Instal·lació
Manual d'OpenTTD
Instal·lació · Tutorial
Preguntes més freqüents
Interfície del joc · Llija'm.txt
Construcció de:

Ferrocarrils:

Senyals · Estacions · Encreuaments · Capacitat de càrrega · Disseny de trens i consells
Carreteres · Tramvies · Rutes marítimes · Aeroports · Paisatge
Vehicles
Trens · Vehicles de carretera · Vaixells · Aviones · Ordres
Configuració
Opcions del joc · Dificultat · Paràmetres avançats · Configuració IA · Gràfics personalitzats · Trucs
Més temes
Poblacions · Economia · Indústries · Desastres · Consells · Característiques ocultes · Mètodes abreviats · Consola · Mecànica del joc · Multijugadors · Editor d'escenaris · Contingut en línia
Solució de problemes · Enllaços

Contents

Introducció

Des de la versió 1.0.0 d'OpenTTD, la instal·lació s’ha simplificat prou, el joc s’ha fet completament (joc i gràfics) en codi obert i estan inclosos a l’instal·lador. Per a descarregar l’última versió d’OpenTTD clique ací.

La instal·lació és molt fàcil, encara que es pot complicar un poc ja que existeixen, en general, dues opcions:

A més hi ha distintes versions per a les distintes plataformes (Windows, MacOSX, Linux).

Instal·lació

Seguisca les instruccions d’instal·lació adequades, segons el seu sistema operatiu i els fitxers (gràfics, so i música) que vaja a utilitzar:

(Si té accés als fitxers originals de TTD, i encara no s’ha decidit per una de les dues opcions, instal·le el joc amb tots els fitxers des d’un principi: amb els fitxers de TTD, i també els fitxers d'OpenGFX, OpenSFX i OpenMFX)

Pàgina de descàrregues del projecte OpenTTD: www.openttd.org/download-stable

En Windows

1. Obtinga Transport Tycoon Deluxe per a Windows. Si vosté no té el CD, consulte a Google o a tt-forums.net.

(Nota: Els gràfics originals tenen copyright, pot ser il·legal, en alguns països, descarregar-los d’internet).
Important: si no disposa dels arxius originals de TTD, o no vol instal·lar-los, passe directament al punt 2.

2. Descarregue la versió més actual de l’instal·lador del joc des de la pàgina de descàrregues del projecte OpenTTD. Descarregue l’apropiat per al seu sistema operatiu (Windows). Hi ha dues opcions, descarregar un programa d’instal·lació automàtic (installer) o un fitxer comprimit (zip archive), trie l’instal·lador.

Seleccionant l’instal·lador de la versió 1.0.2 per a Windows de 64 bits

3. Execute l’instal·lador de OpenTTD. I dins de l’instal·lador seguisca els passos següents:

3.1. Accepte la llicència ("I Agree")

3.2. Marque els components que desitja instal·lar:

 • OpenTTD.- És el joc.
 • OppenTTD translations.- són els idiomes, és necessari per a jugar en català.
 • Copy data from TTD CD-ROM (Només si disposa dels fitxers originals)

Opcions per a copiar els fitxers originals de TTD

3.3. [Opcional:] Si desitja instal·lar els fitxers alternatius, marque també:

 • Download OpenGFX.- Gràfics
 • Download OpenSFX.- So.
 • Download OpenMSX.- Música.
  El millor és seleccionar totes les opcions.

  (ATENCIÓ: Recorde que si no té els fitxers del TTD ha d'instal·lar per obligació OpenGFX, és imprescindible perquè funcione el joc)
  Per als que no tinguen els arxius de TTD

3.4. Si va marcar l’opció "Copy data from TTD" apareixerà una finestra perquè seleccione la ruta on té els fitxers gràfics originals de TTD. (si no els té, torne enrrere i desmarque aqueixa opció)

(Ha de trobar-los de forma automàtica si té instal·lat el joc original de TTD per a Windows, si no el va instal·lar pose a la ruta la unitat on estiga el CD de TTD, o la carpeta on tinga els dits fitxers)


Pantalla per a seleccionar els fitxers originals de TTD

3.5. Indique la ruta on instal·lar OpenTTD (per defecte C:\Fitxers de Programa\OpenTTD)

Carpeta de destí, on s’instal·larà el joc

3.6. Seleccione la carpeta del menú inici de Windows on volem que el joc instal·le els seus accessos directes (Per defecte OpenTTD

Carpeta del menú inici de Windows per a accessos directes al joc

4. Si va instal·lar els fitxers originals de TTD, seleccione Run OpenTTD now! per a executar OpenTTD quan tanque la finestra i polse el botó Finish.

Instal·lació completada!

5. Si no va instal·lar els arxius originals de TTD, DESMARQUE Run OpenTTD now! i polse el botó Finish.

NO MARQUE Run OpenTTD si no va instal·lar els arxius de TTD

6. Si apareixen els següents missatges d’error, no patisca, tanque el programa i passe al punt 7.

Fitxers desapareguts
Errrror!

