Població/Ca

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Les Poblacions és on els habitants d’OpenTTD viuen. Cada població té un nombre d'habitants que pot créixer o disminuir depenent de certes condicions.

El xicotet poble de Potsdam.

Contents

Edificis dels pobles

Els edificis dels pobles són una font de passatgers i correu, que poden ser transportats a altres poblacions o dins de la mateixa població.

En alguns casos els edificis també podran acceptar altres càrregues, com a Mercaderies o Aliments. Perquè una estació puga acceptar aquests carregaments, ha d’haver-hi un total almenys de 8/8 caselles amb edificis que accepten aquest tipus de càrrega dins la seua àrea d’abast. Utilitze l'eina Informació sobre el terreny (Manual html 51cda05b.png) per a conèixer el tipus de càrrega que accepta cada edifici individualment.

El nombre d'habitants de la població es calcula en funció del nombre d’edificis i de quants habitants té cada edifici.

Indústries de les poblacions

Certes indústries es troben dins de les poblacions:

  • el Banc es pot trobar en poblacions amb més de 1200 habitants.
  • la Torre d’Aigua es troba en els pobles del desert en el clima subtropical.

Creixement de la població

El nombre d'habitants de les poblacions pot augmentar, proporcionant més passatgers i més correu per a transportar.

Les poblacions creixen de dues maneres:

  • Els edificis existents són demolits i substituits per edificis més grans. Vosté pot notar que el nombre d'habitants decreix temporalment, mentres s'està construint el nou edifici.
  • La població construeix nous edificis en les caselles buides que hi ha al costat de les seues carreteres.

A vegades els nous edificis augmenten el nombre de tipus de càrrega que accepta un poble (com a Mercaderies).

Les poblacions creixeran durant un temps molt lentament, inclús si no hi ha cap servei prestat, no obstant això els jugadors poden influir en el creixement de la població de diverses maneres.

Condicions generals per al creixement d’una població

El creixement d’una població pot accelerar-se carregant i descarregant com a mínim un tipus de càrrega en cinc estacions dins de la zona d’influència del poble, en un període de dos mesos. No importa quin tipus càrregues són carregades i descarregades.

Les poblacions s’amplien físicament ampliant primer les carreteres a les àrees buides del mapa, i construint després els nous edificis (junt amb els camins creats). Les carreteres no es pot construir sobre vies del tren en diagonal o vies amb senyals, així que pare atenció de no tancar completament les seues poblacions en construir el seu imperi del transport.

Aquesta població no creixerà més enllà de 215 habitants
Aquesta població creixerà ràpidament


Condicions relacionades amb el clima per al creixement d’una població

Temperat i Toyland

No hi ha condicions especials per a créixer en el clima Temperat o “Toyland”. Simplement el que hem vist abans sobre la càrrega i descàrrega.

Subàrtic

Si la casella central de la població està per damunt de l'alçada de la neu, haurà d’entregar com a mínim 1 tona d’aliments al mes perquè el poble cresca ràpidament. La finestra d’informació de la població, mostrarà la quantitat d’aliments entregats recentment.

Les poblacions creixen molt lentament pel seu compte, així que en el cas de poblacions xicotets, que no són prou grans per a acceptar aliments, l’única cosa que pot fer és esperar que cresquen prou. Com amb qualsevol altre tipus de càrrega, una estació necessita tenir en la seua àrea d’influència d’almenys 8/8 caselles amb demanda d’aliments per a poder acceptar aliments.

La quantitat d’aliments entregats no té cap efecte sobre la velocitat de creixement de la població.

Si la casella central no està per damunt de la línia de neu, no serà requisit per a créixer entregar cap quantitat d’aliments, encara que els aliments seran igualment acceptats.

Subtropical

Si la casella central del poble està en el desert, serà necessari com a mínim, entregar 1 tona d'aliments i 1 tona d'aigua perquè la població cresca. La finestra d’informació de la població, mostrarà la quantitat d’aliment i aigua entregada recentment.

