Voertuig vervangen/Nl

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Automatisch vervangen)
(Automatisch vervangen)
Line 33: Line 33:
 
Als je treinen wilt opwaarderen, zijn er verschillende types beschikbaar, en je kunt het type aanpassing kiezen onderaan in het midden van het venster (toont ''Electrische railvoertuigen'' hierboven). Voor treinen kun je ook wisselen tussen vervangen van locomotieven en wagons door te klikken op de ''Vervanging: Locomotieven'' knop zoals getoond.
 
Als je treinen wilt opwaarderen, zijn er verschillende types beschikbaar, en je kunt het type aanpassing kiezen onderaan in het midden van het venster (toont ''Electrische railvoertuigen'' hierboven). Voor treinen kun je ook wisselen tussen vervangen van locomotieven en wagons door te klikken op de ''Vervanging: Locomotieven'' knop zoals getoond.
  
Naturally it is not possible to upgrade between different types of train because the train would need to be able to enter a depot and leave as a new type. The exception to this rule is upgrading from normal to electric trains (if you have electrified rails in place) since both will run on electrified rails and can be built from electrified depots.
+
Natuurlijk is het niet mogelijk op te waarderen tussen verschillende typen treinen omdat de trein in staat moet zijn het depot binnen te komen en te verlaten als een nieuw type. De uitzondering op deze regel is die van normale naar electrische treinen (als je electrisch spoor hebt aangelegd ter plaatse) omdat beide op electrisch spoor kunnen rijden en in een elektrisch depot kunnen worden gebouwd.
  
To begin replacing vehicles once you have made a selection, you click ''Start Replacing Vehicles''.
+
Om te beginnen met het vervangen van de voertuigen nadat je een selectie hebt gemaakt, klik je op ''Start vervanging voertuigen''.
  
Once all vehicles of a type have been replaced, the old vehicle type will turn grey in the replace vehicles window (as the ''Floss 47'' is showing then). Click on it and click ''Stop Replacing Vehicles'' to complete the procedure and it will then disappear from the list.
+
Zodra alle voertuigen van een type zijn vervangen, wordt het oude type voertuig grijs in het vervang voertuig venster (zoals te zien is met de ''Floss 47''). Klik hierop en klik dan op ''Stop vervanging voertuigen'' om de procedure af te ronden en het oude voertuig verdwijnt uit de lijst links.
[[Image:ReplaceTrain2.png|frame|none|After replacing the ''Floss 47'' by ''SH 125''. The old vehicle type will turn grey.]]
+
[[Image:ReplaceTrain2.png|frame|none|Na vervanging van de ''Floss 47'' door de ''SH 125''. Het oude voertuigtype wordt grijs.]]
  
 
==Wagon verwijderen==
 
==Wagon verwijderen==
In the bottom-right corner of the replace vehicles window is a button labelled ''Wagon removal on/off''. If this option is set to ''on'', then when a 1-unit engine (for example, the Gresley A4) is replaced with a 2-unit engine (the IC125 for example), the first carriage in the train will be sold to maintain the original length of the train.  
+
In de onderste hoek rechts van het vervang voertuig venster is een knop met het label ''Wagon verwijderen aan/uit''. Als deze optie op ''aan'' is gezet, dan zal als een 1-eenheid locomotief (bijvoorbeeld, de Gresley A4) wordt vervangen door een 2-eenheid locomotief (de IC125 bijvoorbeeld), de eerste wagon van de trein worden verkocht om de originele lengte van de trein te behouden.  
  
Note that this only works one way; if you were to replace a train with two engines (e.g. IC125 or some DMUs) with a single engined train, you would shorten the overall length. It is not padded back up to the original length because you cannot specify which carriage would be used to do that.
+
Merk op dat dit alleen één kant op werkt; als je een trein vervangt met een twee locomotieven (bijv. IC125 of sommige DMUs) door een enkele locomotief, wordt de totale lengte ingekort. Er wordt geen extra lengte toegevoegd omdat je niet kunt aangeven welke wagon moet worden aangekocht om die lengte terug te krijgen.
  
 
==Onderhoud==
 
==Onderhoud==
Your vehicles will not all be sent to depots for replacement as soon as you click ''Start Replacing Vehicles''. Instead, they will be replaced during their next regular servicing in a depot.
+
Je voertuigen zullen niet allemaal naar een depot worden gestuurd zodra je op de ''Start vervangen voertuigen'' knop drukt. In plaats daarvan zullen ze worden vervanen bij hun volgende reguliers onderhoudsbeurt in een depot.
  
