Pendent de traducció
/File/en/Translation.png

Ús de la plantilla

En català

S'empra als articles pendents de traduir per a separar el text traduït del que falta per traduir.
Escriga vosté {{Pendent de traducció/Ca}} en el punt de separació.

Els artícles s'afegiran a les categories: Articles traduint-se al català/Ca i Articles en català/Ca.

In English

To using in the articles pending to translate in Catalan, to separate the translated text and not-translated text.
You write {{Pendent de traducció/Ca}} in separation point.

The articles will added to the categories: Articles traduint-se al català/Ca and Articles en català/Ca.