User:Extrazi/specs.tt/RandomAction2/Pl

From OpenTTD
< User:Extrazi(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m ()
(: pl , 2 linki : Features , GRFActionsDetailed)
Line 3: Line 3:
 
==Wprowadzenie==
 
==Wprowadzenie==
  
W przeciwieństwie do [[user:Extrazi/specs.tt/VariationalAction2/Pl|VariationalAction2]], którego wyniki są zawsze określane na podstawie przewidywalnej decyzji, RandomAction2 może wykorzystać losowe wyniki do wybrania jednego z kilku wpisów [[user:Extrazi/specs.tt/Action2/Pl|Action2]].
+
W przeciwieństwie do [[user:extrazi/specs.tt/VariationalAction2/Pl|VariationalAction2]], którego wyniki są zawsze określane na podstawie przewidywalnej decyzji, RandomAction2 może wykorzystać losowe wyniki do wybrania jednego z kilku wpisów [[user:extrazi/specs.tt/Action2/Pl|Action2]].
  
 
== Format ==
 
== Format ==
Line 11: Line 11:
 
  <Sprite-number> * <Length> 02 <feature> <set-id> <nowiki>[80|83]</nowiki> <random-triggers> <randbit> <nrand> <set-ids>
 
  <Sprite-number> * <Length> 02 <feature> <set-id> <nowiki>[80|83]</nowiki> <random-triggers> <randbit> <nrand> <set-ids>
  
From TTDPatch 2.6 r1850 and OpenTTD r12452, and '''for vehicles only''':
+
Od TTDPatch 2.6 r1850 i OpenTTD r12452, i '''tylko dla pojazdów''':
  
 
  <Sprite-number> * <Length> 02 <feature> <set-id> 84 <count> <random-triggers> <randbit> <nrand> <set-ids>
 
  <Sprite-number> * <Length> 02 <feature> <set-id> 84 <count> <random-triggers> <randbit> <nrand> <set-ids>
  
 
{| |-
 
{| |-
!'''Element'''!![[GRFActionsDetailed|'''Size''']]!!'''Description'''
+
!'''Element'''!![[user:extrazi/specs.tt/GRFActionsDetailed/Pl|GRFActionsDetailed|'''Size''']]!!'''Description'''
 
|-
 
|-
 
|<Sprite-number>||dec||A sequential sprite number
 
|<Sprite-number>||dec||A sequential sprite number
Line 53: Line 53:
 
===Feature===
 
===Feature===
  
Ustawia to rodzaj [[Features|feature]] , który chcesz zmienić. Ustaw na:
+
Ustawia to rodzaj [[user:extrazi/specs.tt/Features/Pl|feature]] , który chcesz zmienić. Ustaw na:
  
 
{|- |
 
{|- |
!Value!![[Features|Feature]]
+
!Value!![[user:extrazi/specs.tt/Features/Pl|Feature]]
 
|-
 
|-
 
|00||Trains
 
|00||Trains
Line 97: Line 97:
 
Użyj 80, aby randomizować obiekt (pojazd, stację, budynek, przemysł, obiekt) na podstawie własnych wyzwalaczy i bitów.
 
Użyj 80, aby randomizować obiekt (pojazd, stację, budynek, przemysł, obiekt) na podstawie własnych wyzwalaczy i bitów.
  
Use 83 to randomize the object based on its "related" object (s.b.).
+
Użyj 83, aby randomizować obiekt na podstawie jego "pokrewnego" <small>''(related)''</small> obiektu (s.b.).
  
 
Użyj 84, aby losowo wybrać pojazd na podstawie dowolnego pojazdu w składzie.
 
Użyj 84, aby losowo wybrać pojazd na podstawie dowolnego pojazdu w składzie.
Line 178: Line 178:
 
=== randbit ===
 
=== randbit ===
  
{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl|no|&lt;2.5|ttdprev=alpha30}} For versions before TTDPatch 2.0.1 alpha 30, leave this at 00. It doesn't quite work the way intended (it was supposed to allow independent random chains, but currently everything is re-randomized at the same time, thereby defeating this mechanism).
+
{{extraZi/ottdp/Pl|no|&lt;2.5|ttdprev=alpha30}} W przypadku wersji wcześniejszych niż TTDPatch 2.0.1 alpha 30 pozostaw tę wartość na 00. Nie działa to tak, jak zamierzono (miało to umożliwić niezależne losowe łańcuchy, ale obecnie wszystko jest ponownie losowe w tym samym czasie, tym samym pokonując ten mechanizm ).
  
