Komendy Konsoli

To jest lista dostępnych alfabetycznie 'komend konsoli. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj Konsola.

Komenda Typ Opis 'Klienci'
alias <name> <command> inne Tworzy alias o nazwie <name> powiązany z <command>.
ban <ip | client-id> multiplayer Zablokuj klienta, używając adresu IP <ip> lub 'id' <client-id>. Nie
banlist multiplayer Lista zablokowanych klientów. Nie
cd <directory | number> obsługa plików Zmień katalog roboczy na <directory> lub <number>.
clear inne Czyści ekran konsoli.
clients multiplayer Wyświetla id klienta, nazwę, id firmy i adres IP każdego klienta. Tak
client_name <client-id> <name> multiplayer Zmienia nazwę użytkownika klienta, jest to przydatne, jeśli klient np. łączy się z obraźliwą nazwą użytkownika Nie
companies multiplayer Pokazuje listę zawodników i ich atrybuty, np. nazwa firmy, wartość kredytu, liczba pojazdów etc. Nie
connect <host> game Połączy się z grą sieciową działającą na <host>. Niedostępne dla serwera. Dodaj #<companynumber> jako argument, a dołączysz do tej firmy. "00.000.000.00:0000#255" sprawi, że dołączysz do widzów.
content download obsługa plików Pobiera wszystkie wybrane zawartości online
content select (ID / all) obsługa plików Wybierz element według ID lub wybierz wszystko
content state obsługa plików Pokaż stan (zaznaczone / niezaznaczone) wszystkich elementów
content update obsługa plików Aktualizuje listę dostępnych zawartości online.
content upgrade obsługa plików Wybierz wszystkie pliki, które są aktualizacjami (z lokalnie istniejących plików)
content unselect (ID / all) obsługa plików Odznacz element według ID lub odznacz wszystko
debug_level [<level>] inne Pobierz / ustaw poziomy debugowania różnych części gry.
echo <text> inne Wydrukuj <tekst> na konsoli.
echoc <color> <text> inne 'Wydrukuj' <tekst> w kolorze <kolor>. <kolor> to liczba od 0 do 255.
exec <script> <?> obsługa plików Wykonuje lokalny plik skryptu.
exit / quit game Wyjście z gry.
getseed inne Zwraca 'ziarno' użyte do stworzenia gry dla gier generowanych losowo. To 'nasionko' można wykorzystać do odtworzenia tej samej mapy początkowej.
help [<item>] help Wyświetl podstawową pomoc dotyczącą konsoli, podaj <item>, aby uzyskać pomoc dotyczącą tego konkretnej komendy lub zmiennej.
info_cmd <command> inne Pokaż informacje techniczne na temat komendy <commmand>.
info_var <variable> inne Pokaż informacje techniczne o zmiennej <variable>.
join <company-id> [<password>] multiplayer Dołącz do firmy, <password> jest potrzebne tylko wtedy, gdy firma, do której chcesz dołączyć, jest chroniona hasłem Tak
kick <ip | client-id> multiplayer Wykop klienta z IP <ip> lub id <client-id>. Nie
list_aliases help Lista wszystkich dostępnych aliasów.
list_ai multiplayer Lista dostępnych 'SI' na serwerze Tak
list_cmds [<filter>] help Wyświetla wszystkie dostępne komendy, opcjonalnie tylko komendy zaczynające się od <filtr>.
list_patches help Lista wszystkich Advanced Settings.
list_vars [<filter>] help Wyświetla wszystkie zarejestrowane zmienne, opcjonalnie tylko zmienne zaczynające się od <filter>.
load <number | file> game Załaduj zapis gry <number> lub <file>.
ls / dir obsługa plików Lista plików z bieżącego katalogu.
move <client-id> <company-id> multiplayer przenieść klienta do dowolnej firmy, użyj id-firmy 255, aby przenieść klienta do widzów Nie
newgame game Start nowej gry.
part game Zamknij uruchomioną grę i wróć do menu początkowego. Niedostępne dla serwera.
patch <patchname> [<newvalue>] inne Pobierz i skonfiguruj ustawienia poprawki z konsoli. Jeśli <nowa wartość> zostanie pominięta drukowana jest aktualna wartość. Zobacz Console Settings , aby uzyskać listę wszystkich dostępnych ustawień.
pause multiplayer Pauzuje grę sieciową. Nie
pwd obsługa plików Wydrukuje bieżący katalog roboczy.
rcon <password> "<command>" multiplayer Wykonuje komendę <command> na serwerze uwierzytelnionym przez <password> podczas połączenia jako klient. Hasło musi być ustawione wcześniej lokalnie na serwerze za pomocą "rcon_pw <password>". Tak
reconnect game Ponownie łączy się z ostatnim serwerem, na którym grałeś. (Wprowadzone w r17466, tylko w wersji 1.0/nightlies)
reset_company <company-id> multiplayer Usuń firmę zidentyfikowaną przez <company-id>. Nie
resetengines inne Resetuje cały wiek-użytkowania i dostępność silników.
restart game Restart tej samej gry.
return obsługa plików Zatrzymuje wykonywanie uruchomionego skryptu.
rm <number | file> obsługa plików Usuń stan gry według nazwy lub indeksu.
save <number | file> game Zapisuje bieżącą grę jako <numer> lub <file>.
say "<msg>" multiplayer Wyślij wiadomość czatu zawierającą <tekst> do wszystkich graczy. Tak
say_client <client-id> "<msg>" multiplayer Wyślij wiadomość czatu zawierającą <msg> do klienta określonego przez <client-id>. Tak
say_player <player-id> "<msg>" multiplayer Wyślij wiadomość na czacie zawierającą <msg> do wszystkich w firmie określonych przez <player-id> (1-10). Tak
screenshot [big | nocon] inne Robi zrzut ekranu. 'big' tworzy zrzut ekranu całej mapy. 'nocon' ukrywa konsolę dla normalnego zrzutu ekranu.
script <file> obsługa plików Zapisz script do pliku o nazwie <file>.
scrollto <tile> inne Przewiń do kafla ponumerowanego <tile>; akceptuje wartości szesnastkowe (poprzedzone 0x) i dziesiętne. Skorzystaj z narzędzia informacji o obszarze lądowym, aby uzyskać numer konkretnego pola.
server_info multiplayer Wypisz aktualne i maksymalne limity klienta/gracza. Nie
spectate multiplayer alias do przyłączenia 255 Tak
start_ai <ai> multiplayer Startuje dostępne ai Nie
status multiplayer Uzyskaj informacje o stanie wszystkich aktualnie podłączonych klientów. Nie
stop_ai <company-id> multiplayer Zatrzymuje istniejącą AI, firma zostanie później całkowicie usunięta z mapy Nie
unban <ip> multiplayer Usuń blokadę dla <ip>. Nie
unpause multiplayer 'Odpauzuje' grę sieciową. Nie