Tramtypes
en
EN
pl
PL

nfo

Action 0 properties for tram types

Contents

Action 0 - Properties for tram types

Definiowanie właściwości rodzajów tramwajów.

Można zdefiniować do 63 rodzajów tramwajów.

Properties

Numer Wersja Rozmiar Opis
08 Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch 4*B Etykieta typu tramwaj
09 Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: Utwórz napis paska narzędzi tramwaju
0A Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: Tekst listy rozwijanej konstrukcji tramwajowych
0B Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: Utwórz napis okna pojazdu
0C Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: Autoreplace text
0D Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: Nowy silnik text
0F Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch B n*D Lista typów tramwajów z napędem[1]
10 Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch B Flagi typu tramwaj
13 Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch W Koszty konstrukcji
14 Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch W Ograniczenie prędkości
16 Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch B Kolor minimapy
17 Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch D Introduction date
18 Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch B n*D Wprowadzenie wymaganej listy typów tramwajów[1]
19 Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch B n*D Wprowadzono listę typów tramwajów[1]
1A Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch B Sort porządkujący
1B Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: Nazwa typu tramwaju
1C Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch W Współczynnik kosztów utrzymania infrastruktury
1D Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch B n*D Alternatywne etykiety typu tramwaju, które należy "przekierować" do tego typu tramwaju
  1. 1.0  1.1  1.2  Etykiety typu tramwaju na tej liście są nie rozwiązywane za pomocą alternatywnej listy etykiet.

W NFO ID`y typów tramwajów będą lokalne GRF, z ID do mapowania etykiet. Dlatego, aby zmodyfikować istniejący typ tramwaju, podaj jego etykietę we właściwości 08. Aby utworzyć nowy typ tramwaju, ponownie po prostu określ jego etykietę we właściwości 08. W ten sposób nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych mechanizmów GRM do przydzielania ID`ów . Jeśli etykieta 'koliduje' z innym GRF, to jeden GRF skończy modyfikowanie właściwości zamiast tworzenia nowego typu tramwaju.

Gdy tworzony jest nowy typ tramwaju, zapełniane są informacjami z pierwszego typu tramwaju, z tym wyjątkiem, że lista zasilana zawiera tylko tworzony typ tramwaju. Nie należy jednak zakładać żadnych wartości domyślnych, ponieważ pierwszy typ tramwaju mógł zostać zmodyfikowany.

Vehicle and Tramtype availability

Na różnorodność właściwości ma wpływ dostępność i kompatybilność pojazdu i tramwaju. Zasadniczo pojazd określa, który to typ tramwaju, a typy tramwajów określają wzajemną kompatybilność.

Za pomocą właściwości tramtype 1D można zdefiniować wiele rodzajów tramwajów, które należy uznać za równoważne z typem tramwaju. Wpływa to na interpretację właściwości pojazdu drogowego 05. Jeśli właściwość pojazdu drogowego 05 odnosi się do niezdefiniowanego typu tramwaju, wówczas właściwość tramtype 1D jest sprawdzana dla wszystkich zdefiniowanych typów tramwajów, niezależnie od tego, czy pojazd może zostać ponownie przypisany do innego rodzaju tramwaju. W przeciwnym razie pojazd jest wyłączony.

Tram type label (08)

Są to unikatowe na skalę światową czteroliterowe identyfikatory dla określonych typów tramwajów (analogiczne do cargo labels ), używane do udostępniania różnych typów tramwajów z grfs pojazdów drogowych. Zarezerwowane etykiety dla domyślnych typów tramwajów to:

Label Tram Type
RAIL Normal Tram
ELRL Electrified Tram

Zestawy typów tramwajów mogą wykorzystywać do 63 rodzajów tramwajów i muszą określać własne labels .

Zobacz także Tram Type Translation Table w celu uzyskania dalszych informacji.

Build tram toolbar caption (09)

ID ciągu nazwy typu tramwaju, jak pokazano w podpisie paska narzędzi.

Tram construction dropdown text (0A)

ID ciągu (String) tekstu w menu rozwijanym wszystkich typów tramwajów.

This string must never start with a colour control code.

Build vehicle window caption (0B)

ID ciągu dla podpisu okna pojazdu.

Autoreplace text (0C)

ID ciągu dla typu tramwaju pokazany w oknie autoreplace.

New engines (0D)

StringID do wyświetlania tekstów typu "Wynaleźliśmy nowy <tram type> 'silnik'".