{{template:user:Extrazi/ottdp/Pl| |2.5|ttdprev=alpha 30}} Since TTDPatch 2.0.1 alpha 30, only those bits that actually get triggered will be re-randomized. Prior versions always re-randomized all bits. This will make it possible to have independent sets of bits for independent triggers (or untriggered bits, set only at the time of purchase). Setting randbit determines the first bit to be re-randomized, as well as basing the random graphics on. The total number of bits used is the 2-logarithm of nrand below (e.g., for nrand=16, 4 bits are used).
+
{{extraZi/ottdp/Pl| |2.5|ttdprev=alpha 30}} Od wersji TTDPatch 2.0.1 alpha 30 tylko te bity, które zostaną uruchomione, zostaną ponownie zrandomizowane. Poprzednie wersje zawsze randomizowały wszystkie bity. Umożliwi to posiadanie niezależnych zestawów bitów dla niezależnych wyzwalaczy (lub bitów niesprawdzonych, ustawianych tylko w momencie zakupu). Ustawienie randbit określa pierwszy bit, który ma zostać ponownie zrandomizowany, a także opiera się na losowej grafice. Łączna liczba użytych bitów to 2-logarytm liczby nr i poniżej (np. Dla nrand = 16 używane są 4 bity).
  
 
=== nrand ===
 
=== nrand ===
Line 273: Line 273:
 
Wyzwalacze 04, 08, 10 i 20 wpływają tylko na platformę, na której występują, a także na losowe bity stacji, ale nie na inne platformy.
 
Wyzwalacze 04, 08, 10 i 20 wpływają tylko na platformę, na której występują, a także na losowe bity stacji, ale nie na inne platformy.
  
Because the 'occured triggers' are only stored once per station (not distinguishing tiles or cargo types), adding 80 to
+
Ponieważ 'występujące wyzwalacze' <small>''(occured triggers)''</small>  są przechowywane tylko raz na stację (bez rozróżniania rodzajów płytek lub rodzajów ładunku), co dodaje 80 do
random-triggers does not make a lot of sense.
+
losowe wyzwalacze nie mają większego sensu.
  
 
=== Town building triggers ===
 
=== Town building triggers ===
Line 288: Line 288:
 
|}
 
|}
  
The periodic tile processing loop constantly processes the tiles of the map, processing any given tile in every 256 ticks (approx. 3.5 TTD days). Since no "real" event happens to town buildings, you have only this opportunity to re-randomize the look of your building.
+
Okresowa pętla przetwarzania kafelków nieprzerwanie przetwarza kafelki mapy, przetwarzając każdy kafelek co 256 tyknięć (ok. 3,5 dnia TTD). Ponieważ żadne "prawdziwe" <small>''(real)''</small> wydarzenie nie zdarzyło się w budynkach miejskich, masz tylko tę okazję, aby ponownie randomizować wygląd swojego budynku.
  
 
Jeśli każde 3,5 dnia jest dla Ciebie za szybkie, możesz pomnożyć limit czasu, ustawiając właściwość 16 dla danego kafelka. Limit czasu wynosi 256 ticks*(prop. 16+1), więc 0 oznacza co 3,5 dni, 1 oznacza co 7 dni, 2 oznacza co 10,5 dnia i tak dalej.
 
Jeśli każde 3,5 dnia jest dla Ciebie za szybkie, możesz pomnożyć limit czasu, ustawiając właściwość 16 dla danego kafelka. Limit czasu wynosi 256 ticks*(prop. 16+1), więc 0 oznacza co 3,5 dni, 1 oznacza co 7 dni, 2 oznacza co 10,5 dnia i tak dalej.
Line 309: Line 309:
 
<references />
 
<references />
  
Trigger 1 works similarly to trigger 1 for houses except that you cannot multiply the timeout: it's always 256 ticks.
+
Trigger 1 działa podobnie do wyzwalacza 1 dla domów, tyle że nie można pomnożyć limitu czasu: zawsze jest to 256 tyknięć.
  
Industry tiles can rerandomise both their own random bits as well as the random bits of the industry (via random action type 83).
+
Kafelki branżowe mogą przeklasyfikować zarówno swoje losowe bity, jak i losowe bity branży (za pomocą losowego typu akcji 83).
The remembered triggers for rerandomisation with 80 added to the triggers are in both cases the same per tile.
+
Zapamiętane wyzwalacze dla ponownej randomizacji z 80 dodanymi do wyzwalaczy są w obu przypadkach takie same na płytkę.
  
Industries have random bits. However, they can only be rerandomised by their tiles.
+
Branże mają losowe bity. Można je jednak ponownie przypisać tylko za pomocą płytek.
  
 
=== Canals ===
 
=== Canals ===
Line 334: Line 334:
 
Płytki szynowe mają 2 pseudolosowe bity, w zależności od ich położenia.
 
Płytki szynowe mają 2 pseudolosowe bity, w zależności od ich położenia.
  
Brak wyzwalaczy.
+
Brak wyzwalaczy <small>''(triggers)''</small> .
  
 
=== Roadtypes ===
 
=== Roadtypes ===

Revision as of 18:17, 30 June 2020


pl
PL

Contents

Wprowadzenie

W przeciwieństwie do VariationalAction2, którego wyniki są zawsze określane na podstawie przewidywalnej decyzji, RandomAction2 może wykorzystać losowe wyniki do wybrania jednego z kilku wpisów Action2.

Format

Dane wyglądają następująco:

<Sprite-number> * <Length> 02 <feature> <set-id> [80|83] <random-triggers> <randbit> <nrand> <set-ids>

Od TTDPatch 2.6 r1850 i OpenTTD r12452, i tylko dla pojazdów:

<Sprite-number> * <Length> 02 <feature> <set-id> 84 <count> <random-triggers> <randbit> <nrand> <set-ids>
Element GRFActionsDetailed|Size Description
<Sprite-number> dec A sequential sprite number
<length> dec The total number of bytes used in this action.
02 B Defines action 02
<feature> B For what type of vehicle/station/... should this definition be used?
<set-id> B The ID of this action 2 (used like a cargo ID)
80, 83, 84 B Type of random action, see below.
<count> B (when present) Location of controlling vehicle.
<random-triggers> B When to re-randomize
<randbit> B What random bit to use for this action 2
<nrand> B Number of set-ids to choose from, must be a power of 2
<set-ids> W Action 2 set-ids to choose from.

Description

Sprite-number

To tylko numer, na którym jesteś.

Length

Policz liczbę bajtów w tej akcji.

Feature

Ustawia to rodzaj feature , który chcesz zmienić. Ustaw na:

Value Feature
00 Trains
01 Road Vehicles
02 Ships
03 Aircraft
04 Stations
05 Canals/Rivers
07 Houses
09 Industry Tiles
0A Industries
0D Airports
0F Objects
10 Railtypes
11 Airport Tiles
12 Roadtypes
13 Tramtypes

set-ID

Określa liczbę tego działania 2.  Identyfikator można następnie wykorzystać jako cel w akcji 3 lub innej akcji wariacyjnej/losowej 2.

80/83/84

Użyj 80, aby randomizować obiekt (pojazd, stację, budynek, przemysł, obiekt) na podstawie własnych wyzwalaczy i bitów.

Użyj 83, aby randomizować obiekt na podstawie jego "pokrewnego" (related) obiektu (s.b.).

Użyj 84, aby losowo wybrać pojazd na podstawie dowolnego pojazdu w składzie.

Feature Related object
Vehicles (00-03) First vehicle of consist
Stations (04) N/A
Houses (07) N/A
Industry tiles (09) Industry containing tile
Industries (0A) N/A
Objects (0F) N/A

count

W przypadku typu 84 określa to losowe bity pojazdu, których ten pojazd będzie używał i / lub modyfikował.

