Action7
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Działanie 7 i Działanie 9

Warunkowo pomiń 'sprites' lub przejdź do etykiety

Opis

Te dwie akcje pozwalają pominąć określoną liczbę lub wszystkie następujące 'sprites' w tym pliku .grf. Można to wykorzystać np. Do grafiki specyficznej dla klimatu, kontroli 'wersji-poprawek' i komunikatów o błędach oraz dezaktywacji w obecności innych aktywnych plików .grf.

Składnia

Dane wyglądają następująco:

<sprite-number> * <length> [07/09] <variable> <varsize> <condition-type> <value> <num-sprites> 
Element Rozmiar Opis
<sprite-number> dec Sekwencyjny numer 'sprite'
<length> dec Łączna liczba bajtów w akcji
07/09 B Rodzaj działania. W tym przypadku 07 lub 09
<variable> B Na której zmiennej opiera się decyzja
<varsize> B Ile bajtów odczytać ze zmiennej
<condition-type> B Jaki warunek sprawdzić
<value> V Wartość do porównania (rozmiar jest równy <varsize>)
<num-sprites> B Ile 'sprites' pominąć

Wypełnianie warunków

sprite-number

Aktualny numer 'sprite' .

length

Łączna liczba bajtów w tym działaniu 7 lub 9.

action

Rodzaj akcji definiowany przez te pseudo-'sprites'. Jest to 07 lub 09, w zależności od tego, czy używasz akcji 7, czy akcji 9.

Oba mają identyczny format, jedyną różnicą jest to, czy 'sprites' będą pomijane podczas 'inicjalizacji' systemu graficznego TTDPatch, czy tylko wtedy, gdy plik .grf stanie się aktywny.

Działanie 9 jest zawsze wykonywane, zarówno podczas inicjalizacji, jak i aktywacji, ale działanie 7 jest wykonywane tylko podczas aktywacji.

W zależności od akcji, które chcesz pominąć, nie zawsze możesz użyć obu akcji. W razie wątpliwości użyj akcji 7, z wyjątkiem pominięcia akcji 6 lub F. Nie możesz w ogóle pomijać akcji 2, chyba że pominiesz całą resztę pliku. Zamiast tego pomiń działanie 3, które go dotyczy.

Oto tabela pokazująca cały problem z akcji 7/9:

Action do pominięcia z 7 z 9 notes
0 (new props) tak tak Aby pominąć nowe właściwości nieznane w starym OpenTTD lub TTDPatch, musisz użyć Akcji 9.
1 (sprite blk) tak tak

2 (cargo ID) n/a* nie * zamiast tego pomiń odpowiednią akcję 3
3 (veh ID map) tak* nie * nie można pominąć zmiany barwy bez pominięcia również akcji 3 głównego silnika
4 (veh names) tak nie

5 (sprite blk) tak tak

6 (apply param) n/a* tak * "tak" od TTDPatch 2.0.1 alfa 51
7 (skip sprite) tak tak

8 (GRFID) tak tak

9 (skip sprite) tak* tak * oczywiście nie podczas 'initialization'
A (repl.sprite) tak tak

B (error msg) tak tak

C (NOP) tak tak

D (set param) tak* tak * nie jeśli parametr zostanie użyty w akcji 6 (z wyjątkiem TTDPatch 2.0.1 alpha 51 i wyższych)
E (deact.GRFs) tak tak

F (town names) n/a tak

10 (goto labels) n/a nie

11 (sound fx) n/a nie

12 (glyphs) tak tak

13 (translate) tak tak

14 (static info) n/a n/a

'Yes'='bezpiecznie pominąć'

'No'=nie jest bezpieczne pominięcie, spowoduje 'break' pliku grf lub TTDPatch

N/A='nie dotyczy'; niczego nie 'zatrzymuje', ale też nie zostanie pominięty (innymi słowy, jego definicje będą nadal używane)

zmienna

To ustawia zmienną, na której opiera się decyzja. Może to być jeden z parametrów GRF (patrz action 6 ) lub wbudowana zmienna łatki. Jeśli jest to parametr GRF, który nie został określony w pliku newgrf(w).cfg, lub zmienna 88 z GRFID, który nie istnieje, akcja 7 lub 9 jest ignorowana i nie są pomijane żadne 'sprites' , jedynym wyjątkiem jest warunek wpisz 0A, który pominie 'sprites' , jeśli GRFID również nie istnieje.

