Podręcznik stylu
Dokumentacja programistyczna OpenTTD
Linki zewnętrzne

OpenTTD GitHub
Wkład w OpenTTD - wytyczne
OpenTTD Doxygen

Informacje Ogólne

Styl kodowania
Kompilowanie OpenTTD
Debugowanie
Dodanie ustawienia
Dodanie funkcji squirrel
Zrozumienie obsługi SaveGame
Wyznaczenie wersji gry zapisanej
Wykonanie wydania OpenTTD

Języki i Ciągi znaków

Podręcznik stylu
Format plików lang
Użycie ciągów OpenTTD
Lista ciągów specjalnych

System Okna

Użycie systemu okna
Kody kolorów istniejących w OpenTTD
Dodawanie pola tekstowego
Zrozumienie widget focus system
Przewodnik stylu GUI

Tryb wieloosobowy

OpenTTD TCP protokół
OpenTTD UDP protokół
Debugowanie desynchronizacji
Rozwój Portu Administratora Serwera

Konsola (w grze)

Okno konsoli
Komendy konsoli
Zmienne konsoli
Używanie skryptu konsoli
Dodanie funkcji/komend do konsoli
Dodanie zmiennych do konsoli
Historia rozwoju Konsoli

Interfejsy API (ramy modowania)

Grafika i podobne (NewGRFy)
Środowisko AI (NoAI)
Framework GS (NoGO)

Inne odniesienia

Tablica map (siatka pozioma)
Pojazdy
Wyszukiwanie trasy
Przyspieszenie pociągu

Witamy w Podręczniku stylu OpenTTD. Ten dokument opisuje zasady dotyczące wszystkich angielskich tekstów w grze (zarówno brytyjskich, jak i amerykańskich). Podręcznik na początku powstał w celu poprawy jakości tekstu interfejsu użytkownika, aby ułatwić lokalizację w różnych językach. Ostatecznie przekształcił się w projekt pełnej dokumentacji, aby ujednolicić reguły tekstu pisanego w grze, naprawić niespójności i poprawić czytelność.

Podręcznik stylu OpenTTD jest wzorowany na Microsoft Writing Style Guide. Dodatkowe formatowanie unikalne dla OpenTTD pochodzi z preferencji społeczności lub zostało zaczerpnięte z tekstu już obecnego w oryginalnym interfejsie użytkownika.

Contents

Zakres

Skrócona instrukcja obsługi

To jest podsumowanie najważniejszych zasad, którego korektorzy mogą używać jako "ściągawki" podczas przeglądania tekstu. Przed rozpoczęciem zmiany koniecznie przeczytaj cały przewodnik stylu, aby usunąć jakichkolwiek wątpliwości.

Styl języka

Bezstronna komunikacja

Ponieważ w OpenTTD gra wiele osób na całym świecie, używany język musi być możliwie jak najbardziej inkluzywny. Oto kluczowe wytyczne dotyczące komunikacji bez uprzedzeń.

Poprawnie You can host a game via the multiplayer screen.
Niepoprawnie A user can host a game via the multiplayer screen.
Użyj tego Nie tego
chair chairman
workforce, staff manpower
operates mans

Opisy i etykiety interfejsu

Interfejs OpenTTD jest wypełniony tekstem w dwóch głównych formatach, z własnymi unikalnymi regułami: opisowymi i etykietami interfejsu.

Opisy

Podpowiedzi są przykładem tekstów opisowych.

'Etykiety interfejsu'

Niektóre przykłady etykiet interfejsu użytkownika: etykiety pól i przycisków.

Skrótowce

Używanie skrótwców jest często popularnym wyborem ułatwiającym czytanie tekstu lub oszczędzającym miejsce w interfejsie użytkownika. Niektóre akronimy są szeroko rozumiane i czasami preferowane w stosunku do terminów, które reprezentują, ale inne mogą powodować zamieszanie u osób, które nie są z nimi zaznajomione. Używając akronimów, należy pamiętać o następujących wytycznych:

Poprawnie If you have any doubts check our FAQ.
Niepoprawnie If you have any doubts check our Faq.
Poprawnie The Dash is a diesel multiple unit (DMU) available from 1984.
Niepoprawnie The Dash is a DMU available from 1984.
Poprawnie BaNaNaS is the content downloader for OpenTTD.
Niepoprawnie BANANAS is the content downloader for OpenTTD.

Wielkie litery

Zasady kapitalizacji określają użycie dużej litery w tekście pisanym. Pomagają poprawić sposób odczytywania tekstu i jego wyglądu.

Ogólne zasady wielkich liter

Przy pisaniu wielkimi literami postępuj zgodnie z tymi podstawowymi wytycznymi:

Poprawnie The eGRVTS is a newgrf vehicle set by Zephyris.
Niepoprawnie eGRVTS is a newgrf vehicle set by Zephyris.
Poprawnie You can download OpenTTD on the link below.
Niepoprawnie You can download OpenTTD HERE.
Poprawnie You can check our email address in the contacts section.
Niepoprawnie You can check our eMail address in the contacts section.
Poprawnie The electric multiple unit (EMU) is a type of train.
Niepoprawnie The Electric Multiple Unit (EMU) is a type of train.

Style kapitalizacji

Istnieją dwa rodzaje wielkich liter używanych w tekstach interfejsu dla OpenTTD: kapitalizacja zdań i tytułów.

