Openttd.cfg/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


openttd.cfg jest plikiem konfiguracyjnym OpenTTD, który zawiera wszystkie ustawienia.


Znajduje się w:

Win XP : "C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\OpenTTD"
Vista/7: "C:\Users\<username>\Documents\OpenTTD"
Linux  : "~/.openttd"
Mac OS X  : "~/Documents/OpenTTD"
Personal tools