7. Si no va instal·lar els fitxers de TTD ha de modificar el fitxer de configuració manualment, perquè el programa utilitze els gràfics que vosté va instal·lar (OpenGFX) i no aparega l’error del punt 6:

 • Localitze el fitxer de configuració openttd.cfg que està situat a:
Win XP : "C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\OpenTTD"
Vista : "C:\Users\<username>\Documents\OpenTTD"

En català:

Win XP : "C:\Documents and Settings\<nomdusuari>\Els meus documents\OpenTTD"
Vista : "C:\Usuaris\<nomdusuari>\Documents\OpenTTD"

En castellà:

Win XP : "C:\Documents and Settings\<nombredeusuario>\Mis documentos\OpenTTD"
Vista : "C:\Usuarios\<nombredeusuario>\Documentos\OpenTTD"
 • i òbriga'l amb el Bloc de Notes i modifique la variable graphicsset amb el valor "OpenGFX"
graphicsset = "OpenGFX"

Canviar el paràmetre graphicsset

8. Execute OpenTTD.

En Mac OS X

/File/en/Content.png
Avís
A data 25-septiembre-2010, l’última versió compilada disponible per a Mac OSX és la 0.7.5, ja que Mac OSX ha deixat d’estar suportat des de la versió 1.0.0.
Pot buscar versions no oficials en els fòrums tt-forums.net i ttdistas.es.

Versió 0.7.5 i anteriors

1. Obtinga Transport Tycoon Deluxe per a Windows o per a DOS. Si vosté no té el CD, consulte a Google o a tt-forums.net.

(Nota: Els gràfics originals tenen copyright, i pot ser il·legal, en alguns països, descarregar-los d’internet).

2. Cree un directori openttd al seu ordinador. (És recomanable crear-lo dins de la carpeta Aplicacions).

Cree un directori ''openttd''

3. Descarregue la versió més actual de l’instal·ladordel joc per a Mac OSX. Pot estar en dos indrets distints:

3.1. Mire primer a la pàgina de descàrregues de l'última versió estable del projecte OpenTTD.

3.2. Si encara no hi ha una versió per a Mac OSX, descarregue la versió més actual que hi haja a la pàgina de versions anteriors.

Seleccionant la versió 0.7.5 per a Mac OSX

Versió ''openttd''

4. Monte la imatge .zip que ha descarregat.

Descomprimint zip
Directori descomprimit

5. Copie l'aplicació OpenTTD del directori que acabes de descomprimir al directori que vas crear al segon pas.

Copie OpenTTD d'un directori a un altre.

6. Cree un directori data dins del directori openttd

Cree el directori data

7. OpenTTD necesita alguns fitxers del TTD original per a funcionar, aquests fitxers són:

Situe’ls dins del directori data:

Copie OpenTTD d'un directori a un altre.

8. Opcionalment pots crear una carpeta gm, i copiar tots els fitxers gr del TTD original (són fitxers de música)

Diretori gm opcional

(Si té problemes per a escoltar la música, a vegades es resolen canviant els permisos dels fitxers: Seleccione tots els fitxers del directori gm que acaba d’agregar, faça CMD+I Obtenir informació. I després a l’apartat Permisos i propietariseleccione "Pot" Llegir i escriure.

Seleccione llegir i escriure

9. Opcionalment Pot descarregar i instal·lar els arxius gràfics i de so OpenGFX, OpenSFX i OpenMFX:

 • OpenGFX.- Gràfics. Imprescindible si no va instal·lar els fitxers .grf del punt 7. Instal·le la carpeta sencera dins del directori data. (Per a instruccions més detallades veja OpenGFX Llija'm).
 • OpenSFX.- So. Instal·le la carpeta sencera dins del directori data
 • OpenMSX.- Música. Instal·le la carpeta sencera dins del directori gm

10. Execute OpenTTD.

Versió 1.0.0 i posteriors

1. Descarregue els codis (sources) d'OpenTTD de la darrera versió estable.

Seleccionant la versió 1.0.2 sense compilar ('sources'=codis)

2. A continuació compile’ls vosté mateix amb el comandament make bundle.

3. Cree un directori /openttd al seu ordinador. (És recomanable crear-lo dins del directori Aplicacions)

4. Copie l'aplicació OpenTTD de la carpeta /bundle a la carpeta que vas crear al tercer pas.

5. Seguisca els passos 6, 7, 8, 9 i 10 de l’apartat anterior.

En Linux

/File/en/Outdated content.png
Desactualitzat
L'article està desactualitzat. Part del seu contingut ja no és exacte a causa dels canvis de l'última versió. Si us plau actualitzeu aquest article.
Llija el fitxer Llija'm.txt per a més informació.

Gràfics originals de TTD

1. Obtinga Tycoon Deluxe Transporte per a Windows o DOS. Si vosté no té el CD, consulte tt-forums.net, o Google.

2. Cree un directori openttd al seu ordinador.

3. OpenTTD requereix alguns fitxers de TTD, consulte més avall per a saber quins fitxers i on.

4. Descarregue OpentTTD de la pàgina de descàrregues

Darrera versió estable d'OpenTTD: www.openttd.org/download-stable

 • També pot descarregar el codi font i compilar-lo vosté mateix! Veja compilar en Linux

5. Execute OpenTTD.

Gràfics OpenGFX

1. Cree un directoriopenttd al seu ordinador. 2. Descarregue OpenTTD des de la web d'OpenTTD. Necessita almenys la versió 0.7.0.

 • També pot descarregar el codi font i compilar-lo vosté mateix! Veja compilar en Linux

3. Consulte el fitxer OpenGFX Llija'm per a més instruccions.

Fitxers de TTD

Si està instal·lant OpenTTD amb els gràfics originals de Transport Tycoon Deluxe, OpenTTD requereix uns quants fitxers del CD del joc original.

Els següents fitxers són obligatoris. És necessari que els copie en el directori data/, que està en el directori OpenTTD. Aquests fitxers contenen els gràfics i els efectes de so:

A més, potser que desitge copiar la música del joc original. Per a aconseguir això, ha de copiar la carpeta gm/ del CD de TTD al seu directori OpenTTD (però no els pose dins del directori data/)

Hi ha distintes formes d’obtindre aquests fitxers:

Veja també

Enllaços externs

Per a qualsevol dubte consulte també: