|}
  
'''Running cost base 4C3C (electric)'''
+
'''Podstawa kosztów bieżących 4C3C (elektryczne)'''
  
 
{| |-
 
{| |-
Line 222: Line 222:
 
|38..41||Maglev
 
|38..41||Maglev
 
|}
 
|}
Default value is 00, i.e. steam. For setting the appropriate track type, see [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Vehicles/Trains/Pl#Track type (05)|prop05]].
+
Wartość domyślna to 00, tj. Para. Aby ustawić odpowiedni typ ścieżki, patrz [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Vehicles/Trains/Pl#Track type (05)|prop05]].
  
{{extraZi/ottdp/Pl|1.1|no}} In OpenTTD, if a [[user:extrazi/specs.tt/Action0Railtypes/Pl|rail type]] translation table is loaded, setting this property does NOT alter the track type.
+
{{extraZi/ottdp/Pl|1.1|no}} W OpenTTD, jeśli załadowana jest tabela translacji [[user:extrazi/specs.tt/Action0Railtypes/Pl|rail type]] , ustawienie tej właściwości NIE zmienia typu ścieżki.
  
 
== Sort vehicle list (1A) ==
 
== Sort vehicle list (1A) ==
  
To nie jest właściwość jako taka, ale działanie. &nbsp;It forces TTDPatch to shuffle the vehicle this "property" is being set for in front of the vehicle with the given value of the property. &nbsp;Kolejność tej listy jest używana tylko w oknie zakupu pociągu.
+
To nie jest właściwość jako taka, ale działanie. &nbsp;Zmusza TTDPatch do przetasowania pojazdu, dla którego ta "właściwość" <small>''(property)''</small> jest ustawiana przed pojazdem o podanej wartości właściwości. &nbsp;Kolejność tej listy jest używana tylko w oknie zakupu pociągu.
  
 
Na przykład ustawienie prop. 1A dla pojazdu 09 do wartości 07 doprowadziłoby do następującej wewnętrznej listy: ... 05 06 09 07 08 0A 0B ...
 
Na przykład ustawienie prop. 1A dla pojazdu 09 do wartości 07 doprowadziłoby do następującej wewnętrznej listy: ... 05 06 09 07 08 0A 0B ...
Line 250: Line 250:
 
== Refit cost (1C) ==
 
== Refit cost (1C) ==
  
Refit cost, using 50% of the [[user:extrazi/specs.tt/BaseCosts|purchase price cost base]]. This property can be overridden by callback 15E.
+
Koszt remontu przy użyciu 50% [[user:extrazi/specs.tt/BaseCosts/Pl|purchase price cost base]] . Tę właściwość można zastąpić wywołaniem zwrotnym 15E.
  
 
{{extraZi/ottdp/Pl|1.2|no|ottdrev=r23087}} Jeśli współczynnik kosztu remontu jest ustawiony na zero, a bit 4 flag różnych (27) jest ustawiony, dozwolone jest automatyczne dopasowanie.
 
{{extraZi/ottdp/Pl|1.2|no|ottdrev=r23087}} Jeśli współczynnik kosztu remontu jest ustawiony na zero, a bit 4 flag różnych (27) jest ustawiony, dozwolone jest automatyczne dopasowanie.
  
 
== Callbacks (1E) ==
 
== Callbacks (1E) ==
For trains, the following [[user:extrazi/specs.tt/callbacks|callbacks]] have to be enabled by setting the corresponding bit in property 1E (certain other, not as frequently used callbacks are available without setting a bit here):
+
W pociągach należy włączyć następujące [[user:extrazi/specs.tt/callbacks/Pl|callbacks]] poprzez ustawienie odpowiedniego bitu we właściwości 1E (niektóre inne, nie tak często używane callbacki są dostępne bez ustawienia tutaj bitów):
  
 
{| |-
 
{| |-
Line 300: Line 300:
 
Współczynnik ten określa, jaka część masy pojazdu jest równa maksymalnemu wysiłkowi pociągowemu. &nbsp;Obejmuje to efekt posiadania niektórych niezasilanych osi, a także dostępny współczynnik tarcia.
 
Współczynnik ten określa, jaka część masy pojazdu jest równa maksymalnemu wysiłkowi pociągowemu. &nbsp;Obejmuje to efekt posiadania niektórych niezasilanych osi, a także dostępny współczynnik tarcia.
  
Theoretically, this value should be calculated by taking the ratio of adhesive weight W<sub>adh</sub> (i.e. the vehicle weight that rests on powered axles) times the coefficient of friction µ between the wheels and the rails to the total vehicle weight W, times 255, and convert to hex:
+
Teoretycznie wartość tę należy obliczyć, przyjmując stosunek masy kleju W<sub>adh</sub> (tj. masa pojazdu, która spoczywa na napędzanych osiach) pomnożona przez współczynnik tarcia µ między kołami i szynami do całkowitej masy pojazdu W, razy 255, i przeliczona na hex:
  
 
prop. 1F = HEX ((W<sub>adh</sub> * µ / W) * 255)
 
prop. 1F = HEX ((W<sub>adh</sub> * µ / W) * 255)
Line 310: Line 310:
 
prop. 1F = HEX ((TE<sub>real</sub> / (Mass * g) * 255)
 
prop. 1F = HEX ((TE<sub>real</sub> / (Mass * g) * 255)
  
That may look confusing but you already know all variables:
+
To może wydawać się mylące, ale znasz już wszystkie zmienne:
  
 
prop. 1F = HEX ((259 / (84 * 9.8) * 255)
 
prop. 1F = HEX ((259 / (84 * 9.8) * 255)
Line 320: Line 320:
 
HEX 80 = 50
 
HEX 80 = 50
  
Property 1F for the NS 1600 (Electric) would then be: 1F 50.
+
Właściwość 1F dla NS 1600 (elektryczna) byłaby wówczas: 1F 50.
  