Niski kąsek (bity 0-3) określa, jak daleko należy liczyć od pojazdu wyjściowego. Jeśli wynosi zero, licznik zostanie odczytany z rejestru GRF 100h zamiast tego.

Wysokie skubanie (w rzeczywistości bity 6-7) określa, który pojazd jest pojazdem wyjściowym i jaki kierunek należy liczyć:

Value Meaning
0 count back (away from the engine), starting at this vehicle
4 count forward (toward the engine), starting at this vehicle.
8 count back, starting at the engine
C count back, starting at the first vehicle in this chain of vehicles with the same ID, as for vehicle variable 41

Bity 4-5 są zarezerwowane i muszą wynosić zero, więc inne wartości wysokiego skryptu nie są dozwolone.

random-triggers

Jest to nieco maska ​​wyzwalaczy, które powodują ponowną randomizację. Normally, any matching trigger causes the graphics to be randomized again, but if you add 80 to the bitmask, the re-randomizing only happens if all triggers have occurred.

Bity wyzwalające są specyficzne dla funkcji, patrz poniżej.

Należy pamiętać, że ponowne losowanie występuje tylko w łańcuchu graficznym, a nie w przypadku wywołań zwrotnych. Tak więc, jeśli używasz losowej akcji tylko w ramach wywołania zwrotnego i chcesz ponownie losowo zaszyfrować bity, musisz dodać "sztuczny" (dummy) remandomizacja RA2 do łańcucha graficznego.

Example:

-1 * -1  02 04 02
     80             // random in callback
     00             // no triggers
     00             // first random bit to use
     \b 16           // number of cases
     \w 10 \w 11 \w 12 \w 13  // random cases
     \w 14 \w 15 \w 16 \w 17
     \w 18 \w 19 \w 20 \w 21
     \w 22 \w 23 \w 24 \w 25

-1 * -1  02 04 01
     85 0C 00 \wx FFFF
     01
     \w 2 \w 14 \w 14      // callback 14
     \w 3            // graphics chain

-1 * -1  02 04 00
     80             // dummy random outside callback
     04             // train arrival
     00             // first bit to rerandomise
     \b 16           // number of cases
     \w 1 \w1 \w 1 \w1     // all cases the same, only for triggering rerandomisation
     \w 1 \w1 \w 1 \w1
     \w 1 \w1 \w 1 \w1
     \w 1 \w1 \w 1 \w1

-1 * -1  03 04 01 00 00 \w 0    // action 3

randbit

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch <2.5 (alpha30)<2.5 W przypadku wersji wcześniejszych niż TTDPatch 2.0.1 alpha 30 pozostaw tę wartość na 00. Nie działa to tak, jak zamierzono (miało to umożliwić niezależne losowe łańcuchy, ale obecnie wszystko jest ponownie losowe w tym samym czasie, tym samym pokonując ten mechanizm ).

Obsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 30)2.5 Od wersji TTDPatch 2.0.1 alpha 30 tylko te bity, które zostaną uruchomione, zostaną ponownie zrandomizowane. Poprzednie wersje zawsze randomizowały wszystkie bity. Umożliwi to posiadanie niezależnych zestawów bitów dla niezależnych wyzwalaczy (lub bitów niesprawdzonych, ustawianych tylko w momencie zakupu). Ustawienie randbit określa pierwszy bit, który ma zostać ponownie zrandomizowany, a także opiera się na losowej grafice. Łączna liczba użytych bitów to 2-logarytm liczby nr i poniżej (np. Dla nrand = 16 używane są 4 bity).

nrand

Liczba różnych zestawów do wyboru.  Musi to być potęga 2, tj. 2, 4, 8, 16 etc.

