Features
en
EN
pl
PL

nfo

List of features and feature-specific Actions

Feature Action0 Action1 Action2 VarAction2 RandomAction2 Callbacks Action3 Action4
00 Trains yes yes yes yes yes yes yes yes
01 Road Vehicles yes yes yes yes yes yes yes yes
02 Ships yes yes yes yes yes yes yes yes
03 Aircraft yes yes yes yes yes yes yes yes
04 Stations yes yes yes yes yes yes yes yes
05 Canals yes yes yes yes yes yes yes no
06 Bridges yes no no no-ish no no no yes-ish
07 Houses yes yes yes yes yes yes yes yes
08 Global Settings yes no no no no no no no
09 Industry Tiles yes yes yes yes yes yes yes no
0A Industries yes yes yes yes yes yes yes yes
0B Cargos yes yes yes yes-ish [1] no yes yes yes
0C Sound Effects yes no yes-ish [2] yes-ish [1] no yes yes no
0D Airports yes yes yes yes yes yes yes yes
0E Signals no Action5 yes-ish [2] yes no yes yes no
0F Objects yes yes yes yes yes yes yes yes
10 Railtypes yes yes yes yes yes no yes yes
11 Airport Tiles yes yes yes yes yes yes yes no
12 Roadtypes yes yes yes yes yes no yes yes
13 Tramtypes yes yes yes yes yes no yes yes
N/A Towns no no no yes no no no ActionF
48 Original Strings [3] no no no no no no no yes
  1. 1.0  1.1  Brak jednak zmiennych specyficznych dla funkcji
  2. 2.0  2.1  Tylko awaria 'cb'
  3.  Jest to pseudo-funkcja używana tylko w Action4 do przypisywania oryginalnych ciągów. Wartość 0x48 pochodzi ze sposobu, w jaki stare wersje TTDPatch sprawdzały przełączniki włączające/wyłączające funkcje. NewTrains (funkcja 0x00) są aktywowane przez switch 0x37 . Dodanie do tego 0x48 powoduje 0x7F - przełącznik, który jest zawsze ustawiany, gdy TTDPatch jest aktywny. Dlatego funkcja 0x48 nie została wyłączona przez żaden przełącznik. (dzisiaj TTDPatch nie zależy od kolejności przełączników w kolejności funkcji)