 
== Coefficient of air drag (20) ==
 
== Coefficient of air drag (20) ==
Line 341: Line 341:
 
== Shorter train vehicles (21) ==
 
== Shorter train vehicles (21) ==
  
This property reduces the length of train vehicles, in units of 1/8th (12.5%). The value 00 means the vehicle has the full length, 01 means shorter by 1/8th (12.5%), up to 05=shorter by 5/8ths (62.5%). Larger numbers will not work properly
+
Ta właściwość skraca długość pojazdów kolejowych, w jednostkach 1/8 (12,5%). Wartość 00 oznacza, że ​​pojazd ma pełną długość, 01 oznacza krótszą o 1/8 (12,5%), do 05 = krótszą o 5/8 (62,5%). Większe liczby nie będą działać poprawnie
<ref>{{extraZi/ottdp/Pl|1.0|no|ottdrev=r15793}} This restriction has been removed in OpenTTD r15793. Every vehicle can have a length between 1/8 and 8/8 independent of its position in the chain.</ref>,
+
<ref>{{extraZi/ottdp/Pl|1.0|no|ottdrev=r15793}} To ograniczenie zostało usunięte w OpenTTD r15793. Długość każdego pojazdu może wynosić od 1/8 do 8/8, niezależnie od jego pozycji w łańcuchu.</ref>,
except at the end of the train
+
z wyjątkiem końca pociągu
<ref>{{extraZi/ottdp/Pl|&lt;1.0|}} This means that it is only safe to use values larger than 05 in the length callback making sure that they are only returned for the very last vehicle in the train. Otherwise the train will occasionally fall apart, with the wagons after the shortest one stopping to move.</ref>. The vehicle length is set whenever it leaves a depot. This property does not work for the first vehicle in a train (i.e. the engine).
+
<ref>{{extraZi/ottdp/Pl|&lt;1.0|}} Oznacza to, że bezpieczne jest stosowanie wartości większych niż 05 w wywołaniu zwrotnym długości, upewniając się, że są one zwracane tylko dla ostatniego pojazdu w pociągu. W przeciwnym razie pociąg od czasu do czasu się rozpadnie, a wagony po najkrótszym zatrzymają się, aby ruszyć.</ref>. Długość pojazdu ustawia się za każdym razem, gdy opuszcza magazyn. Ta właściwość nie działa w przypadku pierwszego pojazdu w pociągu (tj. Silnika).
  
 
<references/>
 
<references/>
Line 350: Line 350:
 
== Visual effects and wagon power (22) ==
 
== Visual effects and wagon power (22) ==
  
Domyślnie efekt wizualny silników pociągu jest określony przez rodzaj trakcji (właściwość 19). Dzięki tej opcji możesz zmienić rodzaj efektu, a także jego położenie względem pojazdu. (Uwaga: w przypadku TTDPatch i OpenTTD do r21229 faktycznie działa tylko pozycjonowanie pary. For {{extraZi/ottdp/Pl|1.1|no|ottdrev=r21230}} positioning diesel smoke and electric sparks works as well) The position of the effect provides a range from 0 to F that is added to the type of the effect.
+
Domyślnie efekt wizualny silników pociągu jest określony przez rodzaj trakcji (właściwość 19). Dzięki tej opcji możesz zmienić rodzaj efektu, a także jego położenie względem pojazdu. (Uwaga: w przypadku TTDPatch i OpenTTD do r21229 faktycznie działa tylko pozycjonowanie pary. For {{extraZi/ottdp/Pl|1.1|no|ottdrev=r21230}} działa również pozycjonowanie dymu napędowego i iskier elektrycznych) Pozycja efektu zapewnia zakres od 0 do F, który jest dodawany do rodzaju efektu.
  
 
Pozycja 0 odpowiada połowie długości pojazdu przed pojazdem, 4 to przód pojazdu, 8 środek, C koniec, a F to połowa długości za pojazdem. Wartości pośrednie znajdują się pomiędzy.
 
Pozycja 0 odpowiada połowie długości pojazdu przed pojazdem, 4 to przód pojazdu, 8 środek, C koniec, a F to połowa długości za pojazdem. Wartości pośrednie znajdują się pomiędzy.
  
Additionally, this property can be used to disable powered wagons of this type, although that is usually done with [[user:extrazi/specs.tt//Callbacks/Pl#Visual_effect_and_wagon_power_.2810.29| callback 10]] instead (which has the same meaning as prop. 22, but is more flexible).
+
Dodatkowo, ta właściwość może być używana do wyłączania napędzanych wagonów tego typu, chociaż zwykle odbywa się to za pomocą [[user:extrazi/specs.tt//Callbacks/Pl#Visual_effect_and_wagon_power_.2810.29| callback 10]] zamiast tego (co ma takie samo znaczenie jak prop. 22, ale jest bardziej elastyczne).
  
 
{| |-
 
{| |-
Line 379: Line 379:
  
  
For example, 28 would make the wagon powered and emit diesel fumes, but 80+28 = A8 would only emit the diesel fumes without adding power.
+
Na przykład 28 sprawiłoby, że wagon byłby zasilany i emitowałby opary oleju napędowego, ale 80+28 = A8 emitowałby tylko opary oleju napędowego bez dodawania mocy.
  
 
== Miscellaneous flags (27) ==
 
== Miscellaneous flags (27) ==
  
This is a bit mask, with the following bits:
+
To jest maska ​​nieco z następującymi bitami:
  
 
{| |-
 
{| |-
Line 395: Line 395:
 
|2|| 4||{{extraZi/ottdp/Pl|0.6|2.5}}|| Vehicle is a multiple unit (DMU/EMU), for colour selection
 
|2|| 4||{{extraZi/ottdp/Pl|0.6|2.5}}|| Vehicle is a multiple unit (DMU/EMU), for colour selection
 
|-
 
|-
|3|| 8||{{extraZi/ottdp/Pl|1.1|no|ottdrev=r21966}}|| Vehicle can be flipped around in the depot <ref>When you enable flipping of a vehicle in a depot you must make sure that the graphics are correctly aligned when flipped as well. Especially in the case of shortened vehicles. For multiheaded or articulated vehicles the flipping bit has no effect; these vehicles are never to be flipped around in the depot.
+
|3|| 8||{{extraZi/ottdp/Pl|1.1|no|ottdrev=r21966}}|| Vehicle can be flipped around in the depot <ref>Gdy włączysz przerzucanie pojazdu w magazynie, musisz upewnić się, że grafika również jest poprawnie wyrównana. Zwłaszcza w przypadku skróconych pojazdów. W przypadku pojazdów z głowicą przegubową lub przegubową bit odwracający nie działa; tych pojazdów nigdy nie wolno przewracać w depocie.
 