Les poblacions creixen molt lentament pel seu compte, així que en el cas de pobles xicotets, que no són prou grans per a acceptar aliments, l’única cosa que pot fer és esperar que cresquen. Com amb qualsevol altre tipus de càrrega, una estació necessita tenir en la seua àrea d’influència almenys 8/8 caselles amb demanda d’aliments per a poder acceptar aliments.

Water tower.gif

L’aigua ha de ser entregada en una Torre d’Aigua. Les torres d’Aigua es poden generar de forma automàtica en les poblacions, o bé un jugador pot optar per fundar una utilitzant el menú "Financia una nova indústria".

La quantitat d’aliments i aigua entregats no té cap efecte sobre la velocitat de creixement de la població.

Si la casella central no està en el desert, no serà requisit per a créixer entregar cap quantitat d’aliments o aigua, encara que si hi ha torres d’aigua en la població, els aliments i l’aigua seran igualment acceptats.

Consells per al creixement d’una població

En el clima temperat, amb un senzill servei d’autobusos es pot augmentar dràsticament el nombre d'habitants d'una població. És convenient connectar les xicotetes poblacions no molt llunyanes entre si, amb serveis d’autobús locals per a "tonificar" la seua població abans de que puguen ser viables una estació de tren o un aeroport. D’altra banda, crear una ruta d’autobús en una població més gran pot produir un índex de creixement inclús més alt.

  • Un autobús amb un passatger des de l’altre costat de la població tindrà el mateix efecte en el creixement que un tren ple de passatgers gran des de l’altre extrem del mapa.
  • Un poble amb una estació de transferència on s’arreplega però no es descarrega, també creixerà.
  • La càrrega de "mercaderies" no afecta el creixement dels pobles en cap clima.
  • Un jugador pot "Financiar la construcció de nous edificis" des de la finestra "Autoritat Local". Açò pot produir l’acceleració del creixement de la població durant un curt període de temps, o augmentar els tipus de càrregues que accepta la població, com les "mercaderies".
  • Els jugadors deuen assegurar-se de que les poblacions no estan encerclats per les vies del tren, els aeroports, l’aigua, etc.
  • L’ampliació de carreteres d’un poble pot augmentar lleugerament la possibilitat de construcció de nous edificis. Però si el poble té ja un muntó de carreteres buides és poc probable que tinga cap efecte.

Ciutats

Una ciutat és una forma especial de població que creixerà dues vegades més ràpid que una població normal. Per a començar és més gran. Hi ha dos ajustos de la configuració del programa que afecten les ciutats: Proporció de ciutats que creixerán el doble de ràpid i Multiplicador de mida de ciutat inicial.

Autoritat local de la població

Cada població està administrada per una Autoritat local que decideix quines accions d’una Empresa es poden fer en o prop de cada població. Eliminar arbres (inclosos els eliminats per les eines paisatge o enderrocar), destruir indústries del poble, edificis, carreteres, túnels i ponts baixa el rànquing de l’empresa en la ciutat. D’altra banda, plantar arbres, subornar amb èxit i proporcionar serveis a la ciutat (estacions que han transferit càrrega en els últims 50 dies) millora el rànquing de l’empresa. Per a poder construir una estació, l’empresa ha de tenir una qualificació mínima de -200 (pobre).

Utilitze eventualment l'eina d’informació d’àrea per a esbrinar a quina autoritat local pertany una casella.

Poblacions i NewGRFs

Els edificis de les poblacions poden ser modificats i/o reemplaçats per fitxers NewGRF. Els fitxers NewGRF estan disponibles oferint un rang de canvis, des d’afegir només un edifici o dos, fins a un reemplaçament total de la població. Els fitxers NewGRF poden també redefinir que càrregues són acceptades o produïdes pels edificis de la població. Els fitxers NewGRF també poden proveir indústries noves o modificar les que es localitzen en o prop de les poblacions.

Trampa de bulldózer màgic

Si la trampa bulldózer màgic està activada, hi ha el risc que un poble en expansió puga enderrocar accidentalment una indústria. El mode segur d’usar aquesta trampa és activar-la, fer el que necessites amb ella, i recordar-te de desactivar-la després. Si la deixes activada després d’usar-la hi ha el risc que les poblacions puguen demolir indústries.

Personal tools