set-ids

ID`y Akcji 2 do losowego wyboru

Triggers

Feature Random bits Triggers
Self Related
Vehicles 8 8 read-only yes
Stations 16 + 4 <ref name="stationshared">16 Bits shared for the whole station/airport (airport and station share the same bits). 4 bits per tile.</ref><ref>TTDPatch actually only implements 8 shared random bits (plus 4 per tile). Bits 8-15 are always zero.</ref> no yes
Canals 8 no no
Houses 8 no yes
Industry tiles 8 16 yes
Industries 16 no no
Airports 16 <ref name="stationshared"/> no no
Objects 8 no no
Railtypes 2 no no
Roadtypes 2 no no
Tramtypes 2 no no
Airport tiles 16 + 4 <ref name="stationshared"/> no no

<references/>

Vehicles

Pojazdy mają 8 losowych bitów i następujące wyzwalacze:

Bit Value Version Trigger
0 01 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Vehicle gets new load of cargo (only after it was empty)
1 02 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Vehicle enters a depot and is serviced
2 04 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 The consist has unloaded all cargo
3 08 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Any vehicle of the consist receives cargo
4 10 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Callback 32 returned 1

Bity wyzwalające konsolę 2 i 3 umożliwiają ponowną randomizację za każdym razem, gdy konsola otrzymuje ładunek po pełnym rozładowaniu. They should be used with action 2 type 80, not 83, and the random-triggers variable should have 80 added to it, to make the re-randomizing happen only if the consist was empty and then received new cargo.

Pojazdy mogą odczytywać losowe fragmenty innych pojazdów (przy użyciu akcji losowej typu 83 lub 84), ale mogą jedynie uruchamiać reandandomizacja ich własnych bitów. Nie określaj żadnych wyzwalaczy ponownej randomizacji podczas uzyskiwania dostępu do losowych bitów innych pojazdów (via typ 83 lub 84), nie zrobi to, co myślisz.

Stations

Stacje mają 16 + 4 losowych bitów. Bity od 0 do 15 są własnością stacji jako całości, a bity od 16 do 19 są różne dla każdej płytki.  Aby uzyskać losowość opartą na kafelkach, dlatego użyj randbit=10 i nrand nie więcej niż 16 (ponieważ tylko 4 losowe bity są dostępne na płytkę).

Bit Value Version Trigger
0 01 Obsługiwane przez OpenTTD 1.31.3 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 new cargo waiting
1 02 Obsługiwane przez OpenTTD 1.31.3 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 no more cargo
2 04 Obsługiwane przez OpenTTD 1.31.3 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 train arrives (starts unloading/loading)
3 08 Obsługiwane przez OpenTTD 1.31.3 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 train leaves (done unloading & loading)
4 10 Obsługiwane przez OpenTTD 1.31.3 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 train loads or unloads cargo
5 20 Obsługiwane przez OpenTTD 1.31.3 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 train reserves platform (using PBS)

Zauważ też, że żaden z powyższych wyzwalaczy nie uruchomi się, chyba że zostanie podparty. 12 ma co najmniej jeden ustawiony bit.  Wyzwalacze 01 zostaną uruchomione dla dowolnego rodzaju ładunku ustawionego w rekwizytach. 12, ale wyzwalacz 02 zostanie aktywowany tylko wtedy, gdy wszystkie typy ładunków nie będą już czekały na ładunek. Wyzwalacze 04, 08 i 20 są uruchamiane bez względu na rodzaj ładunku przewożonego przez pociąg, o ile podpora. 12 nie jest zerem.

Wyzwalacze 04, 08, 10 i 20 wpływają tylko na platformę, na której występują, a także na losowe bity stacji, ale nie na inne platformy.

Ponieważ 'występujące wyzwalacze' (occured triggers) są przechowywane tylko raz na stację (bez rozróżniania rodzajów płytek lub rodzajów ładunku), co dodaje 80 do losowe wyzwalacze nie mają większego sensu.

Town building triggers

Budynki miejskie mają 8 losowych bitów.

Bit Value Version Trigger
0 01 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 the building tile is processed in the periodic tile processing loop
1 02 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 the top tile of the building is processed in the periodic tile processing loop

Okresowa pętla przetwarzania kafelków nieprzerwanie przetwarza kafelki mapy, przetwarzając każdy kafelek co 256 tyknięć (ok. 3,5 dnia TTD). Ponieważ żadne "prawdziwe" (real) wydarzenie nie zdarzyło się w budynkach miejskich, masz tylko tę okazję, aby ponownie randomizować wygląd swojego budynku.