But if you have ''[[Advanced_Settings/Vehicles#Disable_servicing_when_breakdowns_set_to_none|Disable servicing when breakdowns set to none]]'' on and ''[[Difficulty#Vehicle_breakdowns|Vehicle breakdowns]]'' set to ''None'', your vehicles will not go to a depot for servicing. In that case autoreplace uses different rules depending on your funds (these apply only to OpenTTD 1.0.0 or newer):
+
Maar als je hebt ingesteld dat ''[[Geavanceerde instellingen/Voertuigen/Nl#Disable_servicing_when_breakdowns_set_to_none|onderhoud wordt uitgeschakeld als defecten zijn ingesteld op geen]]'' en ''[[Difficulty#Vehicle_breakdowns|voertuigdefecten]]'' is ingesteld op ''geen'', zullen je voertuigen niet naar een depot gaan voor onderhoud. In dat geval gebruikt automatisch vervangen andere regels, afhankelijk van je that case autoreplace uses different rules depending on your fondsen (deze gelden alleen voor OpenTTD 1.0.0 of nieuwer):
* The to be replaced vehicles need to be refittable to the required cargo.
+
* De te vervangen voertuigen moeten aanpasbaar zijn voor de gevraagde vracht.
* The company need to have more money than (autoreplace money limit) + 2 * (price for new vehicles)<br/>It does not consider the sell price of old vehicles. The autoreplace money limit is the same limit as the Autorenew minimum needed money configured in Advanced Settings.
+
* Het bedrijf moet meer geld hebben dan de (automatische vervang geldlimiet) + 2 * (prijs voor nieuwe voertuigen)<br/>Er wordt geen rekening gehouden met de verkoopprijs van de oude voertuigen. De automatisch vervang geldlimiet is hetzelfde als de autovervang minimum benodigd geld waarde die je hebt geconfigureerd in Geavanceerde instellingen.
* The service-interval needs to be reached. That is even if servicing is disabled the vehicles will only try once to replace and if that fails they will only do a second try after the service-interval.
+
* De onderhoudsinterval moet zijn bereikt. Zelfs als onderhoud is uitgezet zal een voertuig één keer proberen om te worden vervangen en als dat niet lukt wordt een tweede poging gedaan als de onderhoudsinterval weer is verlopen.
  
 
<span style="float: right">[[Voertuig groepen/Nl|'''Volgende''': Voertuig groepen]] &raquo;</span>
 
<span style="float: right">[[Voertuig groepen/Nl|'''Volgende''': Voertuig groepen]] &raquo;</span>
  
 
[[Category:Voertuigen/Nl]]
 
[[Category:Voertuigen/Nl]]

Revision as of 14:09, 15 August 2011

Translation.png

Dit artikel wordt vertaald vanuit het oorspronkelijk Engelse artikel: Replace vehicles.

Percentage: 0%
  

U kunt een bijdrage leveren door te helpen bij het verbeteren van de tekst.

 • Maak gebruik van de Stijlhandleiding voor de juiste bewerking.
 • Vergeet niet om dit sjabloon te verwijderen zodra het artikel correct vertaald is.


Contents

Handmatig vervangen

Je kunt een enkel voertuig vervangen zonder de orderlijst te verliezen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. zend het bedoelde voertuig naar een depot/garage
 2. verwijder (verkoop) het voertuig (of alleen de locomotief van een trein)
  • nu zal de eerste nieuw locomotief/voertuig dat je bouwt dezelfde orderlijst hebben als de zojuist verwijderde machine
 3. bouw het voertuig/de locomotief van het gewenste type (het zal dezelfde orderlijst hebben als de zojuist verwijderde)

Automatisch vervangen

Automatisch vervangen is een handige functie die is geïmplementeerd door Bjarni waarmee je een complete vloot van een bepaald type voertuig kunt vervangen door een ander type zonder te hoeven verkopen en vervangen per voertuig. Stel je voor dat je zojuist een netwerk van 40 bussen hebt opgebouwd en er komt een nieuw bustype uit. Dat kost een aanzienlijke hoeveelheid tijd en inspanning om al deze bussen naar een depot te sturen, ze één voor één te verkopen en nieuwe te kopen van het nieuwste type bus. In deze situaties heb je automatisch vervangen nodig. Je kunt treinmodellen vervangen door andere treinmodellen, en wagons kunnen ook worden vervangen. Dit is zeer handig in NewGRF sets waarin nieuwe, snellere wagontypes worden geïntroduceerd als het spel vordert.