Kapitalizacja zdań

Przykład(szybkie zapytanie) Are you sure you want to exit OpenTTD and return to Unix?
Użyj kapitalizacji zdań w:
Przykład (narzędzie) Start playing on a new map.
Przykład (przycisk) New game
Przykład Section 1 - How to play
Przykład Build railway station: For loading and unloading cargo or passengers.
Przykład Operating profits graph

Kapitalizacja tytułów

Przykład (tytuł) OpenTTD Scenario Editor
Używaj kapitalizacji tytułu w:
Przykład 1 Station accepts: Coal, Iron Ore, Goods
Przykład 2 Engine type: Diesel
Przykład Kirby Paul Tank
Przykład Yen, Dollar, Euro
Przykład Wartington Coal Mine
Przykład Jazz Jukebox
Przykład Burnley & Smiths Inc.
Przykład Chief Executive Officer
Przykład Ctrl+Click+Drag to select an area

Formatowanie

Teksty opisowe

Ogólne opisowe formatowanie tekstu

Nagłówki

Nagłówki służą do nazywania dokumentów i dzielenia ich na sekcje. Są formą wewnętrznej organizacji w tekście pisanym. Podczas formatowania nagłówków postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

Poprawnie 1 - What's new
Poprawnie 1 - What's new?
Niepoprawnie 1 - What's new.

Nazwy klawiszy, skróty klawiszowe

Są to złożone terminy, które wskazują kombinację klawiszy i akcji myszy używanych do wykonywania funkcji gry bez użycia przycisków interfejsu. Podczas pisania nazw klawiszy postępuj zgodnie z tymi zasadami:

Poprawnie Ctrl+Click+Drag selects the area diagonally.
Niepoprawnie Ctrl, Click and Drag selects the area diagonally.

Tytuły

Tytuły odnoszą się do nazw poszczególnych dzieł (książek, piosenek, aplikacji, artykułów itp.). Podczas formatowania tytułów pojawiających się w grze postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

Przykład 1 Jazz Jukebox
Przykład 2 OpenTTD Scenario Editor
Przykład OpenTTD Manual of Style
Przykład For more information see section 9 "How to play".
Przykład Playing song 1 - Taxi Ride

Porady

Elementy porady:
Zielony - tytuł;
czerwony - opis;
niebieski - dodatkowe skróty.

Podpowiedzi to teksty wyświetlane w małych wyskakujących oknach, które pojawiają się po najechaniu kursorem myszy na niektóre funkcje interfejsu użytkownika. Są większą częścią tekstów opisowych OpenTTD. Podpowiedzi mogą składać się z co najmniej jednej z trzech możliwych części:

Do podpowiedzi stosowane są następujące ogólne reguły formatowania:

Podpowiedzi do przycisków z ikonami

Jeśli podpowiedź jest powiązana z przyciskiem ikony, obowiązują następujące zasady:

Etykietki przycisków ikon zawsze wymagają tytułu w pierwszym wierszu.

Podpowiedzi do przycisków tekstowych

Jeśli podpowiedź jest powiązana z przyciskiem tekstowym, obowiązują następujące zasady:

Etykietka przycisku tekstowego. Etykieta przycisku działa jak tytuł.

Podpowiedzi do tabeli

Jeśli podpowiedź jest powiązana z tabelą, obowiązują następujące zasady:

Jeśli tabela ma tytuł lub nie dzieli okna z innymi tabelami, podpowiedź wymaga tylko opisu.

Etykiety IU (interfejsu użytkownika)

Ogólne formatowanie etykiet IU

Liczby

Ogólne zasady formatowania liczb

Podczas pisania liczb postępuj zgodnie z tymi podstawowymi wytycznymi:

Poprawnie One bus is all that is necessary to start a simple passenger route between two stops.
Niepoprawnie 1 bus is all that is necessary to start a simple passenger route between two stops.
Poprawnie Places a section of rail in one direction.
Poprawnie View finances for 4-Rail Inc.
Niepoprawnie Places a section of rail in 1 direction.
Poprawnie There are 15 trains, followed by 5 trains, followed by 1 train.
Niepoprawnie There are 15 trains, followed by five trains, followed by one train.

Cyfry

Używaj cyfr (nie zapisu słownego) w następujących przypadkach:

Przykład Max. speed: 100 km/h
Przykład 1 5 units of coal
Przykład 2 Press key 4
Przykład It takes 5% of the total value
Przykład Page 5, Chapter 1

Liczebniki porządkowe

Poprawnie If this is the first time playing OpenTTD, check out the manual.
Niepoprawnie If this is the 1st time playing OpenTTD, check out the manual.
Poprawnie 3rd Mar 1982
Poprawnie The 20th century
Niepoprawnie The twentieth century

Pisanie

Ogólne wskazówki dotyczące pisania

Stosuj Places a railway bridge over land or water.
Unikaj Constructs a railway bridge over land or water.

Podpowiedzi

Stosuj Demolish: Clears all objects in a selected area. Ctrl+Click+Drag selects the area diagonally.
Unikaj Demolish: Use this tool to clear all objects in an area. Ctrl+Click+Drag selects the area diagonally.
Poprawnie Build canals: Places a navigable waterway on flat land.
Niepoprawnie Build canals: Places a navigable canal on flat land.
Poprawnie Pause game
Niepoprawnie Pause button: Pauses the game.
Przykład 1 Build road: Places a section of road in a single direction.
Przykład 2 Build road: Place a section of road in a single direction.
Poprawnie Music & sound
Niepoprawnie Music and sound
Poprawnie Ctrl+Click+Drag selects an area. Shift+Click shows price preview.
Niepoprawnie Ctrl+Click+Drag selects an area, and Shift+Click shows price preview.

Etykiety Interfejsu Użytkownika

Poprawnie Save & quit
Niepoprawnie Save and quit