<br>
 
<br>
Prior to {{extraZi/ottdp/Pl|1.1|r21966}} all non-multiheaded/non-articulated vehicles would be able to flip around in the depot. As such this disables a "feature" in OpenTTD, but often it makes no sense to flip vehicles around (symetric vehicles) or the graphics are wrong (most shortened vehicles), and thus only enabling this when the NewGRF developer says it is possible is better.
+
Przed {{extraZi/ottdp/Pl|1.1|r21966}} wszystkie pojazdy bez przegubu n'on-multiheaded/non-articulated' byłyby w stanie zawrócić w depocie. W związku z tym wyłącza to "funkcję" <small>''(feature)''</small> w OpenTTD, ale często nie ma sensu odwracać pojazdów (pojazdy symetryczne) lub grafika jest nieprawidłowa (większość skróconych pojazdów), a zatem włącza się to tylko wtedy, gdy programista NewGRF twierdzi, że jest możliwe lepszy.
 
</ref>
 
</ref>
 
|-
 
|-
Line 415: Line 415:
 
Aby uczynić zestawy pojazdów bardziej kompatybilnymi z przyszłymi nowymi definicjami ładunku, te dwie właściwości pozwalają pojazdom określić, do jakiego rodzaju ładunku powinny być one przystosowane. Wagon będzie można montować na wszystkich typach ładunków, które pasują do dowolnej klasy ustawionej w śmigle. 28 z wyjątkiem tych, które pasują do którejkolwiek z klas ustawionych w prop. 29. Ponadto następnie te rodzaje ładunku wymienione w prop. 1D zostanie przełączony. Jeśli chodzi o logikę, to jest
 
Aby uczynić zestawy pojazdów bardziej kompatybilnymi z przyszłymi nowymi definicjami ładunku, te dwie właściwości pozwalają pojazdom określić, do jakiego rodzaju ładunku powinny być one przystosowane. Wagon będzie można montować na wszystkich typach ładunków, które pasują do dowolnej klasy ustawionej w śmigle. 28 z wyjątkiem tych, które pasują do którejkolwiek z klas ustawionych w prop. 29. Ponadto następnie te rodzaje ładunku wymienione w prop. 1D zostanie przełączony. Jeśli chodzi o logikę, to jest
  
Refit list = (cargos from prop. 28 AND NOT cargos from prop. 29) XOR cargos from prop. 1D
+
Refit list = (ładunki <small>''(cargos)''</small> z prop. 28 AND NOT cargos z prop. 29) XOR cargos z prop. 1D
  
 
Oznacza to, że jeśli typ ładunku znajduje się na liście, ponieważ pasuje do podpory. 28, ale nie podpora 29, mając odpowiedni bit ustawiony w podporze. 1D ponownie ją wyłączy. I odwrotnie, jeśli typu ładunku nie ma na liście, bit we wniosku. 1D doda to. W ten sposób, jeśli rekwizyty. 28/29 są rozbrojone, prop. 1D zachowa oryginalne znaczenie, ale nadal jest w stanie selektywnie dodawać lub usuwać określone typy ładunku, nawet jeśli są rekwizytami. 28/29 są używane.
 
Oznacza to, że jeśli typ ładunku znajduje się na liście, ponieważ pasuje do podpory. 28, ale nie podpora 29, mając odpowiedni bit ustawiony w podporze. 1D ponownie ją wyłączy. I odwrotnie, jeśli typu ładunku nie ma na liście, bit we wniosku. 1D doda to. W ten sposób, jeśli rekwizyty. 28/29 są rozbrojone, prop. 1D zachowa oryginalne znaczenie, ale nadal jest w stanie selektywnie dodawać lub usuwać określone typy ładunku, nawet jeśli są rekwizytami. 28/29 są używane.
Line 421: Line 421:
 
W rezultacie masz zarówno pełną kontrolę nad rodzajami ładunków, o których wiesz (za pomocą rekwizytów 1D), jak i tymi, których jeszcze nie znasz (za pomocą rekwizytów 28/29). Zostaw bity dla ładunków, o których nie wiesz, że są rozbrojone w rekwizytach. 1D i ustaw/wyczyść bity znanych ładunków, aby odpowiednio dodać/usunąć je z listy.
 
W rezultacie masz zarówno pełną kontrolę nad rodzajami ładunków, o których wiesz (za pomocą rekwizytów 1D), jak i tymi, których jeszcze nie znasz (za pomocą rekwizytów 28/29). Zostaw bity dla ładunków, o których nie wiesz, że są rozbrojone w rekwizytach. 1D i ustaw/wyczyść bity znanych ładunków, aby odpowiednio dodać/usunąć je z listy.
  
{{extraZi/ottd/Pl|1.2|r23291}} It is recommended to use properties 2C and 2D instead of property 1D, as property 1D behaves badly if the cargo classes of a cargo are ever changed.
+
{{extraZi/ottd/Pl|1.2|r23291}} Zaleca się stosowanie właściwości 2C i 2D zamiast właściwości 1D, ponieważ właściwość 1D zachowuje się źle, jeśli kiedykolwiek zmieni się klasy ładunku.
  
 
Lista klas jest trochę maską. Zobacz stronę ładunków action0 dla bitów i klas zdefiniowanych do tej pory.
 
Lista klas jest trochę maską. Zobacz stronę ładunków action0 dla bitów i klas zdefiniowanych do tej pory.
  
Take a look at [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Cargos/Pl#Cargo_classes_(16)|Action0 for cargos]] for the classes defined so far.
+
Spójrz na [[user:extrazi/specs.tt/Action0/Cargos/Pl#Cargo_classes_(16)|Action0 for cargos]] dla klas zdefiniowanych do tej pory.
  
 
Należy pamiętać, że typy ładunków mogą należeć do kilku klas. Z tego powodu powstają dwie właściwości: dodatkowa i odejmująca, ponieważ w ten sposób można określić, że pojazd nadaje się do ponownego montażu, na przykład, do wszystkich przesyłek ekspresowych, które nie wymagają chłodzenia (tj. Z domyślnych ładunków, bez żywności ).
 
Należy pamiętać, że typy ładunków mogą należeć do kilku klas. Z tego powodu powstają dwie właściwości: dodatkowa i odejmująca, ponieważ w ten sposób można określić, że pojazd nadaje się do ponownego montażu, na przykład, do wszystkich przesyłek ekspresowych, które nie wymagają chłodzenia (tj. Z domyślnych ładunków, bez żywności ).
For the cargo types added in this way, the vehicle will probably have no specific graphics (in [[user:extrazi/specs.tt/Action3/Pl|action 3]]) to show the cargo load. &nbsp;In this case, the default will be used, which should therefore be sufficiently generic-looking if possible. However, using [[user:extrazi/specs.tt/VarAction2Vehicles/Pl#Vehicle cargo info 47|vehicle variable 47]] you can at least select the graphics most appropriate for the cargo type's class.
+
W przypadku typów ładunku dodanych w ten sposób pojazd prawdopodobnie nie będzie miał określonej grafiki (w [[user:extrazi/specs.tt/Action3/Pl|action 3]] ), aby pokazać ładunek. &nbsp;W takim przypadku zostanie użyta wartość domyślna, która powinna zatem być wystarczająco ogólna, jeśli to możliwe. Jednak korzystając z [[user:extrazi/specs.tt/VarAction2Vehicles/Pl#Vehicle cargo info 47|vehicle variable 47]] można przynajmniej wybrać grafikę najbardziej odpowiednią dla klasy rodzaju ładunku.
About the interaction with other properties take a look at the summary page about [[user:extrazi/specs.tt/VehicleRefitting/Pl|vehicle refitting]].
+
Informacje na temat interakcji z innymi właściwościami można znaleźć na stronie podsumowania [[user:extrazi/specs.tt/VehicleRefitting/Pl|vehicle refitting]].
  
 
Oświadczenie: nie ma gwarancji, że klasy nie będą się zmieniać w czasie lub między zestawami. Klasy ładunku mogą się zmieniać między różnymi wersjami określonej branży/newgrf cargo lub różne klasy dla tej samej etykiety ładunku mogą być ustawione przez różne newgrfs przemysłu/cargo. Zapraszam do korzystania z klas w swoim zestawie do wygodnego przeładowywania ładunków, ale jeśli Ty - autor pojazdu - dbasz o transport określonych ładunków w określonych pojazdach, korzystaj z przeróbek na podstawie etykiet (zmiana etykiet bez bardzo dobrego powodu jest uważana za złą praktykę ).
 
Oświadczenie: nie ma gwarancji, że klasy nie będą się zmieniać w czasie lub między zestawami. Klasy ładunku mogą się zmieniać między różnymi wersjami określonej branży/newgrf cargo lub różne klasy dla tej samej etykiety ładunku mogą być ustawione przez różne newgrfs przemysłu/cargo. Zapraszam do korzystania z klas w swoim zestawie do wygodnego przeładowywania ładunków, ale jeśli Ty - autor pojazdu - dbasz o transport określonych ładunków w określonych pojazdach, korzystaj z przeróbek na podstawie etykiet (zmiana etykiet bez bardzo dobrego powodu jest uważana za złą praktykę ).

Revision as of 19:08, 30 June 2020


pl
PL

Contents

Wprowadzenie

Definiowanie właściwości pojazdów kolejowych.

Properties

Number Size Version Description Available for articulated parts
05 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Track type (see below) should be same as front
08 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 AI special flag: set to 1 if engine is 'optimized' for passenger service (AI won't use it for other cargo), 0 otherwise no
09 W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Speed in mph*1.6 (see below) no
0B W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Power (0 for wagons) should be zero
0D B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Running cost factor (0 for wagons) should be zero
0E D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Running cost base, see below should be zero
12 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Sprite ID (FD for new graphics) yes
13 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Dual-headed flag; 1 if dual-headed engine, 0 otherwise should be zero also for front
14 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Cargo capacity yes
15 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Cargo type, see CargoTypes
For GRF version 7 and below: Type B 'cargo slot'

GRFv≥8 For GRF version 8 and above: Type A '(translated) cargo bit'

yes
16 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Weight in tons should be zero
17 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Cost factor should be zero
18 B Obsługiwane przez OpenTTD <0.7<0.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0<ref>This property is not used by OpenTTDs NoAI API.</ref> Engine rank for the AI (AI selects the highest-rank engine of those it can buy) no
19 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 GRFv≥1 Engine traction type (see below) no
1A B/B*<ref>Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r13831)0.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Since OpenTTD r13831 this is an extended byte.</ref> Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 GRFv≥1 Not a property, but an action: sort the purchase list. no
1B W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 GRFv≥6 Power added by each wagon connected to this engine, see below should be zero
1C B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 GRFv≥6 Refit cost, using 50% of the purchase price cost base yes
1D D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 GRFv≥6 Bit mask of cargo types available for refitting, see column 2 (bit value) in CargoTypes yes
1E B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 GRFv≥6 Callback flags bit mask, see below yes
1F B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 19)2.5 Coefficient of tractive effort should be zero
20 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 27)2.5 Coefficient of air drag should be zero
21 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 GRFv≥2 Make vehicle shorter by this amount, see below yes
22 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 GRFv≥6 Set visual effect type (steam/smoke/sparks) as well as position, see below yes
23 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 GRFv≥6 Set how much weight is added by making wagons powered (i.e. weight of engine), see below should be zero
24 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 44)2.5 High byte of vehicle weight, weight will be prop.24*256+prop.16 should be zero
25 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 44)2.5 User-defined bit mask to set when checking veh. var. 42 yes
26 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 44)2.5 Retire vehicle early, this many years before the end of phase 2 (see Action0General) no
27 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 58)2.5 Miscellaneous flags partly
28 W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 58)2.5 Refittable cargo classes yes
29 W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 58)2.5 Non-refittable cargo classes yes
2A D Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r7191)0.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (r1210)2.5 Long format introduction date no
2B W Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r22713)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Custom cargo ageing period yes
2C B n*B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23291)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch List of always refittable cargo types yes
2D B n*B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23291)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch List of never refittable cargo types yes