Om het vervang voertuigen scherm te openen, open je eerst de voertuigenlijst van het type voertuig dat je wilt vervangen (treinen zijn te zien in de schermafbeelding hieronder). Dan vanuit het Beheer lijst menu, klik op Vervang voertuigen.

Waar vind je Vervang voertuigen

De vervang (voertuig type) venster verschijnt, die lijkt op degene die voor de treinen is gebruikt hieronder.

Het vervang voertuigen venster voor treinen

Het linker deel van het venster toont de voertuigen die momenteel in gebruik zijn. Het rechter deel van het venster toont de nieuwe voertuigen die beschikbaar zijn om als vervanger te gebruiken. Je klikt het oude en het nieuwe type om ze te selecteren om de vervanging te definiëren.

Als je treinen wilt opwaarderen, zijn er verschillende types beschikbaar, en je kunt het type aanpassing kiezen onderaan in het midden van het venster (toont Electrische railvoertuigen hierboven). Voor treinen kun je ook wisselen tussen vervangen van locomotieven en wagons door te klikken op de Vervanging: Locomotieven knop zoals getoond.

Natuurlijk is het niet mogelijk op te waarderen tussen verschillende typen treinen omdat de trein in staat moet zijn het depot binnen te komen en te verlaten als een nieuw type. De uitzondering op deze regel is die van normale naar electrische treinen (als je electrisch spoor hebt aangelegd ter plaatse) omdat beide op electrisch spoor kunnen rijden en in een elektrisch depot kunnen worden gebouwd.

Om te beginnen met het vervangen van de voertuigen nadat je een selectie hebt gemaakt, klik je op Start vervanging voertuigen.

Zodra alle voertuigen van een type zijn vervangen, wordt het oude type voertuig grijs in het vervang voertuig venster (zoals te zien is met de Floss 47). Klik hierop en klik dan op Stop vervanging voertuigen om de procedure af te ronden en het oude voertuig verdwijnt uit de lijst links.

Na vervanging van de Floss 47 door de SH 125. Het oude voertuigtype wordt grijs.

Wagon verwijderen

In de onderste hoek rechts van het vervang voertuig venster is een knop met het label Wagon verwijderen aan/uit. Als deze optie op aan is gezet, dan zal als een 1-eenheid locomotief (bijvoorbeeld, de Gresley A4) wordt vervangen door een 2-eenheid locomotief (de IC125 bijvoorbeeld), de eerste wagon van de trein worden verkocht om de originele lengte van de trein te behouden.

Merk op dat dit alleen één kant op werkt; als je een trein vervangt met een twee locomotieven (bijv. IC125 of sommige DMUs) door een enkele locomotief, wordt de totale lengte ingekort. Er wordt geen extra lengte toegevoegd omdat je niet kunt aangeven welke wagon moet worden aangekocht om die lengte terug te krijgen.

Onderhoud

Je voertuigen zullen niet allemaal naar een depot worden gestuurd zodra je op de Start vervangen voertuigen knop drukt. In plaats daarvan zullen ze worden vervanen bij hun volgende reguliers onderhoudsbeurt in een depot.

Maar als je hebt ingesteld dat onderhoud wordt uitgeschakeld als defecten zijn ingesteld op geen en voertuigdefecten is ingesteld op geen, zullen je voertuigen niet naar een depot gaan voor onderhoud. In dat geval gebruikt automatisch vervangen andere regels, afhankelijk van je that case autoreplace uses different rules depending on your fondsen (deze gelden alleen voor OpenTTD 1.0.0 of nieuwer):

 • De te vervangen voertuigen moeten aanpasbaar zijn voor de gevraagde vracht.
 • Het bedrijf moet meer geld hebben dan de (automatische vervang geldlimiet) + 2 * (prijs voor nieuwe voertuigen)
  Er wordt geen rekening gehouden met de verkoopprijs van de oude voertuigen. De automatisch vervang geldlimiet is hetzelfde als de autovervang minimum benodigd geld waarde die je hebt geconfigureerd in Geavanceerde instellingen.
 • De onderhoudsinterval moet zijn bereikt. Zelfs als onderhoud is uitgezet zal een voertuig één keer proberen om te worden vervangen en als dat niet lukt wordt een tweede poging gedaan als de onderhoudsinterval weer is verlopen.

Volgende: Voertuig groepen »

Personal tools