Jeśli każde 3,5 dnia jest dla Ciebie za szybkie, możesz pomnożyć limit czasu, ustawiając właściwość 16 dla danego kafelka. Limit czasu wynosi 256 ticks*(prop. 16+1), więc 0 oznacza co 3,5 dni, 1 oznacza co 7 dni, 2 oznacza co 10,5 dnia i tak dalej.

Jeśli aktywowany jest wyzwalacz 02, wszystkie części budynku, które mają ten zestaw wyzwalaczy, otrzymają te same losowe bity, co pozwoli ci na losowanie budynku z wieloma płytkami jako jednej jednostki. Z drugiej strony, jeśli płytki budynku wielopłytkowego mają wyzwalacz 1 zestaw, wszystkie płytki zostaną losowo wybrane indywidualnie. Zauważ, że wszystkie płytki budynku wielopłytkowego mają tę samą wartość podczas budowania budynku.

Industry tile triggers

Płytki przemysłowe mają 8 + 16 losowych bitów. Dostęp do akcji losowej 2 typu 80 daje 8 bitów specyficznych dla kafelków, a dostęp do akcji losowej 2 typu 83 - 16 bitów branżowych. Wyzwalacze są takie same dla obu. Wyzwalacze 02 i 04 są uruchamiane jednocześnie dla wszystkich kafelków branży. Każdy kafelek może zmienić losowo zarówno swoje losowe bity, jak i te z branży. Oznacza to, że każdy kafelek może określać niektóre bity branży do ponownego losowania, a unia wszystkich tych bitów zostanie ponownie przypisana na końcu.

Bit Value Version Trigger
0 01 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 the building tile is processed in the periodic tile processing loop<ref>Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch Rerandomisation of the shared bits of the industry does not happen properly in current TTDPatch.</ref>
1 02 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 triggers simultaneously for all tiles of the industry every 256 ticks. If the industry is a primary one, output cargo is generated at the same time.
2 04 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 cargo is delivered to the industry. If the industry is a processing one, output cargo is generated at the same time.

<references />

Trigger 1 działa podobnie do wyzwalacza 1 dla domów, tyle że nie można pomnożyć limitu czasu: zawsze jest to 256 tyknięć.

Kafelki branżowe mogą przeklasyfikować zarówno swoje losowe bity, jak i losowe bity branży (za pomocą losowego typu akcji 83). Zapamiętane wyzwalacze dla ponownej randomizacji z 80 dodanymi do wyzwalaczy są w obu przypadkach takie same na płytkę.

Branże mają losowe bity. Można je jednak ponownie przypisać tylko za pomocą płytek.

Canals

Kanały / Rzeki mają 8 losowych bitów.

Obecnie nie ma sposobu wpływania na losowe tworzenie bajtów za pomocą wyzwalaczy, wewnętrznie bity są przesyłane z VarAction2Canals var 83, który jest ustawiany podczas budowania kanału. Identyfikatory funkcji nie obsługiwane przez VarAction2Canals są niezdefiniowane i nigdy nie powinny być używane.

Objects

Obiekty mają 8 losowych bitów na płytkę obiektu.

Jednak nie ma żadnych wyzwalaczy dla obiektów.

Należy również pamiętać, że losowe bity są unikalne dla każdego kafelka w obiekcie i nie są wspólne dla całego obiektu.

Railtypes

Płytki szynowe mają 2 pseudolosowe bity, w zależności od ich położenia.

Brak wyzwalaczy (triggers) .

Roadtypes

Płytki drogowe mają 2 pseudolosowe bity, w zależności od położenia kafelków.

Brak wyzwalaczy.

Tramtypes

Płytki tramwajowe mają 2 pseudolosowe bity, w zależności od położenia kafelków.

Brak wyzwalaczy.

Other features

Wszystkie funkcje niewymienione na powyższej liście nie mają ani losowych bitów, ani wyzwalaczy, w tym miast (które byłyby dostępne przy użyciu losowej akcji 2 typu 83 dla stacji i branż).

Przykład

Personal tools