<references/>

Description

Track type (05)

Ustaw typ pojazdu na torze: 0 = szyna, 1 = kolej jednotorowa, 2 = maglev. Aby ustawić odpowiedni typ przyczepności, patrz prop19.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch In OpenTTD, if a rail type wczytana jest tabela translacji, ta właściwość jest indeksem tabeli.

Speed (09)

Prędkość pociągu jest wyrażona w jednostkach mph*1,6, tj. W przybliżeniu km/h.

W przypadku wagonów wartość ta jest używana tylko wtedy, gdy włączony jest przełącznik "ograniczenie prędkości wagonu" (wagonspeedlimit), i ogranicza prędkość pociągu do prędkości najniższej prędkości wagonu.  Limit ten jest ignorowany w przypadku wagonów z korektą barwy dla bieżącego pociągu, dzięki czemu zestawy pociągów zawsze uzyskują maksymalną prędkość od prędkości maksymalnej silnika.

W przypadku wagonów wartość 0 oznacza "domyślną" (default) (która zależy od rodzaju ładunku i daty wprowadzenia), a FFFF oznacza brak limitu.

Power (0B)

Moc silnika w KM (HP) .

Wartość 0 oznacza, że ​​pojazd będzie wagonem, w przeciwnym razie będzie to silnik.

Running cost base (0E) and factor (0D)

TTD oblicza wszystkie koszty, mnożąc 32-bitowy base amount przez współczynnik 8-bitowy.  Kwota podstawowa jest zmieniana zgodnie z inflacją, podczas gdy współczynnik pozostaje stały.

Dla kosztów bieżących pojazdów kolejowych dostępne są następujące kwoty podstawowe w zależności od typu pojazdu (tutaj wartość jest wskaźnikiem do pamięci TTD, w której przechowywana jest faktyczna kwota):

Type Value in little-endian notation
Steam engines 4C30 30 4C 00 00
Diesel engines 4C36 36 4C 00 00
Electric engines 4C3C 3C 4C 00 00
Wagons 0 00 00 00 00

Teoretycznie można użyć wskaźników do innych bazowych kwot dostępnych w TTD, ale są to liczby, których TTD używa do pojazdów kolejowych.

Poniżej przedstawiono niektóre rzeczywiste wartości kosztów utrzymania w zależności od ustawienia powyższych dwóch czynników.  Ta wartość jest poprawna dla średnich trudności, ale zwiększa się i zmniejsza odpowiednio dla trudności trudnych i łatwych.  Są to koszty nowej gry rozpoczynającej się w 1921 r., Ponieważ z czasem rosną wraz z inflacją (chyba że nie włączono żadnej inflacji).

Podstawa kosztów bieżących 4C30 (parowóz)

Running cost factor Maintenance cost
01 $ 42
10 $ 700
20 $ 1.400
80 $ 5.600
A0 $ 7.000
FF $ 11.112

Podstawa kosztów eksploatacji 4C36 (diesel)

Running cost factor Maintenance cost
01 $ 40
10 $ 650
20 $ 1.300
80 $ 5.200
A0 $ 6.500
FF $ 10.318

Podstawa kosztów bieżących 4C3C (elektryczne)

Running cost factor Maintenance cost
01 $ 36
10 $ 600
20 $ 1.200
80 $ 4.800
A0 $ 6.000
FF $ 9.524

Cost factor (17)

Współczynnik kosztu to kodowana bitowo wartość, która określa, jak drogi jest silnik. Nie ma różnicy między silnikami parowymi, wysokoprężnymi lub elektrycznymi, wszystkie wykorzystują ten sam współczynnik kosztów. Poniższa tabela zawiera wartości, które należy zastosować, aby znaleźć odpowiednią cenę dla swoich silników.

Cost factor Price
01 $ 3.124
10 $ 50.000
20 $ 100.000
80 $ 400.000
A0 $ 500.000
FF $ 796.874

Engine traction type (19)

Określa typ trakcji silnika pociągu, tzn. Czy jest on napędzany parą, olejem napędowym, elektrycznym, jednoszynowym czy maglev.  Ustawia również odpowiedni efekt dźwiękowy silnika, a jeśli właściwość 22 nie jest ustawiona, również efekt wizualny.

Dostępne są następujące zakresy (i nie ma znaczenia, którą wartość wybierzesz):

Values Traction type
00..07 Steam
08..27 Diesel
28..31 Electric
32..37 Monorail
38..41 Maglev

Wartość domyślna to 00, tj. Para. Aby ustawić odpowiedni typ ścieżki, patrz prop05.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch W OpenTTD, jeśli załadowana jest tabela translacji rail type , ustawienie tej właściwości NIE zmienia typu ścieżki.

Sort vehicle list (1A)

To nie jest właściwość jako taka, ale działanie.  Zmusza TTDPatch do przetasowania pojazdu, dla którego ta "właściwość" (property) jest ustawiana przed pojazdem o podanej wartości właściwości.  Kolejność tej listy jest używana tylko w oknie zakupu pociągu.

Na przykład ustawienie prop. 1A dla pojazdu 09 do wartości 07 doprowadziłoby do następującej wewnętrznej listy: ... 05 06 09 07 08 0A 0B ...

Tej właściwości nie można po prostu nadpisać, ponieważ lista jest już tasowana podczas próby jej wykonania.

