Signals
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Jest to dostępne od wersji TTDPatch 2.6 alpha 0 r1247 i późniejszych.

Ten typ VarAction2 wymaga zastosowania zaawansowanych obliczeń: VarAction2Advanced

Zmienne

Opis

Zmienna 10

Bit Znaczenie
0 Green
1-3 'Front': 0=SW, 1=NE, 2=NW, 3=SE, 4=E, 5=W, 6=S, 7=N
4-5 'Presignals': 0=norm, 1='wjazd', 2=exit, 3=combo
6 Semafor
7 PBS
8 'Restricted'
9 'Programowane'
10 'Through'
11 'Inverted'

Uwaga: są to te same bity, które byłyby użyte do zamówienia bloku Action5 typu 4.

Zmienna 18

Bit Znaczenie
0-7 L5 kafla sygnałowego

  0: track w X

  1: track w Y

  2: track w N

  3: track w S

  4: track w W

  5: track w E
8-15 Niska połowa L3 kafli, bity 4-7-bitowej maski, w tym sygnały obecne poniżej, bity 0-3: typ ścieżki
16-23 Który sygnał jest obecnie rysowany, indeks bitowy maski sygnału L3:

  * Do toru w kierunku X:

      6:  sygnału w kierunku SW

      7:  signal w NE direction

  * Dla toru w kierunku Y:

      6:  signal w NW direction

      7:  signal w SE direction

  * Dla tracks w W-E direction:

      4:  signal w W direction na torze w narożniku S

      5:  sygnału w kierunku E na torze w narożniku S

      6:  signal w W direction na track w N corner

      7:  signal w E direction ma track w N corner

  * Dla tracks w N-S direction:

      4:  signal w S direction na track w E corner

      5:  signal w N direction na track w E corner

      6:  signal w S direction na track w W corner

      7:  signal in the N direction on the track in the W corner
24-27 Land/Typ ogrodzenia
28-31 Typ terenu: 0=normal, 1=desert, 2=rainforest, 4=snow

Sparametryzowana zmienna 60

Parametr to dwa podpisane przesunięcia, które można dodać do współrzędnych kafla.

Niski węzeł jest dodawany do współrzędnej X (od 'prawej' do prawej do 'lewej z lewej').

Wysoki węzeł jest dodawany do współrzędnej Y (od 'lewej górnej' do 'prawej dolnej').

Informacje są pobierane z kafla po dopasowaniu współrzędnych, zaczynając od kafla, który jest obecnie rysowany.

Bit Znaczenie
0-7 L5
8-15 L3 niski
16-20 Wysokość bezwzględna kafla<<3
21-25 Mapa nachylenia kafla
26 Kafel ma tego samego właściciela
27 Semafory
28 Kafel ma te same bity 'toru'
29 Kafel ma takie samo nachylenie i wysokość
30 Kafel ma sygnalizatory
31 Kafel jest kafel 'track'

Zwracana wartość 'buforowana' w varaction2var 10

Output

Wartość zwracana przez wywołanie zwrotne

Bit Znaczenie
0 Używaj nowych 'sprites'
1-4 Num sprites, varaction2vars 0x20-2F
5 Użyj 'zmiennokolorowego' 'sprite' określonego w varaction2var 0x30
6 Użyj zwykłej liczby ikonek: varaction2var 0x20, (to zastępuje wszystkie inne bity)

Wartość Varaction2var 20-2F

Bit Znaczenie
0-12 Sprite offset 'do' action5 block 0E.
13 Dodaj sprite yrel do korekty Y dla następnego sprite'a (sub z 3D Z), (yrel musi mieścić się w 'signed' bajcie)
14-18 Sprite Y (-3D Z) korekta dla następnego 'sprite', (znak), (dodana do sumy)
Ogólna zmiana na 3D Z, (-Y korekta), musi być dodatnia, w przeciwnym razie istnieje ryzyko awarii TTD
19-23 Korekta Sprite Y (-3D Z) tylko dla tego 'sprite' (ze znakiem), (nie dodawana do całości)
24-27 Korekta Sprite X dla następnego 'sprite' << 1, (znak), (dodane do sumy)
28-31 Korekta Sprite X tylko dla tego 'sprite' << 1, (signed), (nie dodawane do całości)

---

Do odniesienia do akcji 2 należy użyć ogólnej funkcji 0E 0E.

'Wywołanie zwrotne' 0x146 wywoła tę akcję 3, gdy zostanie wyciągnięty sygnał.

Jeśli GRF nie obsługuje typu sygnału wskazanego w zmiennej 10, należy zwrócić niepoprawny wynik wywołania zwrotnego. Zwrócenie 0 zapobiegnie zapytaniu o nowe pliki GRF sygnału i spowoduje użycie domyślnej grafiki sygnału. Zwracanie 0 powinno być wykonywane tylko po to, aby jawnie zapobiec potencjalnemu pobieraniu nowych sygnałów przez GRF o niższym priorytecie.

Wynik wywołania zwrotnego ('cb') powinien zostać zwrócony jako wynik obliczenia.

Bity 1-4 wyniku wywołania zwrotnego wskazują, ile wariacji varaction2vars rozpoczynających się od 0x20 zostanie użytych do określenia 'sprites' , które zostaną narysowane. Operator 0E powinien być używany do przechowywania odpowiednich wartości w zmiennych 0x20-2F i odpowiednio 30.

Ponowne kolorowanie 'sprites' określonych w varaction2var 0x30 i bit 5 wyniku wywołania zwrotnego są stosowane do wszystkich rysowanych 'sprites' .

Przykład

GRF with NFO, PCX components.