Powered tram type list (0F)

Lista rodzajów tramwajów, na których napędzane są pojazdy drogowe tego rodzaju. Na przykład. pojazdy typu "normalny tramwaj" są zasilane również na "zelektryfikowanym tramwaju" - i "ciągniku tramwajowym" (haul-tram) . Należy pamiętać, że nie ma "listy kompatybilnych typów tramwajów", ponieważ nie ma różnicy między "napędzanymi" (powered) a "kompatybilnymi" dla typów tramwajów

Format to:

0E <nvar> (<tram type label>){n}

Oznacza to, że podajesz liczbę kompatybilnych typów tramwajów w jednym bajcie, a następnie podajesz listę długości etykiet typów tramwajów. Typ tramwaju jest automatycznie zasilany sam, więc nie trzeba podawać aktualnego typu tramwaju.

Należy pamiętać, że właściwości te dotyczą pojazdów drogowych tego rodzaju tramwajów, a nie samego tramwaju. Jeśli chcesz, aby pojazdy drogowe innych typów tramwajów mogły jeździć na tych typach tramwajów, musisz ustawić właściwość Typy napędzanych tramwajów dla każdego rodzaju tramwajów. Ustawienie tych właściwości zachowuje się zawsze przyrostowo, więc wystarczy ustawić dodatkowe bity dla każdego typu tramwaju, nie można usunąć zasilania po jego ustawieniu (przez jakiś inny GRF).

Flagi typu tramwaj (10)

Flagi do zdefiniowania właściwości związanych z typem tramwaju:

Bit Wartość Znaczenie
0 1 Narysuj sieć trakcyjną dla tego typu tramwaju
1 2 Nie zezwalaj na przejazdy kolejowe dla tego typu tramwajów
2 4 Nie zezwalaj na budowę domów wzdłuż tramwaju
3 8 Ukryj ten typ tramwaju w menu budowy
4 16 Umożliwia miastom budowanie tramwajów, ale miasta nie budują tramwajów...

Speed limit (14)

Ograniczenie prędkości w mph*0.8 (około 0.5km/h)). Ustaw na "0" w ogóle bez limitu.

Map colour (16)

Ta właściwość określa kolor, jaki ten typ tramwaju jest rysowany w widoku minimapy. Wartość bajtu określa wpis koloru w DOS palette .

Introduction date (17)

Ta właściwość określa datę wprowadzenia sformatowanej daty długiej tego typu tramwaju. Przy tym ustawieniu tej właściwości typ tramwaju zostanie wprowadzony w dniu (lub po tej dacie), gdy wszystkie wymagane typy wprowadzenia tramwaju będą dostępne dla firmy gracza lub za każdym razem, gdy pojazd korzystający z tego typu tramwaju zostanie wprowadzony w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Introduction required tram type list (18)

Lista rodzajów tramwajów na ten temat musi być dostępna dla firmy gracza, aby ten typ tramwaju mógł zostać wprowadzony w dniu wprowadzenia lub później. Limit ten nie ma zastosowania, gdy typ tramwaju zostaje wprowadzony przez wprowadzenie pojazdu.

Taki sam format jak dla właściwości 0F powyżej.

Można to na przykład wykorzystać do wprowadzenia typu tramwaju z siecią trakcyjną, gdy dostępne są zarówno tramwaje normalne, jak i zelektryfikowane.

Introduced tram type list (19)

Lista rodzajów tramwajów wprowadzanych po wprowadzeniu tego typu tramwajów. Na przykład, aby upewnić się, że po wprowadzeniu typu szybkiego tramwaju istnieje wariant wolny.

Taki sam format jak dla właściwości 0F powyżej.

Sort order (1A)

Właściwość wpływająca na porządek sortowania list rozwijanych z typami tramwajów. Wartości domyślne są następujące:

Value Meaning
07 Normal Tram
17 Electrified Tram
n7 Tramtype #n

Zatem typ tramwaju, który (wewnętrznie) otrzymuje indeks 8, otrzyma wartość domyślną 87. Te wartości domyślne mają zachować porządek, gdy ta właściwość nie jest obsługiwana tak, jak były.

Tram type name (1B)

ID ciągu nazwy typu tramwaju.

Alternate tram type labels (1D)

Lista alternatywnych etykiet, które "przekierowują" do tego typu tramwaju, gdy są używane np. jako typ pojazdu drogowego tramwajowego lub podczas badania, czy zdefiniowano etykietę. Przekierowanie następuje tylko wtedy, gdy alternatywna etykieta nie jest zdefiniowana jako prawdziwy typ tramwaju. Taki sam format jak dla właściwości 0F powyżej.

Alternatywne etykiety nie są brane pod uwagę przy ocenie właściwości 0F, 18 i 19.

Przykład

Do napisania