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Możliwe jest zresetowanie listy do pierwotnej kolejności za pomocą specjalnej akcji 0, która ma num-info ustawioną na 0 i ustawia tylko właściwość 1A dla pociągów:

00 00 01 00 00 1A

Resetowanie listy powinno być jednak wykonywane tylko przez zestawy, które zawierają zamienniki dla wszystkich pojazdów kolejowych.

Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r13831)0.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Ta właściwość jest rozszerzonym bajtem w OpenTTD od r13831!

Powered train wagons (1B and 23, see also 22)

Zwykle wagony kolejowe nie mają mocy w TTD, a jeśli ustawisz właściwość 0B na wartość niezerową, zamiast tego stają się silnikami.  Dlatego do modelowania prawdziwych pociągów, w których wagony mają moc, potrzebny jest inny mechanizm. Aby zasilać wagony pociągowe, ustawiasz właściwość 1B silnika (engine) zamiast wozu. Określa to, ile mocy każdy wagon dodaje do pociągu, gdy jest podłączony do tego silnika. Dotyczy to tylko wagonów z graphics override również dla tego silnika.  Oznacza to, że na przykład wagony pasażerskie (z obejściem) dodadzą moc, ale wagony węglowe (bez obejścia) nie będą.

Oprócz dodania mocy wagony te są również cięższe o kwotę określoną we właściwości 23.

Refit cost (1C)

Koszt remontu przy użyciu 50% purchase price cost base . Tę właściwość można zastąpić wywołaniem zwrotnym 15E.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23087)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Jeśli współczynnik kosztu remontu jest ustawiony na zero, a bit 4 flag różnych (27) jest ustawiony, dozwolone jest automatyczne dopasowanie.

Callbacks (1E)

W pociągach należy włączyć następujące callbacks poprzez ustawienie odpowiedniego bitu we właściwości 1E (niektóre inne, nie tak często używane callbacki są dostępne bez ustawienia tutaj bitów):

Bit Value Variable 0C value Callback
0 1 10 Powered wagons and visual effect
1 2 11 Wagon length
2 4 12 Load amount
3 8 15 Set refitted capacity
4 10 16 Build articulated engines
5 20 19 show a suffix after the cargo type name
6 40 2D Select color mapping for vehicle
7 80 33 Sound effect callbacks

Bit to bit, który musisz ustawić, robisz to poprzez dodanie wszystkich wartości dla wszystkich bitów. Zmienna wartość 0C to ta, dla której zostanie ustawiona zmienna 0C, do sprawdzania jej w VarAction2 pod kątem wywołań zwrotnych.

Te wywołania zwrotne (callbacks ) nie potrzebują trochę, aby je aktywować, są zawsze aktywne i zostaną użyte, jeśli zostaną zdefiniowane w łańcuchu akcji 3 / akcji 2.

Variable 0C value Callback
1D Can wagon be attached
23 Additional text in purchase screen
31 Start/stop check
32 32-day callback
36 Change Vehicle Properties
15E Refit cost

Coefficient of tractive effort (1F)

Współczynnik ten określa, jaka część masy pojazdu jest równa maksymalnemu wysiłkowi pociągowemu.  Obejmuje to efekt posiadania niektórych niezasilanych osi, a także dostępny współczynnik tarcia.

Teoretycznie wartość tę należy obliczyć, przyjmując stosunek masy kleju Wadh (tj. masa pojazdu, która spoczywa na napędzanych osiach) pomnożona przez współczynnik tarcia µ między kołami i szynami do całkowitej masy pojazdu W, razy 255, i przeliczona na hex:

prop. 1F = HEX ((Wadh * µ / W) * 255)

Z prop. 1F o wartości FF, siła pociągowa jest równa masie pojazdu, dla 80 jest to połowa i tak dalej. If not set, a default of 4C is used, for a fraction of 0.30, corresponding to Wadh=W and a coefficient of friction of 0.30, which is the value used by the patch before TTDPatch 2.0.1 alpha 19.

Czasami znasz rzeczywistą siłę pociągową zamiast ciężaru kleju i współczynnika tarcia. Aby pomóc obliczyć rekwizyt. 1F in that case, here's a small example using the NS 1600 (Electric) with a mass of 84 tons and real-life tractive effort (TEreal) of 259 kN. Aby szybko znaleźć wartość właściwości 1F, wypełnij następującą formułę:

prop. 1F = HEX ((TEreal / (Mass * g) * 255)

To może wydawać się mylące, ale znasz już wszystkie zmienne:

prop. 1F = HEX ((259 / (84 * 9.8) * 255)

prop. 1F = HEX (0.3146 *255) = HEX(80.229)

Obliczenia HEX działają tylko z liczbami w dziedzinie naturalnej: każda cyfra musi być liczbą dodatnią i okrągłą. Dlatego wartość przeliczana na HEX nie jest 80.229, ale 80:

HEX 80 = 50

Właściwość 1F dla NS 1600 (elektryczna) byłaby wówczas: 1F 50.

Coefficient of air drag (20)

Ta właściwość ustawia współczynnik oporu powietrza c2 stosowany w realistycznym modelu przyspieszenia, od 01 (bez airdrag) do FF (większość oporu powietrza) w dowolnych jednostkach. 00 oznacza użycie wartości domyślnej, która zależy od prędkości maksymalnej (aby zasymulować fakt, że silniki dużych prędkości są bardziej usprawnione).

Wartości domyślne są następujące:

top speed (mph/1.6) <16 16 24 32 48 64 96 128 192 256 ...
c2 192 128 96 64 48 32 24 16 12 8


W przypadku wyższych prędkości seria jest kontynuowana w ten sam sposób.

Przeciąganie powietrza w Newtonach będzie wówczas c2*v*v przy v w m/s, chociaż prawdopodobnie nie ma sensu próbować uczynić c2 realistyczną liczbą ze względu na brak spójnego skalowania TTD. Jeśli pociąg nie osiąga swojej historycznej prędkości maksymalnej, możesz spróbować ustawić wartość podpory. 20 jeden lub dwa kroki poniżej domyślnej wartości powyżej, w przeciwnym razie prawdopodobnie dobrym pomysłem jest pozostawienie domyślnej wartości.