Zmienne Opis
00-7F Parametry GRF, zobacz Action6.
80-BF Zerknij global variables page.
C0-FF Zarezerwowane. Nie używać.

varsize

W przypadku parametrów GRF jest to to samo, co <param-size> w action 6 . W przypadku zmiennych wbudowanych zależy to od zmiennej, patrz powyższa tabela.

W przypadku testów bitowych ten rozmiar jest ignorowany. Wartość musi być BYTE dla testów bitowych, niezależnie od wielkości testowanej zmiennej.

Od r1384 możliwe jest ustawienie tej wartości na 8 bajtów ze zmienną 88, umożliwiając w ten sposób użycie maski bitowej. Jest to przydatne, gdy tylko kilka bitów zmienia się w kilku plikach graficznych.

warunek-typu

Istnieje kilka warunków, z których możesz wybrać test. Ma sekwencję zmiany znaczenia dla każdej prawidłowej wartości. Zobacz the discussion of escape sequences w celu uzyskania dalszych informacji na temat sekwencji specjalnych. Dla Twojej wygody są one podsumowane w jeszcze jednej tabeli:

Typ warunku Escape Version Opis
00 \71 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch Sprawdź bit podany przez ustawianą wartość
01 \70 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch Sprawdź, czy bit podany przez wartość jest czysty
02 \7= Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch Parametr jest równy wartości
03 \7! Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch Parametr nie jest równy wartości
04 \7< Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch Parametr jest mniejszy niż wartość
05 \7> Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch Parametr jest większy niż wartość
06 \7G Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch GRFID (zobacz action 8) jest aktywne (tylko dla zmiennej 88)
07 \7g Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch GRFID nie jest aktywny (tylko dla zmiennej 88)
08 \7gG Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch GRFID nie jest jeszcze aktywny, ale zostanie aktywowany (tylko zmienna 88)
09 \7GG Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch GRFID jest lub będzie aktywny (tylko zmienna 88)
0A \7gg Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r11358)0.6 Obsługiwane przez TTDPatch GRFID nie jest ani nie będzie aktywny (tylko zmienna 88)
0B \7c Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r11358)0.6 Obsługiwane przez TTDPatch Typ ładunku nie jest dostępny (zmienna jest ignorowana; wartością jest etykieta)
0C \7C Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r11358)0.6 Obsługiwane przez TTDPatch Typ ładunku jest dostępny (zmienna jest ignorowana; wartością jest etykieta)
0D

Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r15418)0.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Etykieta typu szyny nie jest zdefiniowana (zmienna jest ignorowana; wartość to etykieta)
0E

Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r15418)0.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Zdefiniowano etykietę typu kolei (zmienna jest ignorowana; wartość to etykieta)
0F

Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Nie zdefiniowano etykiety typu drogi (zmienna jest ignorowana; wartość to etykieta)
10

Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Zdefiniowano etykietę typu drogi (zmienna jest ignorowana; wartość to etykieta)
11

Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Etykieta Tramtype nie jest zdefiniowana (zmienna jest ignorowana; wartość jest etykietą)
12

Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Zdefiniowano etykietę Tramtype (zmienna jest ignorowana; wartość to etykieta)

'Należy odnotować', że dla znaków wielka litera oznacza dostępne, a mała litera oznacza niedostępne. W przypadku dwuznakowych sekwencji GRFID, pierwszy znak to jego obecny stan, a drugi to jego przyszły stan.

Testy dla zmiennej 88 zależą od bieżącego GRF Loading Stage , kolejności, w jakiej GRF są ładowane, i oczywiście, czy są one obecne, czy zostały wyłączone (przez siebie lub przez inne GRF). Rozważ dwa GRF A i B (załadowane w tej kolejności):

'Warunek' 'Initialisation' Rezerwacja/Aktywacja Brak testowanego GRF
A 'testowanie dla' B B testowanie dla A A testowanie dla B B testowanie dla A
06 \7G zawsze false zawsze false zawsze false A nie wyłączone? zawsze false
07 \7g zawsze true zawsze true zawsze true A wyłączone? zawsze false
08 \7gG zawsze false 'A nie (jeszcze) wyłączony?' B nie (jeszcze) wyłączony? zawsze false zawsze false
09 \7GG zawsze false A nie (jeszcze) wyłączony? B nie (jeszcze) wyłączony? A nie wyłączone? zawsze false
0A \7gg B '(już) wyłączone?' A (już) wyłączone? B (już) wyłączone? A wyłączone? zawsze true

Jeśli testowany GRF nie jest obecny, warunki od 06 do 09 zawsze oceniają na "fałsz" (false) . Dla warunku 0A "wyłączone" (disabled) i "nieobecne" (not present) są takie same, tzn. Zawsze przyjmuje wartość "prawda" (true) .

value

Ten termin jest porównywany ze zmienną. Jego rozmiar podaje <varsize>.

W przypadku testów bitowych (typy warunków 00 lub 01) zawsze musi to być pojedynczy BYTE dla testów bitowych i określa bit do przetestowania.

Dla warunków 0B, 0C, 0D i 0E wartość określa bezpośrednio etykietę typu ładunek/szyna (cargo/railtype label); to nie jest indeks do tabeli translacji.

Dla warunków 0B i Obsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 72)2.5 0C, podana zmienna jest ignorowana (ale mimo to musi być poprawną zmienną), zmienna musi mieć wartość 4, a wartość musi być etykietą ładunkową do sprawdzenia. Jeśli żaden ładunek z tą etykietą nie jest zdefiniowany w przypadku warunku 0B, podana liczba 'sprites' jest pomijana. Dla warunku 0C 'sprites' są pomijane, jeśli etykieta ładunku została zdefiniowana. Oba testy działają niezależnie od kolejności plików .grf w newgrf(w).cfg; ładunek jest uważany za dostępny, nawet jeśli jest zdefiniowany w późniejszym pliku grf. Aby działało to poprawnie, nie wolno (must not) pomijać definicji ładunku z warunkami 0B lub 0C.

To samo dotyczy warunków 0D i 0E wrt. typ kolei (railtypes) i ich rezerwacja.

Od Obsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (r1384)2.5 , ustawienie varsize na 8, nieznacznie zmienia wartość, pierwsze 4 bajty to wartość (uogólniony GRFID), a kolejne 4 bajty to maska ​​bitowa do sprawdzenia przez GRFID. Pamiętaj, że powinieneś się upewnić, że zamaskowane bity również nie znajdują się w GRFID do sprawdzenia, ponieważ wartość do sprawdzenia nie jest obecnie maskowana.

num-sprites

Ten element określa liczbę 'sprites' , które zostaną pominięte, jeśli warunek jest spełniony. Jeśli num-sprites ma wartość zero, cała reszta pliku .grf zostanie pominięta, w przeciwnym razie zostanie pominiętych wiele 'sprites' . Jeśli spowoduje to pominięcie działania 8, plik .grf zostanie uznany za nieaktywny.

Jeśli warunek jest fałszywy, przetwarzanie jest kontynuowane dla następującego 'sprite' .

Począwszy od TTDPatch 2.0.1 alpha 49, można przeskoczyć do określonej pozycji w pliku grf, definiując etykiety za pomocą action 10 . Jeśli num-sprites jest numerem etykiety zdefiniowanej gdzieś w pliku, wówczas przetwarzanie pliku grf zostanie wznowione wraz ze sprite'em za etykietą, zamiast pomijania tylu sprite'ów. Jest to jedyny sposób na pominięcie więcej niż 255 'sprites' na raz.

Od wersji TTDPatch 2.0.1 alfa 70 duplikaty etykiet są w pełni obsługiwane. Skok będzie zawsze następował do pierwszej pasującej etykiety. Jeśli nie pojawi się pasująca etykieta, zostanie zastosowana pierwsza pasująca etykieta w pliku.

Należy pamiętać, że zwykle nie jest bezpiecznie przeskakiwanie do tyłu, tj. Do wcześniejszej pozycji. Chociaż łatka z radością to zrobi, otrzymasz dziwne wyniki, jeśli niektóre działania zostaną powtórzone. Tylko działania 0, 6, 7, 9, C i D można w uzasadniony sposób wykonać więcej niż jeden raz.

Przykłady

Zacznijmy od prostej akcji 7:

47 * 6 07 83 01 03 00 00

Co ta akcja 7 mówi programowi do zrobienia z fikcyjnym plikiem .grf?

'Bajt' Znaczenie
47 <sprite-number>
6 <length> akcji w bajtach; zacznij liczyć od 07 (<action>)
07 <action>: ustawia tego pseudo-sprite, aby działał jako action 7
83 <variable> 83 odnosi się do 4 różnych klimatów
01 <varsize>: ilość bajtów do porównania; jeden bajt dla klimatu
03 <condition-type> 03 oznacza pominięcie, jeśli zmienna nie jest równa <value>
00 <value> 00 oznacza klimat umiarkowany dla tej zmiennej
00 <num-sprites> 00 oznacza pominięcie całego pliku .grf, jeśli warunek jest prawdziwy, tj. Dla wszystkich klimatów z wyjątkiem umiarkowanego w tym przypadku

Dlatego ta akcja 7 pomija resztę pliku, jeśli jest ładowany w klimacie innym niż klimat umiarkowany.

Sprawdzenie konkretnej wersji TTDPatch

Ponieważ akcja 7 jest pomijana podczas inicjacji, a bit ważności 7 akcji B nie działa przed TTDPatch 2.0.1 alfa 66, najlepszym sposobem sprawdzenia wymaganej wersji łatki jest następująca sekwencja:

 // Sprawdź TTDPatch 2.0.1 alpha 57, pomiń działanie B, jeśli jest obecne
1 * 9    09 8B 04 05 39 02 0A 02 01
 // Przerwij z fatalną operacją B, jeśli nie (podczas pierwszej aktywacji)
2 * 19   0B 03 1F 00 32 2E 30 2E 31 20 61 6C 70 68 61 20 35 37 00
 // Action 8
3 * ...   08 06 ...
 // Pomiń resztę pliku, jeśli nie TTDPatch 2.0.1 alpha 57,
 // aby zapobiec bezsensownym błędom "nieprawidłowego sprite'a"
4 * 9    09 8B 04 04 3A 02 0A 02 00

W ten sposób pozycja Status GRF pokazuje właściwy komunikat o błędzie, a także poprawną nazwę i opis, ponieważ akcja 8 jest nadal przetwarzana podczas 'inicjalizacji', a wszystkie nieznane 'sprites' są pomijane, tak że komunikat o błędzie "invalid sprites" (nieprawidłowe 'sprity') nie jest pokazywany pierwszy ( inaczej stałby się stałym komunikatem wyświetlanym w oknie statusu GRF) .

Bezwarunkowy skok

Var 9A zawsze ma ustawione wszystkie bity, więc aby wykonać bezwarunkowy skok, możesz użyć trochę testu:

1 * 7  07 9A 01 00 00 01 resp.
1 * 7  07 9A 01 \71 00 01

W ten sposób sprawdza się, czy bit 0 z pierwszego bajtu zmiennej 9A jest ustawiony (którym zawsze jest), więc 'sprite' , który umieścisz po tej akcji 7, jest zawsze pomijany.