Shorter train vehicles (21)

Ta właściwość skraca długość pojazdów kolejowych, w jednostkach 1/8 (12,5%). Wartość 00 oznacza, że ​​pojazd ma pełną długość, 01 oznacza krótszą o 1/8 (12,5%), do 05 = krótszą o 5/8 (62,5%). Większe liczby nie będą działać poprawnie <ref>Obsługiwane przez OpenTTD 1.0 (r15793)1.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch To ograniczenie zostało usunięte w OpenTTD r15793. Długość każdego pojazdu może wynosić od 1/8 do 8/8, niezależnie od jego pozycji w łańcuchu.</ref>, z wyjątkiem końca pociągu <ref>Obsługiwane przez OpenTTD <1.0<1.0 Obsługiwane przez TTDPatch Oznacza to, że bezpieczne jest stosowanie wartości większych niż 05 w wywołaniu zwrotnym długości, upewniając się, że są one zwracane tylko dla ostatniego pojazdu w pociągu. W przeciwnym razie pociąg od czasu do czasu się rozpadnie, a wagony po najkrótszym zatrzymają się, aby ruszyć.</ref>. Długość pojazdu ustawia się za każdym razem, gdy opuszcza magazyn. Ta właściwość nie działa w przypadku pierwszego pojazdu w pociągu (tj. Silnika).

<references/>

Visual effects and wagon power (22)

Domyślnie efekt wizualny silników pociągu jest określony przez rodzaj trakcji (właściwość 19). Dzięki tej opcji możesz zmienić rodzaj efektu, a także jego położenie względem pojazdu. (Uwaga: w przypadku TTDPatch i OpenTTD do r21229 faktycznie działa tylko pozycjonowanie pary. For Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21230)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch działa również pozycjonowanie dymu napędowego i iskier elektrycznych) Pozycja efektu zapewnia zakres od 0 do F, który jest dodawany do rodzaju efektu.

Pozycja 0 odpowiada połowie długości pojazdu przed pojazdem, 4 to przód pojazdu, 8 środek, C koniec, a F to połowa długości za pojazdem. Wartości pośrednie znajdują się pomiędzy.

Dodatkowo, ta właściwość może być używana do wyłączania napędzanych wagonów tego typu, chociaż zwykle odbywa się to za pomocą callback 10 zamiast tego (co ma takie samo znaczenie jak prop. 22, ale jest bardziej elastyczne).

Range Effect type
00..0F Use the default effect type, but reposition it. For engines this is defined via property 19, wagons have no default effect.
10..1F Steam puffs
20..2F Diesel fumes
30..3F Electric sparks
40 Disable visual effect
41..7F Obsługiwane przez OpenTTD 1.5 (r26747)1.5 Nieobsługiwane przez TTDPatch Create effects with Callback 160 using one of these spawning models:
  • 41 Steam: Gradually less effects when approaching max speed
  • 42 Diesel: Effect proportional to acceleration, no effect when idling at top speed
  • 43 Electric: Random effect, gradually less likely when approaching max spped
  • 44-7F Reserved
80+00..80+7F Same as 00..7F above, but disable wagon power


Na przykład 28 sprawiłoby, że wagon byłby zasilany i emitowałby opary oleju napędowego, ale 80+28 = A8 emitowałby tylko opary oleju napędowego bez dodawania mocy.

Miscellaneous flags (27)

To jest maska ​​nieco z następującymi bitami:

Bit Value Version Meaning
0 1 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Vehicle tilts in curves, and thus gets speed bonus <ref>The tilting speed bonus only applies if all vehicles in the train have this bit set. In TTDPatch it requires the "curves" switch to be on. For realistic curves, it gives the train two free curving pieces with no speed decrease, and for other settings, it increases the curves setting by one (0->1, 1->2, 2->2). In OpenTTD, the curve speed limit increases by 20% if 'realistic' acceleration is enabled, else there is no effect.

</ref>

1 2 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Uses two company colors
2 4 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Vehicle is a multiple unit (DMU/EMU), for colour selection
3 8 Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21966)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Vehicle can be flipped around in the depot <ref>Gdy włączysz przerzucanie pojazdu w magazynie, musisz upewnić się, że grafika również jest poprawnie wyrównana. Zwłaszcza w przypadku skróconych pojazdów. W przypadku pojazdów z głowicą przegubową lub przegubową bit odwracający nie działa; tych pojazdów nigdy nie wolno przewracać w depocie.


Przed Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Obsługiwane przez TTDPatch r21966r21966 wszystkie pojazdy bez przegubu n'on-multiheaded/non-articulated' byłyby w stanie zawrócić w depocie. W związku z tym wyłącza to "funkcję" (feature) w OpenTTD, ale często nie ma sensu odwracać pojazdów (pojazdy symetryczne) lub grafika jest nieprawidłowa (większość skróconych pojazdów), a zatem włącza się to tylko wtedy, gdy programista NewGRF twierdzi, że jest możliwe lepszy. </ref>

4 10 Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23087)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Auto-refitting is enabled for refits where callback 15E allows it or prop 1C specifies zero cost
5 20 Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23861)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Use cargo multiplier for default cargo (and load amount). See page about vehicle refitting.
6 40 Obsługiwane przez OpenTTD 1.3 (r24124)1.3 Nieobsługiwane przez TTDPatch Disable breakdown smoke effect.
7 80 Obsługiwane przez OpenTTD 1.7 (r27668)1.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Compose vehicle from multiple sprites.

<references />

Cargo classes (28, 29)

Aby uczynić zestawy pojazdów bardziej kompatybilnymi z przyszłymi nowymi definicjami ładunku, te dwie właściwości pozwalają pojazdom określić, do jakiego rodzaju ładunku powinny być one przystosowane. Wagon będzie można montować na wszystkich typach ładunków, które pasują do dowolnej klasy ustawionej w śmigle. 28 z wyjątkiem tych, które pasują do którejkolwiek z klas ustawionych w prop. 29. Ponadto następnie te rodzaje ładunku wymienione w prop. 1D zostanie przełączony. Jeśli chodzi o logikę, to jest

Refit list = (ładunki (cargos) z prop. 28 AND NOT cargos z prop. 29) XOR cargos z prop. 1D

Oznacza to, że jeśli typ ładunku znajduje się na liście, ponieważ pasuje do podpory. 28, ale nie podpora 29, mając odpowiedni bit ustawiony w podporze. 1D ponownie ją wyłączy. I odwrotnie, jeśli typu ładunku nie ma na liście, bit we wniosku. 1D doda to. W ten sposób, jeśli rekwizyty. 28/29 są rozbrojone, prop. 1D zachowa oryginalne znaczenie, ale nadal jest w stanie selektywnie dodawać lub usuwać określone typy ładunku, nawet jeśli są rekwizytami. 28/29 są używane.

W rezultacie masz zarówno pełną kontrolę nad rodzajami ładunków, o których wiesz (za pomocą rekwizytów 1D), jak i tymi, których jeszcze nie znasz (za pomocą rekwizytów 28/29). Zostaw bity dla ładunków, o których nie wiesz, że są rozbrojone w rekwizytach. 1D i ustaw/wyczyść bity znanych ładunków, aby odpowiednio dodać/usunąć je z listy.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23291)1.2 Zaleca się stosowanie właściwości 2C i 2D zamiast właściwości 1D, ponieważ właściwość 1D zachowuje się źle, jeśli kiedykolwiek zmieni się klasy ładunku.

Lista klas jest trochę maską. Zobacz stronę ładunków action0 dla bitów i klas zdefiniowanych do tej pory.

Spójrz na Action0 for cargos dla klas zdefiniowanych do tej pory.

Należy pamiętać, że typy ładunków mogą należeć do kilku klas. Z tego powodu powstają dwie właściwości: dodatkowa i odejmująca, ponieważ w ten sposób można określić, że pojazd nadaje się do ponownego montażu, na przykład, do wszystkich przesyłek ekspresowych, które nie wymagają chłodzenia (tj. Z domyślnych ładunków, bez żywności ). W przypadku typów ładunku dodanych w ten sposób pojazd prawdopodobnie nie będzie miał określonej grafiki (w action 3 ), aby pokazać ładunek.  W takim przypadku zostanie użyta wartość domyślna, która powinna zatem być wystarczająco ogólna, jeśli to możliwe. Jednak korzystając z vehicle variable 47 można przynajmniej wybrać grafikę najbardziej odpowiednią dla klasy rodzaju ładunku. Informacje na temat interakcji z innymi właściwościami można znaleźć na stronie podsumowania vehicle refitting.

Oświadczenie: nie ma gwarancji, że klasy nie będą się zmieniać w czasie lub między zestawami. Klasy ładunku mogą się zmieniać między różnymi wersjami określonej branży/newgrf cargo lub różne klasy dla tej samej etykiety ładunku mogą być ustawione przez różne newgrfs przemysłu/cargo. Zapraszam do korzystania z klas w swoim zestawie do wygodnego przeładowywania ładunków, ale jeśli Ty - autor pojazdu - dbasz o transport określonych ładunków w określonych pojazdach, korzystaj z przeróbek na podstawie etykiet (zmiana etykiet bez bardzo dobrego powodu jest uważana za złą praktykę ).

Long format introduction date (2A)

Ustaw datę wprowadzenia pojazdu, w dniach od roku 0. Uwzględnia to lata przestępne; dzieli się przez 4, ale nie 100, chyba że 400. Datę początkową 1920-01-01 uzyskuje się o wartości 701265 (51 B3 0A 00). Ta właściwość musi zostać ustawiona po właściwości 00, aby obowiązywała.

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch In TTDPatch, dates after 2044 will be limited to 2044.

Custom cargo ageing period (2B)

Ta właściwość pozwala modyfikować okres w kleszczach, po którym dojrzewa ładunek przewożony przez pojazd. Domyślnie ładunek starzeje się co 185 tyknięć. Wartość 0 wyłącza starzenie się ładunku. Ta właściwość może być modyfikowana via callback 36.

List of always refittable cargo types (2C, 2D)

Te dwie właściwości umożliwiają bezwarunkowe włączenie lub wykluczenie rodzajów ładunku w celu ponownego użycia niezależnie od innych właściwości przebudowy lub klas ładunku. Jeśli określisz typ ładunku, który nie jest dostępny, rodzaj ładunku zostanie po cichu zignorowany.

Format obu właściwości to:

2C/2D <nvar> (<Index into cargo type table>){n}

Oznacza to, że podajesz liczbę ładunków w jednym bajcie, a następnie listę indeksów o tej długości do tabeli translacji ładunku (Type A).

Przykład

Poniżej znajduje się przykład tego, jak mógłby wyglądać prawdziwy pseudo-duszek Action 0 dla silnika pociągu.

(A basic version)

10 * 14  00 00 03 01 02 09 C0 00 0B D8 0E 12 FD
Bytes Meaning
10 <Sprite-number>
14 <Length>: of the action in bytes; start counting at 0 (<action>)
00 <action>: sets this pseudo-sprite to function as action 0
00 <Feature>: In this case Train
03 <Num-props>: 3 Properties to change
01 <Num-info>: 1 vehicle ID to make changes to
02 <ids...>: vehcile ID (02 - Ploddyphut Choo-Choo)
Properties
09 <Speed>
C0 00 <Value>: Value for Speed (192 Km/h)
0B <Power>
D8 0E <value>: value for Power (3800 HP)
12 <Sprite ID>
FD <value>: FD for new graphics

Od wersji 7 nfo, tzw "escape sequences" zostały wprowadzone w celu zaoferowania formy bardziej czytelnej dla człowieka.

Poniżej znajduje się ten sam przykład, co powyżej, z zastosowanymi sekwencjami ucieczki:

-1 * 0 00 00 \b3 01 \b*2 // \b<number of props to change> \b*<vehicle ID>

       09 \w192 // value for speed (192 Km/h)

       0B \w3800 // value for power (3800 hp)

       12 FD // use new graphics
Personal tools